Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD

Granskad:

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. IMD för tappvarmvatten ska från och med 1 juni 2022 ovillkorligen installeras vid uppförande av nya flerbostadshus.

Varför IMD – och vilka byggnader?

Enligt EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, ska individuella mätare för värme och varmvatten för hushållsbruk installeras i varje byggnadsenhet om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller försörjs med fjärrvärme. EU menar att IMD är en metod att minska energianvändningen för uppvärmning genom sänkt innetemperatur (IMD värme) och minskad användning av tappvarmvatten (IMD tappvarmvatten). De svenska reglerna finns i lag och förordning om energimätning i byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Swedac ansvarar för föreskrifter som berör relevanta mätdon för IMD.

Krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i vissa flerbostadshus började gälla den 1 juli 2021. Boverkets tillämpningsföreskrifter trädde i kraft samtidigt och upphävdes den 31 maj 2022. Den 1 juni 2022 utvidgades bestämmelserna om IMD till att även omfatta ett ovillkorligt krav på IMD tappvarmvatten vid uppförande av nya flerbostadshus, se nedan. Nya tillämpningsföreskrifter trädde i kraft den 1 juli 2022. Med flerbostadshus menas en byggnad med minst tre bostäder och där minst hälften av arean Atemp utgörs av bostäder.

Regler kring IMD i Boverkets föreskrifter gäller i de fall installationerna finns i byggnader som omfattas av krav på IMD enligt lag och förordning om energimätning i byggnader.

I korthet ska IMD installeras i följande situationer.

  • IMD värme i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. I dessa byggnader är sannolikheten störst att en energibesparing som följd av sänkt innetemperatur ska uppväga de kostnader som installation av IMD värme medför
  • IMD tappvarmvatten i befintliga flerbostadshus vid en ombyggnad där det sker en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten för hushållsbruk eller en väsentlig ändring av befintligt system.
  • IMD tappvarmvatten i alla nya flerbostadshus

Ny lag och förordning trädde i kraft den 1 juni 2022 – vilka är ändringarna?

Krav på IMD i vissa flerbostadshus trädde i kraft den 1 juli 2021. Ändringar i EED 2018 innebär att nya utvidgade regler har införts i svensk rätt. Riksdagen och regeringen har beslutat om en ny lag och en ny förordning om energimätning i byggnader. Den nya lagen och förordningen trädde i kraft den 1 juni 2022.

Ett nytt krav som ställs i lagen om energimätning i byggnader är att IMD tappvarmvatten ska installeras vid uppförande av nya flerbostadshus sedan den 1 juni 2022. Kravet på individuell mätning för tappvarmvatten i flerbostadshus gäller inte om ansökan om bygglov lämnats in före den 1 juni 2022.

De nya reglerna berör även till exempel fjärravläsning, kostnadsfördelning och information om energianvändningen till de boende.

Möjlighet till undantag

Det finns möjligheter till undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet i reglerna. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD värme. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och hanterar frågor om undantag från kravet på IMD. Möjligheter till undantag specificeras närmare i Boverkets tillämpningsföreskrifter och ändrades inte i samband med de nya författningar som trädde i kraft den 1 juni 2022 och den 1 juli 2022.

Byggnadsägaren behöver inte installera IMD värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart. Om byggnadsägaren kommer fram till att byggnaden är undantagen från kravet behöver inte detta redovisas för byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden däremot begär det ska byggnadsägaren kunna göra sannolikt att byggnaden är undantagen till exempel genom att kunna visa upp en lönsamhetsberäkning. De tekniska undantagen gäller exempelvis för byggnader som har luftburen värme eller för byggnader vars värden förvanskas om byggnaden är särskilt värdefull. Det kan finnas andra situationer motsvarande de som anges ovan som inte kan anses vara tekniskt genomförbara i byggnaden.

Lönsamheten bedöms enligt en metod i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan. Denna metod används för både IMD värme och IMD tappvarmvatten.

Det ges tid för byggnadsägare som vill göra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera system för IMD värme. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD värme. Om energieffektivisering av flerbostadshus genomförs så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD. Detta ska då vara gjort senast den 1 juli 2023 för åtgärder som sker utan samband med ombyggnad respektive den 1 juli 2026 om annan ombyggnad görs samtidigt.

Tillsynsvägledning

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning riktad till tillsynsmyndigheten, det vill säga byggnadsnämnden. Även byggnadsägare kan ha användning för tillsynsvägledningen då den ger vägledning i hur energieffektivisering verifieras. Länk till tillsynsvägledningen finns i menyn.

Individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus

De tekniska lösningar som är tillåtna att användas vid krav på IMD värme är energimätare eller värmekostnadsfördelare. Detta fastställs i förordningen om energimätning i byggnader. Energimätare ger ett värde på den använda energin genom mätning av flöde och temperaturskillnaden mellan fram- och returledning. Värmekostnadsfördelare monteras på varje radiator och ger ett relativt värde för energin från den aktuella radiatorn och kan tillsammans med övriga värmekostnadsfördelare i byggnaden och den totala uppvärmningsenergin ge uppvärmningsenergin för varje lägenhet.

Kravet på installation av mätare för värme eller värmekostnadsfördelare på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Det ställs på de byggnader som har sämst energiprestanda uttryckt som primärenergital. Den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD värme. Dock gäller hårdare krav i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län så att den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD värme. Gränsen för energiprestanda och beräkningsmetod har varit oförändrade sedan regler för IMD infördes den 1 juli 2021.

Dessa gränser baseras på hur energiprestanda beräknades i energideklarationer som upprättats från den 1 januari 2019 fram till den 31 augusti 2020. I en energideklaration som har upprättats efter den 31 augusti 2020 finns värdet på primärenergitalet som ska användas i en tabell i en bilaga sist i energideklarationen. I tabellen ”Byggnadens energiprestanda” används värdet som står på raden ”Primärenergital enligt BBR 25”, se exemplet nedan.

I tabellen ges ett exempel ur en energideklaration upprättad efter den 1 september 2020 där energiprestanda anges enligt olika versioner av Boverkets byggregler BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda (kWh/m2 och år)
Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare 141
Primärenergital enligt BBR 25 174
Primärenergital enligt BBR 29 148

Om energideklarationen är upprättad före den 1 januari 2019 anges energiprestanda som specifik energianvändning. Byggnadens energiprestanda uttryckt som primärenergital behöver då beräknas. Om energiprestanda anges i specifik energianvändning och med energiklass så omfattas flerbostadshus med klass G av krav på IMD värme. I de tre nordligaste norrlandslänen ingår även ungefär halva intervallet för klass F. Kriteriet för IMD värme är inte energiklassen men denna motsvarar väl gränsen för IMD uttryckt som primärenergital. Energiklassen ger en god indikation, men energiprestanda kan behöva kontrolleras mer i detalj i enskilda gränsfall. Kommunernas energi- och klimatrådgivare har kunskap om hur energiprestanda kan fastställas enligt önskad modell.

Byggnadsägare som har flerbostadshus där energiprestanda är bättre än kravet på IMD värme behöver inte göra något. Om byggnadsnämnden begär det ska dock byggnadsägaren kunna visa att byggnaden har en energiprestanda som är bättre än kravet för IMD värme. Se även föregående avsnitt om möjlighet till undantag.

För den som avser att utföra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023. För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

Från den 1 juni 2022 gäller krav enligt lagen om energimätning i byggnader på att IMD tappvarmvatten ska installeras vid uppförande av nya flerbostadshus. Kravet gäller i de fall ansökan om bygglov lämnas in från dagen för lagens ikraftträdande och senare.

Den som äger ett flerbostadshus och som tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska enligt förordningen om energimätning i byggnader installera system för IMD tappvarmvatten. Detta krav infördes den 1 juli 2021.

I det senare fallet finns möjligheten till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden. Dessa undantagsmöjligheter finns i Boverkets föreskrifter men gäller dock inte installationer vid uppförande av nya flerbostadshus.

Fjärravläsning och information om energianvändning samt fakturering

För att lägenhetsinnehavaren ska få underlag och återkoppling om den egna energianvändningen innehåller energieffektiviseringsdirektivet regler kring avläsning av mätvärden och information om energianvändning och fakturans innehåll. Boverket har infört dessa regler i Boverkets föreskrifter om energimätning i byggnader.

Alla nya installationer av IMD ska innehålla fjärravläsbara mätare eller värmekostnadsfördelare. Med fjärravläsbara mätare menas i Sverige mätare som kan läsas av på distans utan behov av tillträde till lägenheten. Boverkets föreskrifter anger ingen särskild teknisk lösning för att uppfylla kravet. Redan gjorda installationer ska vara fjärravläsbara senast den 1 januari 2027.

Information om energianvändning ska ges minst varje månad om utrustningen är fjärravläsbar och minst två gånger per år om utrustningen inte är fjärravläsbar. Fakturering ska ske minst en gång per år. Informationen får ges via internet men byggnadsägaren ska då tydligt ange var den är tillgänglig.

Informationen om energianvändningen behöver inte innehålla lika mycket information som fakturan utan kan begränsas till den faktiska energianvändningen som uppmätts med energimätare eller med hjälp av avläsningar av värmekostnadsfördelare.

En faktura ska även bland annat innehålla information om historisk användning, hur beloppet beräknats, var klagomål kan sändas, konsumentorganisationer samt kontaktinformation till organisationer kring energieffektivisering, jämförbara användare och teknisk information om utrustningen. En fullständig lista på vad som behöver ingå finns i Boverkets föreskrifter.

Kostnadsfördelning

Kostnaden för energi till uppvärmning eller tappvarmvatten kan delas upp i en fast och en rörlig del där den fasta delen kan vara inkluderad i hyran eller avgiften, och den rörliga delen är separat och möjlig att påverka genom lägenhetsinnehavarens egen användning. Boverkets föreskrifter ger en stor flexibilitet att utforma kostnadsfördelningen. Bostadsmarknadens parter ges stor frihet att utforma denna inom ramen för övriga gällande lagar på området.

Kostnaden ska baseras på den faktiska energianvändningen. Utöver detta kan även hänsyn tas till andra faktorer. Dessa faktorer som anges som allmänna råd i föreskrifterna måste inte inkluderas men är exempel. För IMD värme kan faktorerna vara grundinvestering, drift- och underhållskostnader, kostnader för abonnerad effekt, kostnader för uppvärmning av gemensamma utrymmen, kostnader för värmeförluster i byggnadens distributionssystem och hänsyn till lägenheters olika uppvärmningsbehov som följd av placeringen i byggnaden. Kostnadsfördelningen för IMD värme ska balansera lägenhetsinnehavarens incitament till energibesparing och byggnadsägarens incitament till energieffektivisering. För IMD tappvarmvatten kan dessa faktorer vara grundinvestering, drift- och underhållskostnad, kostnad för abonnerad effekt och kostnader för värmeförluster i distributionssystemet.

Webbseminarium

Boverket sände webbseminariet Aktuellt från Boverket den 30 juni 2022 där bland annat de nya IMD-reglerna presenterades. Webbseminariet spelades in och går att se i efterhand på Boverkets webbplats. 

Webbseminariet Aktuellt från Boverket den 30 juni 2022

Viktiga datum

  • 1 juli 2021 – IMD värme ska vara installerat om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD tappvarmvatten ska installeras om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system såvida inte byggnadsägaren kan påvisa att detta inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt.
  • 1 juni 2022 – Ny lag om energimätning i byggnader och ny förordning om energimätning i byggnader trädde i kraft. Ovillkorligt krav på IMD tappvarmvatten vid uppförande av nya flerbostadshus. Datum för bygglovsansökan avgör.
  • 1 juli 2022 – Boverkets nya föreskrifter om energimätning i byggnader trädde i kraft.
  • 1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad. Gäller IMD värme.
  • 1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad. Gäller IMD värme.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen