Tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar

När man anlägger nya allmänna platser ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kravet ställs även för områden för andra anläggningar än byggnader.

Här ger vi en översiktlig information om var reglerna gäller, vad de omfattar och vem som är ansvarig.

Kraven ställs i PBL och Boverket har tagit fram tillämpningsföreskrifter. Det är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader BFS 2011:5 – ALM 2.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 12 §

Vad är en allmän plats

En allmän plats anges i detaljplanen. Det kan vara en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som är avsett för ett gemensamt behov.

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Det förekommer att "allmänplatsliknande" miljöer istället är angivna som kvartersmark i detaljplanen. Det kan exempelvis vara gator, torg, andra kommunikationsytor eller grönområden. Men de miljöerna om fattas inte av reglerna eftersom de alltså inte är allmän plats enligt detaljplanen.

Vad är ett område för andra anläggningar

Ett område för andra anläggningar än byggnader är mark som ligger i direkt anslutning till en annan anläggning än en byggnad, alltså den mark som behövs för att anläggningen ska kunna användas för avsett ändamål. Sådan mark omfattas också av kraven på tillgänglighet. Exempel på sådana områden som omfattas är fritidsområden, nöjesparker, djurparker, golfbanor, skidbackar med liftar, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus eller begravningsplatser.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 1 §

Vilka krav ställs

Reglerna gäller när man anlägger en allmän plats eller ett område för annan anläggning än byggnad.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 5 §

Föreskriften ALM innefattar:

  • utformningen allmänt,
  • gångytor,
  • ramper och trappor,
  • hiss vid vissa tillskapade större nivåskillnader,
  • kontraster och markeringar,
  • varningsmarkeringar,
  • skyltar,
  • belysning,
  • sittplatser,
  • parkeringsplatser.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 6 – 16 §§

Rullstolar som är dimensionerande

I ALM är det en "större utomhusrullstol" som är dimensionerande för måtten som behövs. En sådan rullstol har en vändcirkel med diameter 2,0 meter. Jämfört med tillgänglighetskraven för tomter så innebär det att större mått behövs. För tomter är det en "mindre utomhusrullstol" som är dimensionerande, den har en vändcirkel med diameter 1,5 meter.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 5 §

Här kan du läsa mer om tillgänglighetskrav på tomt

Hissar

Om det tillskapas/anläggs en nivåskillnad där höjdskillnaden motsvarar mer än en våning, ska nivåskillnaden överbryggas med hiss och trappa. Kravet på hiss gäller om det inte är möjligt eller lämpligt att göra en ramp. I det allmänna rådet till 10 § finns en hänvisning till standarden SS-EN 81-70 för hissar som uppfyller kraven. SS-EN 81-70 har reviderats och hisstypernas nummer stämmer inte längre överens med det korgmått som anges i det allmänna rådet till 10 §. Storleken 2,0x1,4 meter heter nu Typ 5. Det allmänna rådet avser korgmåttet oavsett typbeteckningen.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader - 10 §

Vem ansvarar

Det är den som är huvudman eller ägare för en allmän plats, eller ett område, som ansvarar för att kraven uppfylls. Åtgärderna är normalt i sig inte bygglov- eller anmälanspliktiga, men kan vara marklovpliktiga.

Tillgänglighet på befintliga allmänna platser

Enligt reglerna om enkelt avhjälpta hinder ställs krav även på befintliga allmänna platser.  De reglerna gäller dock inte för områden för andra anläggningar än byggnader.

Här kan du läsa mer om krav på befintliga allmänna platser

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej