Ersättning av skada i samband med en myndighets tillsyn eller kartläggningsarbete

Om en ekonomisk skada uppstår inom en fastighet eller på ett byggnadsverk vid en myndighets tillsyn eller kartläggningsarbete har den som lidit skada rätt till ersättning.

För att fullgöra sina uppgifter enligt plan- och bygglagen har byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete, rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 8 §

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har samma rätt till tillträde för att fullgöra sin uppgift, dock inte till bostäder.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 8 §

Om en ekonomisk skada har uppkommit till följd av en åtgärd vid ett sådant tillträde har den som lidit skada rätt till ersättning av kommunen eller, om åtgärden har vidtagits på uppdrag av en statlig myndighet, av staten. Det saknar betydelse om skadan beror på vårdslöshet eller inte, det vill säga myndigheten har vad som brukar kallas för strikt ansvar.

Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 2 §

Ersättning ska betalas för skador som minskar fastighetens marknadsvärde och för övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av åtgärden.

Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 23 §

Den som vill ha ersättning måste begära detta inom två år från den dag då den åtgärd som  ledde till skada utfördes.

Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap 5 §

Lantmäteriet ansvarar för innehållet på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej