Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avgift för kreditgaranti

Granskad:

När en kreditgivare och Boverket tecknar avtal om kreditgaranti genererar det en avgift som baseras på en individuell riskbedömning. Avgiften ska täcka både statens risk och kostnaden för Boverkets administration samtidigt som den är marknadsmässig. Det finns olika avgiftsberäkningar för kreditgaranti under byggtiden och för kreditgaranti efter färdigställande. Nedan finns information om hur avgifterna räknas fram.

Avgift kreditgaranti under byggtiden

Riskpremien för en kreditgaranti under byggtiden baseras på följande parametrar, som tillsammans genererar en årlig procentsats:

 • Kreditgarantins inomläge i förhållande till Boverkets bedömda marknadsvärde,
 • andel pantbrev som ställs som säkerhet för det garanterade lånet,
 • vilken typ av kommun fastigheten ligger i,
 • storlek på företag som bedöms utifrån EU-kommissionens definition (se faktaruta nedan).

Administrationsavgiften för garantier under byggtiden bestäms årligen till en fast procentsats med tak. Under 2023 uppgår den till 0,15 procent, dock max 50 000 kr. Det tillkommer även ett marknadsmässigt påslag som även det bestäms årligen och under 2023 uppgår det till 0,031 procent.

Procentsatserna räknas därefter om till en faktisk avgift i kronor utifrån en av kreditgivaren ingiven lyftplan enligt principen:

(riskpremie i procent * garanterat belopp för varje månad) + (marknadspåslag i procent* garanterat belopp för varje månad) + (administrativ avgift i procent * totalt garanterat belopp)

Den framräknade avgiften debiteras kreditgivaren som en engångsavgift i samband med att kreditgarantiavtal tecknas och garantin blir giltig. Om projektet skulle bli klart innan garantins slutdatum sker ingen återbetalning av avgift.

Avgift kreditgaranti efter färdigställande 

Riskpremien för en kreditgaranti efter färdigställande baseras på följande parametrar, som tillsammans genererar en årlig procentsats:

 • Kreditgarantins inomläge i förhållande till Boverkets bedömda marknadsvärde,
 • andel pantbrev som ställs som säkerhet för det garanterade lånet,
 • vilken typ av kommun fastigheten ligger i,
 • storlek på företag som bedöms utifrån EU-kommissionens definition (se faktaruta nedan),
 • garantitid i år. 

Administrationsavgiften för garantier för slutfinansiering bestäms årligen till en fast procentsats med tak. Under 2023 uppgår den till 0,10 procent, dock max 20 000 kr.  Procentsatserna adderas och beräknas på garanterat belopp. Avgiften debiteras kreditgivaren en gång per år. Om garantin sägs upp i förtid, eller om det sker amortering under året, sker återbetalning av eventuell återstående del av redan debiterad avgift.

Storlek på företag

Vad som avses med mikro, små, medelstora och stora företag framgår av bilaga 1 i GBER. Vid bedömning av ett företags storlek måste man se till antalet anställda, årsomsättning och balansomslutning. Med anställda avses inte bara löntagare utan ägare som arbetar i företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en beroendeställning till företaget.

Av betydelse för bedömningen av ett företags storlek är även företagets relation till andra företag, främst ägare, och graden av kontroll som andra företag utövar över företaget. Detta finns beskrivet i bilaga 1, artikel 3 GBER. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.   

 • Med mikroföretag avses företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 
 • Med små företag avses företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Med medelstora företag avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.
 • Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och vars årsomsättning är minst 50 miljoner euro eller vars balansomslutning är minst 43 miljoner euro per år.   
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen