På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares medgivande

Granskad:

För att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas måste den som äger bostaden gå med på att anpassningen utförs. Även den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva någon ersättning av sökanden eller den eller de som har nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningen. 

Medgivande att anpassningen får utföras

10 §
  Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om
   1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och
   2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.

Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av upplåtare av tomträtt.

Medgivande från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan ägare

Om sökanden innehar bostaden med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, till exempel arrende, äger sökanden inte bostaden. Medgivande måste i sådana fall inhämtas från den som äger bostaden, gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden. Vanligtvis handlar det om en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. Även i de fall bostaden finns i ett en- eller tvåbostadshus eller i en ägarlägenhetsfastighet som sökanden inte äger krävs medgivande från ägaren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas. (Proposition 2017/18:80 sid. 75.) Om sökanden är delägare i ett en- eller tvåbostadshus eller en ägarlägenhetsfastighet krävs medgivande från övriga delägare. Om sökanden själv är ensam lagfaren ägare till fastigheten behövs inget medgivande från eventuell make/maka/sambo som bor tillsammans med sökanden på fastigheten.

Medgivande att åtgärderna får utföras från ägare och nyttjanderättshavare

4 §    Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag inkomma till kommunen med skriftligt underlag som visar att det finns ett sådant medgivande från ägare och nyttjanderättshavare som avses i 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag om att anpassningsåtgärderna får utföras.

Av 4 § Boverkets föreskrifter (2018:12) framgår att medgivandet måste formuleras skriftligen och att kommunen inte kan fatta ett positivt bidragsbeslut innan det finns ett sådant skriftligt underlag i ärendet.

Upplåtare av tomträtt

Något medgivande från den som upplåter tomträtt behövs inte. Det har inte bedömts vara nödvändigt med hänsyn till den starka rättsställning som innehavare av tomträtt har (proposition 2017/18:80 sid. 76).

Medgivande från den som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet

När sökanden bor i en bostad som innehas med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, men inte helt och hållet själv innehar denna nyttjanderätt, behövs (förutom medgivande från ägaren) dessutom ett medgivande från den eller de som innehar nyttjanderätten (ibland kanske tillsammans med sökanden). Om ett medgivande av det här slaget saknas kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas. Om sökanden är ensam kontraktsinnehavare behövs inget medgivande från eventuell make/maka/sambo som bor tillsammans med sökanden i bostaden.

I lagtexten används begreppet "nyttjanderättshavare" för att utesluta andra rättighetshavare som exempelvis servituts- och ledningsrättshavare (proposition 2017/18:80 sid. 75).

Medgivande att åtgärderna får utföras från ägare och nyttjanderättshavare

4 §    Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag inkomma till kommunen med skriftligt underlag som visar att det finns ett sådant medgivande från ägare och nyttjanderättshavare som avses i 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag om att anpassningsåtgärderna får utföras.

Av 4 § Boverkets föreskrifter (2018:12) framgår att medgivandet måste formuleras skriftligen och att kommunen inte kan fatta ett positivt bidragsbeslut innan det finns ett sådant skriftligt underlag i ärendet.

Utfästelse att inte kräva ersättning för att återställa åtgärderna

10 §
  Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om
   1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och
   2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.

Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av upplåtare av tomträtt.

För bostadsanpassningsbidrag krävs dessutom att samtliga ägare utfäster sig att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna. Sökanden eller exempelvis dennes anhörige som är nyttjanderättshavare ska inte behöva utge ersättning för återställning vid en flytt eller i annat fall som kan krävas av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare enligt jordabalken respektive bostadsrättslagen (1991:614). (Proposition 2017/18:80 sid. 76.)

Om sökanden är ensam nyttjanderättshavare räcker det att utfästelsen avser att inte kräva någon ersättning av just sökanden. Men om sökanden inte innehar nyttjanderätten till någon del alls eller innehar den tillsammans med någon annan eller några andra måste utfästelsen avse alla nyttjanderättshavare. Det är alltså inte bara sökanden som ska skyddas från ersättningskrav som kan bli aktuella enligt bestämmelser i 12 kapitlet jordabalken (kallas hyreslagen) och bostadsrättslagen (1991:614) om det saknas en utfästelse.

Utfästelse att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna

5 §    Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag även inkomma till kommunen med skriftligt underlag som visar att det finns en sådan utfästelse från ägare som avses i 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag om att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.

Av 5 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att utfästelsen ska göras i skriftlig form och skickas in till kommunen innan den fattar ett positivt bidragsbeslut.

Upplåtare av tomträtt

Någon utfästelse från den som upplåter tomträtt behövs inte. Det har inte bedömts vara nödvändigt med hänsyn till den starka rättsställning som innehavare av tomträtt har (proposition 2017/18:80 sid. 76).

Särskilt om ägarlägenhetsfastighet

Med ägarlägenhetsfastighet avses en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet. Det framgår av 1 kapitlet 1 a § jordabalken. Äganderätten till en ägarlägenhetsfastighet kan jämställas med att vara ägare till en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus. (Proposition 2017/18:80 sid. 73.)

I hus med ägarlägenhetsfastigheter ägs varje lägenhet av en fastighetsägare. De gemensamma utrymmena kan dock vara en gemensamhetsanläggning som ägs av alla deltagande fastighetsägare. I dessa fall avses med begreppet "ägare" samtliga fastighetsägare. Medgivande kan i sådana fall behöva krävas från samtliga fastighetsägare för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas för en anpassningsåtgärd i ett gemensamt utrymme i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet. (Proposition 2017/18:80 sid. 75-76.) I så fall krävs även att samtliga fastighetsägare utfäster sig att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

Exempel på lagtextens innebörd om sökanden bor i en hyreslägenhet

Beskrivning av förhållandet mellan sökanden till ett hyreskontrakt. Informationen finns i artikelns text.
Förklaring av medgivande och utfästelse när sökanden bor i en hyreslägenhet. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket/Altefur Development

Om bara sökanden står på hyreskontraktet behövs inga medgivanden från andra personer som bor i lägenheten, till exempel från eventuell  make/maka/sambo som bor tillsammans med sökanden. Är det flera personer som står på hyreskontraktet måste alla medge att åtgärderna får utföras.

Hyresvärden måste också medge att åtgärderna får utföras. Hyresvärden måste också utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden för att återställa åtgärderna. Om sökanden inte är nyttjanderättshavare alls eller nyttjanderättshavare tillsammans med andra ska hyresvärdens utfästelse även avse dessa nyttjanderättshavare.

Observera att i de olika exemplen har förutsatts att den som inte har ingått något skriftligt hyresavtal inte heller har ingått något muntligt sådant med hyresvärden.

Vem inhämtar medgivande och utfästelse?

Enligt 4 och 5 §§ Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag är det sökanden som ska inkomma till kommunen med det skriftliga underlaget om att åtgärderna får utföras och att något krav inte kommer ställas på att återställa anpassningsåtgärderna.

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag uttalas att det är sökanden som ska visa att förutsättningarna för att få bostadsanpassningsbidrag är uppfyllda. Det åligger därför, anförs det i propositionen, i första hand sökanden att inhämta medgivande och utfästelse från ägaren att inte kräva ersättning. Detta hindrar inte att sökanden ger kommunen fullmakt att inhämta dessa uppgifter. (Proposition 2017/18:80 sid. 76.) I propositionen nämns endast medgivande från ägaren i detta sammanhang. Motsvarande gäller dock eventuella nyttjanderättshavare som måste kontaktas om sökanden inte är ensam nyttjanderättshavare till exempelvis en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet.

I handläggningsguiden, "Fastighetsägarens medgivande", kan du läsa om vad kommunen ska göra om sökanden inte kommer in med något medgivande och någon utfästelse till kommunen. Du finner texten under artikelrubriken "Om medgivande och utfästelse saknas".

Krav på medgivande och utfästelse även vid periodiskt boende

Bestämmelserna om medgivande och utfästelse att inte kräva ersättning är tillämpliga även när sökanden ansöker om bostadsanpassningsbidrag för så kallat periodiskt boende. Det vill säga för att anpassa någon annans bostad där sökanden ska vistas för att någon har åtagit sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av sökanden. (Proposition 2017/18:80, sid. 76.)

Om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen säger nej

Om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen inte lämnar något medgivande eller inte vill utfästa sig att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna kan bidrag alltså inte beviljas.

När Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag ännu bara var på förslagsstadiet och ute på remiss yttrade sig Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Enligt DO kan diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser vara tillämpliga om en fastighetsägare vägrar att lämna sitt medgivande på annat än sakliga grunder. Du finner en länk till DO:s webbplats i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen