På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av förhandsbesked

Granskad:

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen.

Prövning av förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, under förutsättning att ansökan om bygglov görs inom 2 år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Efter ett positivt förhandsbesked måste bygglov sökas och ansökan beviljas samt startbesked beslutas för att åtgärden ska få påbörjas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 285)

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

18 §
  Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Syftet med att ansöka om ett förhandsbesked är vanligtvis att undvika långtgående projektering innan det är klarlagt om åtgärden överhuvudtaget kan tillåtas på platsen. Ett förhandsbesked kan ges både inom och utanför detaljplan. Det kan även ges inom områdesbestämmelser. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 284 och 286)

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

18 §
  Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Vid prövningen kan man bland annat komma fram till att åtgärden

  • är lämplig på platsen = positivt förhandsbesked
  • inte är lämplig på platsen = negativt förhandsbesked
  • är lämplig på platsen men att den förutsätter planläggning = negativt förhandsbesked, eller
  •  är lämplig på platsen, men för att kunna tillåtas måste den placeras på en viss plats på tomten = revidering av ansökan och sedan positivt förhandsbesked alternativt positivt förhandsbesked med villkor om placering.

Anstånd med att avgöra förhandsbesked

Byggnadsnämnden kan avvakta med att avgöra en ansökan om förhandsbesked genom att besluta om anstånd. Det kan göras om det har påbörjats ett arbete med en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser eller med att ändra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Om planarbetet inte avslutas inom två år från det att ansökan inkommit till nämnden ska ansökan avgöras omedelbart.

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Byggnadsnämnden kan även avvakta med att avgöra en ansökan om förhandsbesked om byggnaden eller markområdet omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd. Ett sådant anstånd kan ske tills dess att frågan om expropriationstillstånd har avgjorts.

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Här kan du läsa mer om anstånd med att avgöra förhandsbesked

Prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Vad som ska prövas i en ansökan om förhandsbesked kan variera. Vid prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser är prövningsramen nästan densamma som för prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Vid prövning av förhandsbesked ska det alltid göras en lokaliseringsprövning, alltså en prövning om åtgärden kan tillåtas på platsen. Det ska också alltid göras en bedömning av om en detaljplan måste upprättas. Även omgivningspåverkan ska prövas. Det kan även bli aktuellt att pröva kravet på skydd av bebyggelseområdets värden, kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen, förvanskningsförbudet samt varsamhetskravet. Om den sökta åtgärden måste placeras eller utformas på ett visst sätt för att vara lämplig måste det framgå av förhandsbeskedet. Vad som ska prövas beror dels på vilken plats åtgärden ska utföras, om den är inom eller utanför detaljplan eller områdesbestämmelser och dels på vad ansökan omfattar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 285)

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Vissa av de förutsättningar som ska prövas vid bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska aldrig prövas vid förhandsbesked. Det gäller stora delar av kravet på lämplig placering och utformning. Det enda som ska prövas av det kravet är kravet på skydd och varsamhet.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

När det gäller kravet på omgivningsbuller vid bostäder är det endast kravet på lokalisering som ska prövas, kravet på placering och utformning ska alltså inte prövas.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. 

En ansökan om förhandsbesked utanför detaljplan kan bestå av endast en ansökningsblankett där det framgår vad man vill bygga och en karta som visar var åtgärden är tänkt att lokaliseras. I de flesta fall är det endast lokaliseringen som ska prövas. Om åtgärden ska lokaliseras i ett område med exempelvis höga kulturvärden kan det innebära att även kravet på skydd av bebyggelseområdets värden, kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen, förvanskningsförbudet och varsamhetskravet ska prövas. Detta gäller även om byggnadsnämnden inte har kännedom om exakt hur åtgärden ska placeras eller utformas. I sådana fall kan det behövas villkor i förhandsbeskedet för hur åtgärden ska placeras eller utformas för att den ska vara lämplig på platsen.  För att göra denna prövning kan det underlätta om sökanden i ansökan visar åtgärdens utformning genom exempelvis illustrationer, fasadritningar eller foton på liknande byggnader. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 285)

En ansökan om förhandsbesked utanför detaljplan kan även innehålla mer detaljerade ritningar som inte bara visar åtgärdens lokalisering, utan även åtgärdens placering och utformning. Eftersom kraven på placering och utformning inte ska prövas i förhandsbesked bör byggnadsnämnden rekommendera sökanden att istället ansöka om bygglov direkt eftersom det i sådana fall inte finns något syfte med att först pröva åtgärden i ett förhandsbesked. Om sökanden ändå vill få en ansökan om förhandsbesked prövad är det viktigt att upplysa om att det inte görs en fullständig prövning av kraven på placering och utformning vid prövningen av förhandsbeskedet. Det innebär att sökanden kan få ett positivt förhandsbesked men att bygglovsansökan kan komma att avslås på grund av placering eller utformning.

Här kan du läsa mer om prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Prövning av förhandsbesked inom detaljplan

Det finns inget som hindrar en ansökan om förhandsbesked inom ett område med detaljplan. Men eftersom framtagandet av en detaljplan innebär en lokaliseringsprövning är det redan avgjort i detaljplanen vad som kan tillåtas på platsen. Ett förhandsbesked inom detaljplan är därför många gånger obehövligt. Inom detaljplan kan förhandsbesked dock sökas exempelvis för att få en avvikelse prövad. Det kan även vara aktuellt med ett förhandsbesked om detaljplanens genomförandetid har gått ut och sökanden vill försäkra sig om att kommunen inte kommer att ändra detaljplanen innan projektering av åtgärden sker. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 286)

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Vid prövning av förhandsbesked inom detaljplan är prövningsramen nästan densamma som för prövning av bygglov inom detaljplan. Men beroende på vad ansökan avser ska endast vissa av förutsättningarna för bygglov inom detaljplan prövas.

Vissa av de förutsättningar som ska prövas vid bygglov inom detaljplan ska aldrig prövas vid förhandsbesked. Det gäller stora delar av kravet på lämplig placering och utformning. Det enda som ska prövas är kravet på skydd av bebyggelseområdets värden och kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Vad som ska prövas i ett förhandsbesked inom detaljplan beror framför allt på vad ansökan omfattar. Det är viktigt att det är tydligt vad som ansökan avser. Det kan till exempelvis vara att sökanden vill få en specifik avvikelse prövad. Beroende på vilken avvikelse som sökande vill få prövad är det inte alltid nödvändigt att ansökan innehåller detaljerade ritningar som visar avvikelsen utan det kan vara tillräckligt med en skriftlig redovisning av avvikelsen. Det är upp till byggnadsnämnden att avgöra i det enskilda fallet vilka handlingar som krävs för att pröva den avvikelse som sökanden vill få prövad.

Här kan du läsa mer om prövningen av bygglov inom detaljplan

Prövning av förhandsbesked inom områdesbestämmelser

Det finns inget som hindrar att en ansökan om förhandsbesked görs inom ett område med områdesbestämmelser. Vissa frågor kan dock redan vara prövade i områdesbestämmelserna beroende på vad områdesbestämmelserna reglerar. Om områdesbestämmelserna inte reglerar vad som får byggas på platsen kan ett förhandsbesked sökas för att pröva om en åtgärd kan tillåtas. Förhandsbesked inom områdesbestämmelser kan även sökas för att få en specifik avvikelse från områdesbestämmelserna prövad. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 285-286)

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Vid prövning av förhandsbesked inom områdesbestämmelser är prövningsramen nästan densamma som för prövning av bygglov inom områdesbestämmelser. Men beroende på vad områdesbestämmelserna reglerar och vad ansökan avser ska alltså endast vissa av förutsättningarna för bygglov inom områdesbestämmelser prövas. En bedömning av vilka andra förutsättningar som ska prövas måste göras i varje enskilt fall.

Vissa av de förutsättningar som ska prövas vid bygglov inom områdesbestämmelser ska aldrig prövas vid förhandsbesked. Det gäller stora delar av kravet på lämplig placering och utformning. Det enda som ska prövas är kravet på skydd av bebyggelseområdets värden och kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

När det gäller kravet på omgivningsbuller vid bostäder är det endast kravet på lokalisering som ska prövas, kravet på placering och utformning ska alltså inte prövas.

6 §
  Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477) .

6 a §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902) .

Här kan du läsa mer om prövning av bygglov inom områdesbestämmelser

Prövning av förhandsbesked inom strandskyddsområde

Strandskyddsområde och vissa andra mark- och vattenområden omfattas av särskilt skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. Om en ansökan om förhandsbesked avser en åtgärd som är tänkt att lokaliseras inom strandskyddsområde innebär det två olika prövningar. Förhandsbeskedet ska prövas enligt plan- och bygglagen och dispens från strandskyddet ska prövas enligt miljöbalken. Det ska tas två olika beslut även om de tas vid samma tillfälle eftersom besluten grundar sig på olika lagstiftning.

Förhandsbesked ska inte prövas mot 7 kapitlet miljöbalken varken inom eller utanför detaljplan eller områdesbestämmelser. Det innebär att förhandsbesked inte kan nekas med motiveringen att strandskyddsdispens inte kan medges. Vid prövningen av förhandsbesked ska det dock tas hänsyn till olika intressen varav några är närliggande med syftet med bestämmelserna om strandskydd. Detta innebär att även om strandskydd inte ska prövas i ett förhandsbesked kan innebörden av ett strandskyddsområde vara ett viktigt underlag vid bedömningen av markens lämplighet. (MÖD 2013-06-26 mål nr P11305-12 och MÖD 2017-10-30 mål nr P 10756-16)

Samma resonemang gäller även för andra typer av områdesskydd enligt miljöbalken som exempelvis naturreservat, kulturreservat, biotopskydd och Natura 2000. (MÖD 2013-06-26 mål nr P11305-12 och MÖD 2017-10-30 mål nr P 10756-16)

Villkor i förhandsbesked

Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. Det kan exempelvis vara ett villkor om minsta avstånd från väg på grund av trafiksäkerhet eller buller. Det kan även vara villkor att en byggnad måste utformas på ett visst sätt för att uppfylla kravet på skydd för kulturhistoriska värden. Villkor som sökanden inte kan uppfylla eller råder över bör inte ingå i beslutet om förhandsbesked. (MÖD 2017-12-22 mål nr P3026-17)

39 §
  Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla
   1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
   2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
   3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Här kan du läsa mer om villkor i förhandsbesked

Grannehörande

Vid prövningen av förhandsbesked gäller samma bestämmelser om grannehörande som för prövning av bygglov. Vid prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser är grundregeln att grannar och andra berörda ska underrättas om ansökan och ges möjlighet att yttra sig över den. Om åtgärden avser en kompletteringsåtgärd till ett en- eller tvåbostadshus behöver grannar och andra berörda inte underrättas om ansökan. Det gäller oavsett hur nära gränsen kompletteringsåtgärden ska placeras.

25 §
  Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
   1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2015:668) .

Vid prövningen av förhandsbesked inom detaljplan ska grannar och andra berörda underrättas om ansökan och få möjlighet att yttra sig över den om åtgärden avviker från detaljplanen. Grannehörandet bör innehålla en kortfattad upplysning om den sökta åtgärden och hur den avviker från planen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 731)

25 §
  Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
   1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2015:668) .

Vid prövningen av förhandsbesked inom områdesbestämmelser är grundregeln att grannar och andra berörda ska underrättas om ansökan och ges möjlighet att yttra sig över den om åtgärden inte är reglerad i områdesbestämmelserna. Om åtgärden avser en kompletteringsåtgärd till ett en- eller tvåbostadshus eller en fasadändring behöver grannar och andra berörda inte underrättas om ansökan. Det gäller oavsett hur nära gränsen kompletteringsåtgärden ska placeras. Om åtgärden innebär en avvikelse från områdesbestämmelserna ska grannar och andra berörda alltid underrättas och få tillfälle att yttra sig om ansökan.  Det gäller även om åtgärden är en kompletteringsåtgärd eller en fasadändring.

25 §
  Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
   1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2015:668) .

Byggnadsnämnden kan, om den anser att det behövs, även ge grannar och andra berörda tillfälle att yttra sig om ansökan för att få ett underlag för att göra bedömningen om åtgärden innebär en betydande olägenhet.

9 §
  Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Här kan du läsa mer om att höra grannar och andra berörda

Remittering

Vid prövning av förhandsbesked finns det inga krav på att skicka ärendet på remiss till andra myndigheter eller liknande. Byggnadsnämnden kan dock remittera till andra myndigheter för att få ett bättre underlag för sin bedömning. Det kan exempelvis vara Försvarsmakten vid riksintresse för totalförsvaret eller Trafikverket vid prövning av förhandsbesked i närheten av statliga vägar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen