Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på tillsynsbeslut

Granskad:

Boverket redovisar här exempel som byggnadsnämnderna kan använda vid utformning av och formuleringar i olika typer av tillsynsbeslut.

Om exemplen

De exempel på tillsynsbeslut som redovisas visar hur ett tillsynsbeslut kan utformas och grundar sig bland annat på ett stort antal tillsynsbeslut som landets kommuner skickat till Boverket. Exemplen kan fungera som ett stöd när byggnadsnämnden tar fram egna mallar eller skriver beslut. De ska inte ses som en uttömmande beskrivning av hur ett tillsynsbeslut kan formuleras. Det är viktigt att tänka på att exemplen alltid måste anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet.

Hur ett tillsynsbeslut kan utformas

Det är inte reglerat i plan- och bygglagen, PBL, vad ett tillsynsbeslut ska innehålla eller hur det ska utformas. Däremot finns det bestämmelser i förvaltningslagen, FL, som anger att ett skriftligt beslut ska dokumenteras med en handling som visar:

  • dagen för beslutet
  • vad beslutet innehåller
  • vem eller vilka som har fattat beslutet
  • vem eller vilka som har varit föredragande
  • vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

31 §
  För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar
   1. dagen för beslutet,
   2. vad beslutet innehåller,
   3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
   4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
   5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Enligt FL ska ett beslut också innehålla en klargörande motivering med uppgifter om författningsstödet för beslutet och vilka omständigheter som varit avgörande för myndighetens ställningstagande i det enskilda fallet. I kravet på redovisning av omständigheterna ska byggnadsnämnden även förklara hur nämnden bedömt eventuella invändningar som den enskilde gjort i ärendet. Utöver detta finns även bestämmelser om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

32 §
  Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.

En motivering får helt eller delvis utelämnas, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart,
   3. det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande, eller
   4. beslutet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen.

Om motiveringen har utelämnats enligt andra stycket 1, 2 eller 3 ska myndigheten om möjligt ge en motivering i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

I exemplen för respektive beslutstyp framgår hur tillsynsbeslut kan utformas. Hur tillsynsbeslut utformas kan skilja sig åt beroende på bland annat om beslutet fattas direkt av byggnadsnämnden eller av en tjänsteperson på delegation, eller beroende på hur enskilda byggnadsnämnder valt att styra hanteringen av ärenden.

Du kan läsa mer vägledning om reglerna om olika tillsynsingripanden på sidorna Byggsanktionsavgifter, Förelägganden och Förbud.

Byggsanktionsavgifter

Förelägganden

Förbud

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen