På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Luftkvalitet inomhus

Luftkvaliteten inomhus ska vara god i rum där folk vistas mer än tillfälligt och tillfredsställande i övriga rum. Det är ventilationens uppgift att föra bort föroreningar som finns i inomhusluften och tillföra luft för att ersätta luft som har förts bort från byggnaden med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i byggnaden.

Luftens kvalitet inomhus bestäms bland annat av ventilationssystemets utformning samt luftens distribution, luftutbyteseffektivitet, tillfört uteluftsflöde och bortfört frånluftsflöde samt filterkvalitet.

Varför ventilera bort föroreningar i inomhusluft

Ventilationen ska hålla mängden luftburna föroreningar och fukt inomhus på en acceptabel nivå. Många luftföroreningar kommer från människor och olika verksamheter som bedrivs inomhus. Även exempelvis byggnadsmaterial, inredning, textilier, maskiner, strålning och föroreningar från mark kan förorena luften. Föroreningar kan vara gasformiga eller i form av partiklar som damm med mera. Den förorenade luften transporteras genom ventilation ut ur byggnaden, och motsvarande mängd ren luft måste då tillföras byggnaden. Luftens renhet kan vid behov säkerställas genom exempelvis filtrering. Luften som tillförs rum får värmas, kylas eller befuktas i vissa fall. Tillförsel av luft ska ske på ett sätt så att det inte äventyrar den termiska komforten i vistelsezonen, det vill säga lufthastighet och temperatur.

Lämpliga luftflöden för luftkvalitet inomhus

För att uppnå rätt luftkvalitet ska ventilationsbehovet och lämpliga luftflöden bedömas och projekteras utifrån aktuella föroreningar från byggmaterial, personbelastning, lukt, fukt och emissioner. Krav och rekommendationer om specifika luftflöden för arbetslokaler, bostäder, allmänna lokaler, idrottshallar med mera kan man hitta i Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd, anvisningar och vägledningar. Ta del av dessa under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

När kontrolleras luftflöden

Luftflöden kan kontrolleras inom ramen för byggherrens egenkontroll, genom exempelvis entreprenörens kontroller under arbetet och inför slutbesiktning samt vid funktionskontroll (OVK).

Luftflöden och luftkvalitet i små bostäder

För att säkerställa god luftkvalitet i små bostäder bör man särskilt beakta behovet av uteluftsflöde och tilluftsflöde. För att undvika risk för drag i små bostäder bör dimensioneringen av frånluftsflöden anpassas till bostadens planlösning och utformning. Typlösningar för frånluften för ventilationens grundflöde i sådana bostäder kan skilja sig åt beroende på om matlagningsplatsen finns i ett separat kök, om matlagningsplatsen är integrerad med rummet för sömn och vila och daglig samvaro eller om matlagningsplats helt saknas i den enskilda bostaden. I de två sistnämnda fallen kan bortföring av föroreningar och fukt ske med hjälp av frånluft från hygienrummet. Det behövs således inte något grundflöde för frånluft från rummet för sömn och vila och daglig samvaro, även om där finns en matlagningsplats. Däremot ska tillfälliga föroreningar från matlagningen, såsom matos och fukt, tas om hand så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Detta kan ske med till exempel ventilation med forceringsmöjlighet.

Liksom för större bostäder gäller att föroreningar i hygienrummet kan tas om hand antingen genom vädring eller genom forcerad ventilation. Vädring och forcerad ventilation kan dock inte helt ersätta allmän ventilation, utan är tänkt att användas tillfälligt för höga luftföroreningar eller fukt.

Veta mer
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (2015:7) om hygieniska gränsvärden. Regler som gäller för arbetslokaler.
  • prEN 16789-1:2015 "Energy performance of buildings – Part 1: Indoor environment input parameters for design and assessment of energy performance of buildings indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics". Preliminär standard där luftkvalitet indelas i fyra olika kategorier.
  • SS EN 16211:2015 " Luftbehandling - Testmetoder Insitu mätningar av luftflöden"
  • Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer T9:2007, Formas, ISBN 978-91-540-6001-6. Handbok med samma innehåll som standarden ovan.
  • Ventilation, Byggvägledning 7; En handbok i anslutning till Boverkets byggregler, utgåva 5. Hans Severinsson, Svensk Byggtjänst. ISBN 978-91-7333-706-9.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej