Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Formulera mål och vision

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Samråda.

Översiktsplanen ska ge vägledning för en långsiktigt hållbar utveckling och bör ha en tydlig vision och mål för den fysiska miljön. Processen där övergripande vision och mål för den fysiska miljön formuleras och diskuteras är av betydelse för översiktsplanens roll att vägleda mot en mer hållbar utveckling. Målen bör kunna följas upp för att se om utvecklingen går i önskvärd riktning. Kommunens utmaningar och relevanta nationella och regionala mål kan fungera som en viktig ingång för måldiskussionen.

Metoden för att formulera vision och mål för den fysiska miljön är att:

  • Analysera utgångspunkter och förutsättningar
  • Identifiera nyckelfrågor och utmaningar
  • Fånga den politiska viljeinriktningen

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument och det är politiken som pekar ut riktningen för samhällsplaneringen. Det är en fördel om den långsiktiga visionen och målen kan tas i bred politisk enighet. Strategierna för att nå målen kan däremot skilja sig åt beroende på vilken majoritet som råder.

De kartläggningar och analyser som eventuellt har gjorts i det inledande arbetet kan vara ett underlag för att formulera vision och mål för samhällsplaneringen. De visar vilka utmaningar kommunen har för att styra utvecklingen i önskad riktning och vilka frågor som kommunen behöver ta sig an.

Sammanställ och analysera förutsättningar

Ofta har kommuner en övergripande vision för hela kommunens utveckling som kan vara utgångspunkt för att precisera riktningen för den fysiska miljön och visionen för den. Ett annat sätt är att ta utgångspunkt från de globala målen i Agenda 2030. Kommunen kan också använda sig av nationella och regionala mål som man anser är relevanta och använda sig av dem för att formulera lokala mål för en hållbar utveckling.

Arvidsjaur – Agenda 2030, EU 2020 och RUS som stöd för målarbetet

Visionen bör ha ett helhetsperspektiv och inbegripa alla samhällsområden kopplade till den fysiska miljön. I förslaget till översiktsplan kan kommunen ta stöd av mål som finns i kommunens egna planeringsunderlag, till exempel riktlinjer för bostadsförsörjningen, grönstrukturplan eller trafikprogram.

Vid formulering av målen bör det också klargöras om målen behöver brytas ner med delmål. Behövs det indikatorer för att se om utvecklingen går i önskad riktning? Är målen uppföljningsbara? Vilka metoder och tillvägagångssätt ska användas till att följa upp målen?

Arbetet med uppföljning i Järfälla kommun (på Järfälla kommuns webbplats)

Film: Formulera vision, mål och strategier

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film: Fånga den politiska viljeinriktningen

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen