Personsäkerhet i tunnlar

– Slutrapport, regeringsuppdrag

Personsäkerhet i tunnlar
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
13
ISBN (tryck):
91-7147-893-0
Personsäkerhet i tunnlar regleras i flera olika lagstiftningar. Oklarheter beträffande säkerhetsnivåer och om vilken lagstiftning som skall tillämpas har medfört förseningar och fördyrningar i tunnelprojekt.
 
För att i möjligaste mån undvika detta har fyra myndigheter: Räddningsverket, Banverket, Vägverket och Boverket - inom ramen för ett regeringsuppdrag - arbetat fram ett gemensamt underlag till stöd för kommuner, länsstyrelser, byggherrar, myndigheter och övriga intressenter kring frågan hur personsäkerhet bör hanteras i olika tunnelprojekt.
 
Ladda ner bilagorna till rapporten:
Sidansvarig: Publikationsservice