Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller vid detaljplanering

Granskad:

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid lämplighetsbedömningen i bullerutsatta lägen. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det att skapa goda boendemiljöer även i utsatta lägen.

Buller

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.

5 §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636) .

Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan ofta underskattas. Därför är det viktigt med åtgärder för att minska bullret.

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till

Mycket av dagens samhällsplanering är inriktad på att förtäta befintlig bebyggelse, omvandla tidigare verksamhetsområden till bostadsområden samt blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Det finns många fördelar med det, men en nackdel är att fler människor kan komma att utsättas för buller i sin boendemiljö. Genom att planera och utforma tillkommande bebyggelse går det ändå att skapa goda boendemiljöer även i bullriga lägen.

Regler och vägledning

Regler om planläggning i bullerutsatta lägen finns framför allt i PBL och i miljöbalken samt i plan- och byggförordningen och förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Boverket har också tagit fram allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2) samt tagit fram tillhörande vägledning om industribuller (2020:8). Boverket har även tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser. Du kan ta del av Boverkets vägledningar och allmänna råd under rubriken Publikationer i "Relaterad information".

Webbutbildning

I webbutbildningen "Buller i PBL" får du lära dig mer om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen.

Buller i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen