På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidrag som begagnad anordning

Granskad:

Om kommunen och sökanden är överens kan bostadsanpassningsbidrag lämnas med en begagnad anordning.

Lämna bidrag med begagnad anordning

16 §
  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt
11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Av 16 § framgår  att kommunerna i beslut om bostadsanpassningsbidrag får en möjlighet att erbjuda en begagnad anordning istället för ett kontantbidrag. Liksom vid kommunalt åtagande är en förutsättning för att bevilja begagnade anordningar att sökanden och kommunen är överens om detta.

Det är den som har beviljats bostadsanpassningsbidrag som äger produkten, oavsett om produkten är ny eller begagnad (proposition 2017/18:80 sid. 48).

Krav på den begagnade anordningen

Utöver krav på överenskommelse gäller, för att erbjuda begagnade anordningar, att anordningen i allt väsentligt uppfyller de krav på kvalitet, säkerhet och hygien som kan ställas på en motsvarande ny produkt (proposition 2017/18:80 sid. 52).

Frivillig överenskommelse

Möjligheten till att bevilja begagnade anordningar bygger liksom i fallet med kommunalt åtagande på en frivillig överenskommelse mellan kommunen och sökanden.

Även när det gäller begagnade anordningar är det Boverkets uppfattning att en viljeförklaring från sökanden om att denne kan tänka sig bidrag i form av en begagnad anordning bör uttryckas tidigt i handläggningsprocessen. Tydlig information från kommunen om denna möjlighet bör förslagsvis finnas redan på ansökningsblanketter och informationsmaterial i de fall en kommun anser att denna möjlighet ska finnas. Det ankommer således på  kommunen att bestämma om kommunen har för avsikt att använda sig av begagnade anordningar i sin bidragsverksamhet och för vilka anpassningsåtgärder som det kan bli aktuellt med bidrag i form av en begagnad anordning.

Det är upp till respektive kommun att bestämma vilka anordningar som kan bli aktuella för återanvändning, så länge dessa tidigare har finansierats med stöd av bostadsanpassningsbidrag (proposition 2017/18:80 sid. 79). Enligt Boverkets uppfattning framstår det därför som naturligt och lämpligt  att kommunerna fattar principbeslut om vilka åtgärder som kommunen anser kunna vara lämpliga, naturligtvis beroende på tillgång, att erbjuda som en begagnad anordning. Kommunen kan då lämna tydlig information till sökande av bidraget om vilka alternativ som står till buds i den egna kommunen och vilka förutsättningar som gäller för att bidrag ska beviljas.

Kombinera olika bidragsformer

Ett beslut om begagnad anordning kan innebära att bidrag beviljas enbart på så sätt att sökanden får en begagnad anordning. Inget hindrar dock att olika alternativ eller kombinationer av bidrag kan förekomma i ett och samma bidragsärende. Exempelvis kan bostadsanpassningsbidrag beviljas med en begagnad anordning och ett kontantbidrag till installationskostnaden eller genom ett åtagande från kommunen att installera en begagnad anordning. (Proposition 2017/18:80 sid. 80.) Det är som nämnts tidigare upp till respektive kommun att fatta beslut om kommunen vill använda sig av möjligheten att bevilja begagnade anordningar. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen