Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Entreprenadformer och kvalitet

Granskad:

Den entreprenadform ni som beställare väljer att upphandla kan komma att påverka kvaliteten i resultatet genom att den styr ansvaret för slutprodukten. Entreprenadformer är inte upphandlingsförfaranden men de har stor betydelse för kvaliteten i den gestaltade livsmiljön. Genom att välja en ändamålsenlig entreprenadform kan ni som beställare påverka i vilken utsträckning och när i processen ni kan hävda era behov.

Två huvudtyper av entreprenadformer

Entreprenadformen kan påverka vilken insyn i projektering och bygge beställaren har möjlighet till. Det finns två huvudtyper av entreprenadformer, totalentreprenad och utförandeentreprenad. Sammanfattningsvis kan sägas att det ofta krävs mer arbete och kunskap från beställarens sida för att driva en utförandeentreprenad, eftersom ansvaret för handlingar då ligger på beställaren själv. I en totalentreprenad däremot ställer beställaren vanligtvis funktionskrav som sedan tolkas och verkställs av totalentreprenören. Beställarens konsulter och rådgivare kan ändå komplettera med utförandekrav i den tekniska beskrivningen, utöver de ställda funktionskraven. Det finns alltså inga formella hinder att styra utförandet i en totalentreprenad, men det är mindre vanligt. Det finns fördelar och nackdelar med respektive entreprenadform. En av riskerna ur kvalitetssynpunkt med totalentreprenad är att kunskap om projektet riskerar att tappas bort när personer och ansvar byts ut mellan projektets olika skeden. En av fördelarna med totalentreprenad är att den som är specialist på byggteknik tar ett större ansvar över just dessa frågor. Det bör finnas en medvetenhet om risker och utmaningar vid val av entreprenadform och ett aktivt arbete för att hantera och överbrygga dessa. Oavsett entreprenadform är det viktigt att säkerställa att det finns kontinuitet längs projektet, att inte tappa kunskap och kompetens under projektets gång, att alla som är med i projektet är väl insatta i varför projektet genomförs, för vem, vad det övergripande målet handlar om samt vilka ställningstaganden som tagits under projektets gång. Tydliga roller och ansvar samt en bra projektkultur är också viktiga framgångsfaktorer. Angående Boverkets arbete med projektkultur, se ”Relaterad information”.

Förväxla inte entreprenadform med upphandlingsform

Begreppet entreprenadform förväxlas ofta med begreppet upphandlingsform. Upphandlingsformen är det sätt som beställaren väljer att skriva kontrakt på, med en eller flera entreprenörer. Upphandlingsformen reglerar vilket ansvar entreprenörerna har gentemot beställaren och även vilka ansvarsförhållanden som gäller mellan entreprenörerna. Det finns i Sverige två grundläggande upphandlingsformer, delad entreprenad och generalentreprenad. I en delad entreprenad har beställaren parallella avtal med flera entreprenörer och håller ofta själv i byggledningen, i en generalentreprenad upphandlas en enda entreprenör som sedan knyter underentreprenörer till sig.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen