På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD

Granskad:

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

Varför IMD?

I EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, står att individuella mätare för värme och varmvatten för hushållsbruk ska installeras i varje byggnadsenhet om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller försörjs med fjärrvärmesystem. EU menar att IMD är en metod att minska energibehovet för uppvärmning (IMD värme) genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten (IMD tappvarmvatten).

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader som innebär att krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav började gälla den 1 juli 2021. Boverkets tillämpningsföreskrifter till förordningen trädde i kraft samtidigt.

De byggnader som omfattas av IMD värme är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, cirka 14 procent av beståndet. I dessa byggnader är sannolikheten störst att en besparing som följd av sänkt innetemperatur ska uppväga kostnaderna för mätutrustningen.

Krav på IMD i vissa flerbostadshus trädde i kraft den 1 juli 2021. Regeringen föreslog lagändringar i mars 2021 som berör IMD. Det är ändringar som baseras på ändringar 2018 i direktivet EED. De föreslagna ändringarna planeras träda i kraft den 1 januari 2022. Det påverkar inte gällande krav på IMD. De nya reglerna som planeras träda i kraft vid årsskiftet berör till exempel IMD i nya byggnader, fjärravläsning, kostnadsfördelning och information till de boende. Regeringens förslag var ute på remiss fram till slutet av juni 2021. Se länk till regeringens promemoria med lagförslaget under ”På andra webbplatser”. Boverket kommer att föreslå ändringar i myndighetens föreskrifter som följd av de föreslagna reglerna.

Möjlighet till undantag

Det finns ett antal undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD. Det är kommunen som är tillsynsmyndighet och som man vänder sig till med frågor om undantag från kravet på IMD.

Byggnadsägaren behöver inte installera IMD värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart. Om byggnadsägaren kommer fram till att byggnaden är undantagen från kravet behöver inte detta redovisas för tillsynsmyndigheten, kommunen. Om tillsynsmyndigheten däremot begär det ska byggnadsägaren kunna göra sannolikt att byggnaden är undantagen till exempel genom att kunna visa upp en lönsamhetsberäkning. De tekniska undantagen gäller exempelvis för byggnader som har luftburen värme eller för byggnader vars värden förvanskas om byggnaden är särskilt värdefull. Det kan finnas andra situationer motsvarande de som anges ovan som inte kan anses vara tekniskt genomförbara i byggnaden.

Lönsamheten bedöms enligt en metod i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, BEB. Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan.

Det ges tid för byggnadsägare som vill göra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera mätare. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD värme. Om energieffektivisering av flerbostadshus genomförs så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD. Detta ska då vara gjort senast den 1 juli 2023 respektive den 1 juli 2026 om annan ombyggnad görs samtidigt.

Tillsynsvägledning

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning riktad till tillsynsmyndigheten. Även fastighetsägare kan ha användning för tillsynsvägledningen då den ger vägledning i hur energieffektivisering verifieras. Tillsynsvägledningen finns under huvudrubriken i menyn.

Individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus

Kravet på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Det ställs på de byggnader som har sämst energiprestanda uttryckt som primärenergital. Den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Dock gäller hårdare krav i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län så att den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

Dessa gränser baseras på hur energiprestanda beräknades i energideklarationer som upprättats från den 1 januari 2019 fram till den 31 augusti 2020. I en energideklaration som har upprättats efter den 31 augusti 2020 finns värdet på primärenergitalet som ska användas i en tabell i en bilaga sist i energideklarationen. I tabellen ”Byggnadens energiprestanda” används värdet som står på raden ”Primärenergital enligt BBR 25”, se exemplet nedan.

I tabellen ges ett exempel ur en energideklaration upprättad efter den 1 september 2020 där energiprestanda anges enligt olika versioner av BBR

Boverkets byggregler Energiprestanda
Specifik energianvändning enligt BBR 241 och tidigare 141 kWh/m2 och år
Primärenergital enligt BBR 252 174 kWh/m2 och år
Primärenergital enligt BBR 293 148 kWh/m2 och år

Om energideklarationen är upprättad före den 1 januari 2019 anges energiprestanda som specifik energianvändning. Byggnadens energiprestanda uttryckt som primärenergital behöver då beräknas. Om energiprestanda anges i specifik energianvändning och med energiklass så omfattas flerbostadshus med klass G av krav på IMD värme. I de tre nordligaste norrlandslänen ingår även ungefär halva intervallet för klass F. Kriteriet för IMD värme är inte energiklassen men denna motsvarar väl gränsen för IMD uttryckt som primärenergital. Energiklassen ger en god indikation men kan behöva en ytterligare kontroll i enskilda gränsfall.

Byggnadsägare som har hus som underskrider kravet på IMD behöver inte göra något. Det är på tillsynsmyndighetens (byggnadsnämnden) anmodan som man ska kunna visa att byggnaden har energiprestanda som är bättre än kravet för IMD. Se även föregående stycke.

För den som avser att utföra andra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023. För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten.

Även här finns möjligheten till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Viktiga datum

  • 1 juli 2021 – IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.
  • 1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.
  • 1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen