Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomföra och följa upp planen

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Genomföra och följa upp planen.

Översiktsplanen behöver ingå i en kontinuerlig process där mål och strategier successivt stäms av mot det som händer i kommunen. Avgörande vid kommunens bedömning av om en ny  översiktsplan behöver tas fram, eller om en ändring göras, är bland annat den nytta planen kan ha som underlag för olika beslut. Ett naturligt led i den kontinuerligt bedrivna översiktsplaneringen är därför att löpande följa upp och utvärdera översiktsplanens effekter i olika avseenden.

Samhällsförändringar sker i allt snabbare takt. Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att ge stöd åt efterföljande prövningar och tillståndsgivningar. Den antagna översiktsplanens intentioner och åtgärder behöver indelas i vad som ska genomföras i ett kort perspektiv och vad som ska genomföras i ett längre perspektiv. Det är den rådande politiska majoriteten som avgör vad som ska genomföras och i vilken takt genom att fördela resurser i kommunens budget. Det kan handla om medel för att ta fram en detaljplan för ett kvarter, fördjupa översiktsplanearbetet för någon del av kommunen, utreda ett särskilt allmänt intresse eller bygga ut en cykelväg. Genomförandet av översiktsplanen spänner över många olika områden.

De effekter som översiktsplanen leder till bör följas upp och utvärderas inför arbetet med planeringsstrategin. Kommunen kan också välja att göra uppföljning oftare. Kommunen gör en bedömning om översiktsplanen är till stöd för olika beslut eller om planen ska ändras. I plan- och bygglagen regleras uppföljningen av översiktsplanen genom att kommunfullmäktige senast två år efter ordinarie val ska ha tagit fram en planeringsstrategi och i den bland annat tagit ställning till om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i lagen. Kommunen kan besluta om att följa upp och utvärdera översiktsplanen varje år om det finns behov av det. Löpande uppföljningar av översiktsplanen fungerar som underlag för och underlättar prövningen av översiktsplanens aktualitet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen