På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö - ett miljömål med människan i fokus

Granskad:

Vad gör den byggda miljön god? Vad måste vara på plats för att nå dit? Vad gör myndigheterna för att nå målet? En god och hälsosam livsmiljö, den byggda miljön, är viktig för människors välmående i ett lokalt såväl som globalt perspektiv.

Miljöpolitiken sätter mål för hälsosam och god livsmiljö

Att du och kommande generationer ska kunna njuta av en hälsosam och god livsmiljö är miljöpolitikens huvudsakliga syfte. God bebyggd miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmål som Riksdagen beslutade om senast år 2012.

Målet syftar till att uppnå en hållbar utveckling i den byggda miljön där de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna vägs in. Tio preciseringar inom målet beskriver vilken utveckling som behövs inom områden som transporter, bebyggelseutveckling, tätortsnära grönområden, buller och inomhusmiljö för att målet ska kunna nås till 2020. Du kan läsa mer om miljömålssystemet och de andra 15 målen på miljömålsportalen.

Har vi en god bebyggd miljö år 2020?

Varje år genomförs en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen som fokuserar på förändringar i miljön och miljöarbetet under det gångna året. I mars 2019 presenterade Naturvårdsverket den senaste årliga uppföljningen. Åtta miljömålsansvariga myndigheter deltog i framtagande av rapporten där Boverket ansvarar för uppföljning av God bebyggd miljö.

För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är bedömningen att målet inte kommer att nås i tid med de styrmedel och åtgärder som finns idag. Trenden för utvecklingen i miljön bedöms vara neutral.

Utvecklingen mot en hållbar bebyggelsestruktur är den största utmaningen. Många kommuner och städer går mot en mer uttalad helhetssyn på stadsutvecklingen och satsar på bilfria transporter som kollektivtrafik, cykel och gång. Byggsektorn har tagit flera initiativ för att hantera miljöpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv.

Mer om bedömning av måluppfyllelse av God bebyggd miljö och de övriga miljökvalitetsmålen kan du läsa i Naturvårdsverkets rapport årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019. Rapporten belyser de viktigaste förändringar i miljön och i miljöarbetet under det gångna året. Mer detaljerad analys av utmaningar i miljökvalitetsmålen och de bakomliggande orsakerna samt förslag till åtgärder finns i slutrapporten och underlag till Fördjupad utvärdering 2019. Du hittar länken till rapporterna under rubriken "Relaterad information".

Målet följs upp regelbundet för att se hur nära vi är att nå det och ifall det behövs ytterligare åtgärder. Vissa aspekter av God bebyggd miljö följs upp med hjälp av en enkät – Boverkets miljömålsenkät som görs i ett samarbete mellan Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) och Boverket. Enkäten skickas till alla Sveriges kommuner och analyser av resultaten används för uppföljning av målet. Resultaten från miljömålsenkäter för år 2006-2015 samt 2018 finns tillgängliga som öppna data, se länken under "Relaterad information".

Mer om tillståndet i den byggda miljön kan du även läsa i en gemensam rapport från Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen som publicerades 2012. Där presenteras en bild av den byggda miljön som baseras på en sammanställning av olika indikatorer och underlag. Publikationen hittar du under "Relaterad information". 

Arbetet pågår för att nå målet

Boverket och flera andra nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer arbetar ständigt för att nå God bebyggd miljö och de andra miljökvalitetsmålen. Du kan läsa mer om pågående uppdrag på vår sida om miljömålsarbete.

Under 2014 tog Boverket fram ett förslag till strategi för hur God bebyggd miljö ska kunna nås. Strategin innehåller ett antal konkreta åtgärder och etappmål som behöver genomföras för att stärka hållbar utveckling i den byggda miljön. Rapporten redovisades till regeringen den 1 december 2014. För mer information se rapporten under "Relaterad information".

Vad innebär God bebyggd miljö?

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

För att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en God bebyggd miljö finns tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att:

  1. Hållbar bebyggelsestruktur: en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,
  2. Hållbar samhällsplanering: städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,
  3. Infrastruktur: infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet,
  4. Kollektivtrafik, gång och cykel: kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,
  5. Natur och grönområden: det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,
  6. Kulturvärden i bebyggd miljö: det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas,
  7. God vardagsmiljö: den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
  8. Hälsa och säkerhet: människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,
  9. Hushållning med energi och naturresurser: användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används, och
  10. Hållbar avfallshantering: avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Vem gör vad?

Riksdagen

Riksdagen, det högsta beslutande politiska organet i Sverige, har fast-ställt miljökvalitetsmålen.

Regeringen

Regeringen har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen. Läs om regeringens roll

Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen ska ge regeringen råd om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås... Läs om Miljömålsberedningens roll

Miljömålsrådet

Miljömålsrådet är inrättat av regeringen. Det består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om Miljömålsrådets roll

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket samordnar miljömålsarbetet.Läs om Naturvårdsverkets roll

Boverket - ett av de åtta nationella myndigheter med ansvar

Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera av de 16 miljökvalitetsmålen. Läs om nationella myndigheters roll

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen

I arbetet med miljömålen har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter.Läs om länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens roll

Kommunerna

Det kommunala miljömålsarbetet är omfattande. Nästan alla kommuner arbetar med egna miljömål.Läs om kommunernas roll
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen