På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Formulera mål och vision

Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

Översiktsplanen ska ge vägledning för en långsiktigt hållbar utveckling och bör ha en tydlig vision och mål för den fysiska miljön. Processen där övergripande vision och mål för den fysiska miljön formuleras och diskuteras är av betydelse för översiktsplanens roll att vägleda mot en mer hållbar utveckling. Målen bör kunna följas upp för att se om utvecklingen går i önskvärd riktning. Kommunens utmaningar och relevanta nationella och regionala mål kan fungera som en viktig ingång för måldiskussionen.

Metoden för att formulera vision och mål för den fysiska miljön är att:

  • Analysera utgångspunkter och förutsättningar
  • Identifiera nyckelfrågor och utmaningar
  • Fånga den politiska viljeinriktningen

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument och det är politiken som pekar ut riktningen för samhällsplaneringen. Det är en fördel om den långsiktiga visionen och målen kan tas i bred politisk enighet. Strategierna för att nå målen kan däremot skilja sig åt beroende på vilken majoritet som råder.

De kartläggningar och analyser som eventuellt har gjorts i det inledande arbetet kan vara ett underlag för att formulera vision och mål för samhällsplaneringen. De visar vilka utmaningar kommunen har för att styra utvecklingen i önskad riktning och vilka frågor som kommunen behöver ta sig an.

Här kan du läsa mer om arbetet med att sammanställa och analysera förutsättningar.

Ofta har kommuner en övergripande vision för hela kommunens utveckling som kan vara utgångspunkt för att precisera riktningen för den fysiska miljön och visionen för den. Ett annat sätt är att ta utgångspunkt från de globala målen i Agenda 2030. Kommunen kan också använda sig av nationella och regionala mål som man anser är relevanta och använda sig av dem för att formulera lokala mål för en hållbar utveckling.

Här kan du läsa om hur Luleå kommun inledde sitt arbete med översiktsplaneringen med att ta fram en vision.

Här kan du läsa om hur Arvidsjaur kommun tagit utgångspunkt i det övergripande måldokumentet EU2020 i arbetet med översiktsplanen.

Visionen bör ha ett helhetsperspektiv och inbegripa alla samhällsområden kopplade till den fysiska miljön. I förslaget till översiktsplan kan kommunen ta stöd av mål som finns i kommunens egna planeringsunderlag, till exempel riktlinjer för bostadsförsörjningen, grönstrukturplan eller trafikprogram.

Vid formulering av målen bör det också klargöras om målen behöver brytas ner med delmål. Behövs det indikatorer för att se om utvecklingen går i önskad riktning? Är målen uppföljningsbara? Vilka metoder och tillvägagångssätt ska användas till att följa upp målen?

Här kan du läsa om exempel på utvecklade uppföljningsmetodiker i Göteborgs kommuner.

Här kan du läsa om exempel på utvecklade uppföljningsmetodiker i Järfälla.

Relaterad information:

Dokument

Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020

 

Tillbaka till toppen