På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten

Granskad:

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

Varför IMD?

I EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, står att individuella mätare för värme och varmvatten för hushållsbruk ska installeras i varje byggnadsenhet om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller försörjs med fjärrvärmesystem. EU menar att IMD är en metod att minska energibehovet för uppvärmning genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader som innebär att krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav börjar gälla den 1 juli 2021. Boverket har beslutat om tillämpningsföreskrifter till förordningen. Föreskrifterna börjar gälla den 1 juli 2021.

De byggnader som omfattas av IMD för uppvärmning är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, cirka 14 procent av beståndet. I dessa byggnader är sannolikheten störst att en besparing som följd av sänkt innetemperatur ska uppväga kostnaderna för mätutrustningen.

Möjlighet till undantag

Det finns ett antal undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD. Det är kommunen som är tillsynsmyndighet och som man vänder sig till med frågor om undantag från kravet på IMD.

Byggnadsägaren behöver inte installera IMD värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart. Om byggnadsägaren kommer fram till att byggnaden är undantagen från kravet behöver inte detta redovisas för tillsynsmyndigheten, kommunen. Om tillsynsmyndigheten däremot begär det ska byggnadsägaren kunna göra sannolikt att byggnaden är undantagen t.ex. genom att kunna visa upp en lönsamhetsberäkning. De tekniska undantagen gäller exempelvis för byggnader som har luftburen värme eller för byggnader vars värden förvanskas om byggnaden är särskilt värdefull. Det kan finnas andra situationer motsvarande de som anges ovan som inte kan anses vara tekniskt genomförbara i byggnaden.

Lönsamheten bedöms enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, BEB. Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan.

Det ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera mätare. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD. Om energieffektivisering av flerbostadshus genomförs senast den 1 juli 2023 respektive 2026 så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD.

Individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus

Kravet på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Det ställs på de byggnader som har sämst energiprestanda. Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

Dessa gränser baseras på hur energiprestanda beräknades enligt Boverkets byggregler, BBR, fram till den 31 augusti 2020. Om energideklarationen har upprättats efter 31 augusti 2020 finns värdet på primärenergitalet som ska användas i en tabell i en bilaga sist i energideklarationen. I tabellen Byggnadens energiprestanda används värdet som står på raden Primärenergital enligt BBR 25. Om energideklarationen är upprättad före den 1 januari 2019 anges energiprestanda som specifik energianvändning. Byggnadens energiprestanda uttryckt som primärenergital behöver då beräknas.

Byggnadsägare som har hus som underskrider kravet på IMD behöver inte göra något. Det är på tillsynsmyndighetens (byggnadsnämnden) anmodan som man ska kunna visa att byggnaden har energiprestanda som är bättre än kravet för IMD. Se även föregående stycke.

För den som avser att utföra andra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023. För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten.

Även här finns möjligheten till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Viktiga datum

  • 1 juli 2021 – IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.
  • 1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.
  • 1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen