Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varaktighetskriteriet i fråga om anläggningsboenden och evakueringsboenden

Granskad:

Ur ett flyktingmottagningsperspektiv finns det i huvudsak tre typfall där varaktighetsrekvisitet i plan- och bygglagen, PBL, kan vara besvärligt att tolka. För att PBL ska vara tillämplig ska det handla om en varaktig konstruktion eller en varaktig användning. Det handlar alltså om att bedöma varaktigheten när ett byggnadsverk uppförs, ändras fysiskt eller när ett byggnadsverk får en annan användning.

Om syftet är att bedriva verksamheten anläggningsboende (tillfällig vistelse) är PBL tillämplig från dag ett. Detta gäller även om varje person bara övernattar några nätter. Anledningen till detta är att verksamheten kommer att bedrivas under en längre tid. Att personerna endast vistas på platsen/i verksamheten tillfälligt är i detta sammanhang alltså inte relevant.

Om syftet är att endast tillfälligt bereda sovplats under några enstaka nätter när de ordinarie förläggningsplatserna är fulla, måste inte PBL tillämpas. Sådana lokaler som är avsedda att användas vid krissituationer benämns ofta som evakueringsboenden och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är då tillämplig på samma sätt som när personer tillfälligt övernattar i lokaler vid exempelvis idrottsevenemang. Om verksamheten avses bedrivas en längre tid, eller faktiskt bedrivs en längre tid, är varaktighetskriteriet uppfyllt för verksamheten från dag ett. Det är nödvändigt att den som tar lokalen i anspråk gör en bedömning av hur länge den kommer att behöva användas. Finns det inga tecken på att användningen kommer att upphöra är med andra ord PBL tillämplig från dag ett.

Är PBL tillämplig gäller det som vanligt att bedöma om åtgärden är bygglovspliktig och/eller planenlig. Är åtgärden lovpliktig och planstridig kan det under vissa förutsättningar vara möjligt att ge ett bygglov med en avvikelse. Om detta inte är möjligt får det bedömas om det är möjligt att ändra detaljplanen för att kunna genomföra åtgärden.

Om PBL är tillämplig gäller som huvudregel att åtgärden måste uppfylla utformningskraven och de tekniska egenskapskraven i PBL samt de bestämmelser som preciserar dessa krav i PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Detta gäller oberoende av om åtgärden är bygglovspliktig enligt PBL eller PBF, om den är anmälningspliktig enligt PBF eller om den inte kräver vare sig lov eller anmälan. Det är byggherren som ansvarar för att kraven uppfylls.

Om det är fråga om ändring av en befintlig byggnad – som till exempel då anläggningsboenden inrättas i befintliga lokaler – gäller som huvudregel att kraven ska uppfyllas i fråga om den del av byggnaden som ändras. Vid ändring av en befintlig byggnad finns det även ett visst utrymme för att göra anpassningar och avsteg från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Anpassningar och avsteg från kraven får göras även med hänsyn till PBL:s krav på varsamhet vid ändring av en byggnad och till förbudet mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader.

Vid en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan får utformningskraven och de tekniska egenskapskraven anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.

Om en åtgärd är avsedd att pågå under en begränsad tid, sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda får ett tidsbegränsat bygglov ges. En åtgärd som omfattas av ett tidsbegränsat bygglov behöver därmed inte uppfylla alla utformningskrav, men åtgärden måste däremot uppfylla de tekniska egenskapskraven, med undantag för de särskilda regler som gäller för tillfälliga anläggningsboenden.

Frågor och svar

Ta del av frågor och svar med anledning av ämnet i fliken Frågor & svar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen