Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utbyggnad dricksvatten

Granskad:

I de fall kommunen planlägger för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelse blir det i många fall aktuellt att planera för en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kan då vara aktuellt att reglera nya dragningar av vatten- och avloppsledningar och placering av pumpstationer och andra tekniska anläggningar som behövs för att försörja ett område med dricksvatten. Det kan i vissa fall även vara aktuellt att planlägga för större anläggningar som vattenverk eller liknande.

Typ av reglering beror på förutsättningarna

Vilka planbestämmelser som behöver användas för att en detaljplan ska bli lämplig sett ur ett dricksvattenperspektiv varierar med förutsättningarna på platsen. Exemplen nedan är därför enbart en hjälp för att hitta rätt typ av reglering för den aktuella detaljplanen.

I Boverkets e-tjänst Planbestämmelsekatalogen finns alla gällande planbestämmelser att söka fram.

Planbestämmelsekatalogen

Allmänna vattenledningar

För att säkra en ny dragning av allmänna vatten- och avloppsledningar behöver ledningarna antingen planläggas inom allmän plats eller som markreservat för allmännyttiga ändamål på kvartersmark.

Inom allmän plats ingår alltid ledningar som är till för ett allmänt behov. Det behövs därför ingen särskild reglering utöver användning av den allmänna platsen för att säkra en dragning av ledningarna. Ofta läggs ledningarna inom mark som är avsedd för gata, park eller natur. Det finns även möjlighet att införa markreservat för allmännyttiga ändamål inom allmän plats, om det är viktigt att styra var ledningarna ska lokaliseras. Vid enskilt huvudmannaskap kan det vara fördelaktigt att göra detaljplanen tydlig för alla parter och reglera ledningarnas sträckning med markreservat.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål.

Tabell 7.22 Markreservat för allmännyttiga ändamål, allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.23 Markreservat för allmännyttiga ändamål, kvartersmark

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.24 Markreservat för allmännyttiga ändamål, vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

I de fall ledningarna förläggs över kvartersmark behöver de säkras med markreservat för allmännyttiga ändamål. Att en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga ändamål används i en detaljplan betyder inte att det har prövats att en rättighet kan bildas. Det är huvudmannen för anläggningen som måste ta initiativ till utnyttjande av markreservatet. Detta görs antingen genom ett avtal med markägaren eller genom ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten. Huvudmannen är även skyldig att lösa in utrymmet om fastighetsägaren begär det.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål.

Tabell 7.22 Markreservat för allmännyttiga ändamål, allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.23 Markreservat för allmännyttiga ändamål, kvartersmark

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.24 Markreservat för allmännyttiga ändamål, vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

18 §
  Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för enskilt byggande men också för en allmän ledning, en allmän trafikanläggning eller en trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter, är den som ska vara huvudman för anläggningen skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva nyttjanderätt eller annan särskild rätt i den omfattning som behövs för ändamålet.

Pumpstationer

Tekniska anläggningar som behövs för att transportera dricksvatten till och från ett område kan exempelvis vara pumpstationer. Sådana anläggningar planläggs i detaljplan som kvartersmark med användningen Tekniska anläggningar. Det är möjligt att precisera användningen till Pumpstation.

Tekniska anläggningar

5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar ingår i användningen.

Tabell 5.7 Tekniska anläggningar

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.8 Precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Vattenverk

I de fall kommunen planerar för ett nytt vattenverk planläggs det i detaljplan som kvartersmark med användningen Tekniska anläggningar. Det är möjligt att precisera användningen till Vattenverk. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.

Tekniska anläggningar

5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar ingår i användningen.

Tabell 5.7 Tekniska anläggningar

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.8 Precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Eventuellt kan det finnas skäl att undvika preciseringen Vattenverk för att minska tillgängligheten till information som är känslig för spridning. Ta kontakt med kommunens säkerhetsansvariga i tidigt skede av planeringen för att bedöma hur olika typer av information om vattenförsörjningen kan hanteras under planeringsprocessen.

Vattenreservoar

I de fall kommunen planerar för ny vattenreservoar planläggs det i detaljplan som kvartersmark med användningen Tekniska anläggningar. Det är möjligt att precisera användningen till Vattenreservoar. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.

Tekniska anläggningar

5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt ändamål. Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar ingår i användningen.

Tabell 5.7 Tekniska anläggningar

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.8 Precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Eventuellt kan det finnas skäl att undvika preciseringen Vattenreservoar för att minska tillgängligheten till information som är känslig för spridning. Ta kontakt med kommunens säkerhetsansvariga i tidigt skede av planeringen för att bedöma hur olika typer av information om vattenförsörjningen kan hanteras under planeringsprocessen.

Gemensamhetsanläggningar

I de fall dricksvattenförsörjningen är enskild kan det finnas behov av att bilda gemensamhetsanläggningar för de anläggningar som behövs för att försörja området med dricksvatten. Detaljplanen kan skapa förutsättningar för bildandet av gemensamhetsanläggningar genom att planlägga för markreservat för gemensamhetsanläggningar.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

20 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för en gemensamhetsanläggning.

Tabell 7.25 Markreservat för gemensamhetsanläggningar, allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.26 Markreservat för gemensamhetsanläggningar, kvartersmark

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.27 Markreservat för gemensamhetsanläggningar, vattenområde

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Ett markreservat för gemensamhetsanläggningar i detaljplan ger ingen rätt att använda området för avsett ändamål. För att få utnyttja ett område som omfattas av markreservat måste en rättighet först skapas. En gemensamhetsanläggning inrättas av lantmäterimyndigheten genom en anläggningsförrättning.

Villkora anläggning för vattenförsörjning

Kommunen kan i detaljplanen införa bestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked för att reglera att lov eller startbesked inte får ges förrän en viss åtgärd inom fastigheten har genomförts. Det kan exempelvis vara att en viss anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd. De villkorade åtgärderna måste vara så preciserade och effektbeskrivna att det står klart att de är genomförbara.

Villkor för lov

21 §    Bestämmelser om villkor för lov ska tillämpas på allmän plats och kvartersmark för att reglera att lov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.

Tabell 7.28 Villkor för lov, allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.29 Villkor för lov, kvartersmark

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Villkor för startbesked

22 §    Bestämmelser om villkor för startbesked ska tillämpas på allmän plats och kvartersmark för att reglera att startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.

Tabell 7.30 Villkor för startbesked, allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7.31 Villkor för startbesked, kvartersmark

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen