Formulera mål och vision

Processen där övergripande vision och mål för den fysiska miljön formuleras och diskuteras är av betydelse för översiktsplanens roll att vägleda mot en mer hållbar utveckling. Målen bör kunna följas upp för att se om utvecklingen går i önskvärd riktning. Kommunens utmaningar och relevanta nationella och regionala mål kan fungera som en viktig ingång för måldiskussionen.

Kommunens övergripande vision och mål

I det fall kommunen har en övergripande vision och mål kan de fungera som ett inriktningsdokument för den fysiska planeringen. Om detta saknas kan internationella mål, exempelvis Agenda 2030, fungera som utgångspunkt i arbetet med att formulera lokala mål för en hållbar utveckling. När kommunen tar fram vision och mål kan stöd tas i nationella och regionala mål, som miljökvalitetsmålen och regional utvecklingsstrategi. Modeller som ger olika förhållningssätt till hur kommunen ser på de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna kan också fungera som ingång i diskussionen.

I arbetet med att formulera en övergripande samhällsvision och mål är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som inbegriper alla samhällsområden.

Formulera målen för en hållbar fysisk utveckling

Målarbetet i översiktsplaneringen är ett sätt att konkretisera kommunens övergripande vision och mål för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för vad den fysiska planeringen kan hantera. Det kan finnas olika ingångar och sätt att arbeta med målen beroende på om kommunen har tidigare mål att utgå ifrån eller om nya behöver utvecklas. Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument och måldiskussionen ska fånga den politiska viljeinriktningen för kommunens mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Målarbetet kan påbörjas genom att utifrån kommunens utgångspunkter och förutsättningar identifiera de nyckelfrågor och utmaningar som målen och visionen ska svara mot.

Här kan du läsa mer om arbetet med att sammanställa och analysera förutsättningar.

En analys bör göras som visar hur kommunens utgångspunkter och förutsättningar stämmer överens med relevanta nationella mål. Det kan innebära att kommunen behöver formulera om de lokala målen eller ta ett tydligt ställningstagande till varför ett nationellt mål inte är prioriterat för den lokala utvecklingen och vad det kan innebära.

Läs mer om metoder och verktyg för medborgardialog samt exempel på medborgardialog under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Läs mer om Vision för Sverige 2025 under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information"

Här kan du läsa om hur Luleå kommun inledde sitt arbete med översiktsplaneringen med att ta fram en vision.

Här kan du läsa om hur Arvidsjaur kommun tagit utgångspunkt i det övergripande måldokumentet EU2020 i arbetet med översiktsplanen.

Gör målen uppföljningsbara

För att kunna följa om utvecklingen sker i enlighet med målen och i en hållbar riktning bör de flesta målen formuleras så att de blir möjliga att följa upp.

  • Vilka utmaningar ska målen möta?
  • Vilka mål är mer generella och övergripande?
  • Vilka har bäring på lång sikt? Är det möjligt att formulera delmål för att göra en avstämning på vägen? Vilka indikatorer kan stötta de långsiktiga målen?
  • Vilka mål är mer kortsiktiga (mandatperiod), konkreta och direkt uppföljningsbara? Går det att formulera åtgärder och ansvar utifrån de kortsiktiga målen?
  • Vilka mål kan mätas kvantitativa och vilka måste mätas utifrån kvalitet?
  • Vilka metoder och tillvägagångssätt för att följa upp målen kan användas?

Här kan du läsa om exempel på utvecklade uppföljningsmetodiker i Göteborgs kommuner.

Här kan du läsa om exempel på utvecklade uppföljningsmetodiker i Järfälla.

Relaterad information

På andra webbplatser

Läs mer om metoder och verktyg för medborgardialog samt exempel på medborgardialog

Läs mer om Vision för Sverige 2025

Sidansvarig: Webbredaktionen