Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt och hållbart Malmö

Granskad:

Ett mer hållbart transportsystem och en förtätad stad ger förutsättningar för varandra. Det är detta som är utgångspunkten för den Trafik- och mobilitetsplan som Malmö stad tagit fram.

Syftet med Trafik- och mobilitetsplanen är att fastställa en plan med strategier för hållbar stadsutveckling som samlar, tydliggör, konkretiserar och vidareutvecklar de trafikrelaterade målen. Visionen för Trafik- och mobilitetsplanen är:

Gång, cykel och kollektivtrafik är det självklara valet för de som bor, arbetar eller vistas i Malmö. Detta utgör tillsammans med effektiva godstransporter och en miljöanpassad biltrafik grunden i den täta och hållbara stadens transportsystem. Ett transportsystem anpassat till människan och för staden.

"Trafikfrågan är inte en isolerad företeelse. Trafik- och mobilitetsplanen har kopplingar såväl till vårt Trafikmiljöprogram som till vårt Miljöprogram, Plan för Malmös gröna och blå miljöer och inte minst Översiktsplanen", säger Andreas Nordin, trafikstrateg på gatukontoret i Malmö. "Strategierna hänger samman och måste samordnas för att vi ska uppnå den bästa helhetslösningen."

Målbild för omfördelning av trafikslagen

Malmö stad har i Trafik- och mobilitetsplanen skapat en målbild för omfördelningen av olika trafikslag. Färdmedelsandelarna för cykel- och kollektivtrafiken ska öka på bekostnad av biltrafiken. Målbilden beskriver omfördelningen av trafikslagen från 2013 till 2030 för både malmöbornas respektive inpendlarnas resor.

Diagram för omfördelning av trafikslagen från 2013 till 2030 inom Malmö stad. Illustration: Malmö stad
Målbild för omfördelning av trafikslagen från 2013 till 2030 inom Malmö stad (de två översta diagrammen) respektive inpendling utifrån (de två nedre diagrammen). Illustration: Malmö stad


För att konkretisera målbilden för omfördelningen av trafikslagen och visa på potentialen att förändra resvanor har Malmö specificerat fördelningen mellan de olika trafikslagen på stadsdelsnivå.


"Tillgången till olika sätt att förflytta sig skiljer sig åt i de olika stadsdelarna och därför har vi anpassat färdmedelsmålen till områdenas olika förutsättningar", säger Andreas Nordin.

Diagram över Malmö uppdelat i 15 st delområden, så kallade TROMP-områden. Illustration: Malmö stad
Malmö uppdelat i 15 st delområden, så kallade TROMP-områden. Illustration: Malmö stad

En resvaneundersökning från 2013 ligger till grund för hur fördelningen mellan olika trafikslag ser ut idag och redovisas inom parantes i tabellen nedan. Den förväntade framtida befolkningsökningen inom respektive stadsdel har också tagits med i beräkningarna.

Tabell över målbild 2030 för färdmedelsfördelningen fördelat på stadsdelsnivå. Illustration: Malmö stad
Målbild 2030 för färdmedelsfördelningen fördelat på stadsdelsnivå. Resultatet från den resvaneundersökning som genomfördes 2013 visas inom parantes. Illustration: Malmö stad

Gång, cykel och kollektivtrafik är alla mer yteffektiva färdslag än personbilstrafik, både när det gäller parkering och vägutrymme. Detta betyder att fler människor får plats att förflytta sig och vistas i en stad om fler väljer att gå, cykla eller åka kollektivt. När Malmö växer är det därför nödvändigt att minska andelen biltrafik.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen