På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tomt

Många av de bygglovsbefriade åtgärderna som finns i plan- och bygglagen, PBL, får endast göras till en- eller tvåbostadshus. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna till en- och tvåbostadshus får endast göras inom bostadshusets tomt. Tomt är definierat i PBL.

Enligt PBL är en tomt ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

En tomt

  • är inte samma sak som en fastighet
  • kan aldrig omfatta allmän plats
  • är mark som är bebyggd med byggnader och marken i anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas ändamål
  • kan vara bebyggd med flera byggnader.

Tomt är inte samma sak som fastighet

Tomt är inte detsamma som fastighet. Fastighet är inte definierat i PBL. En fastighet är enligt NE ett bestämt markområde som utgör fast egendom. All mark är indelad i fastigheter och dessa framgår av Lantmäterimyndighetens fastighetsregister. Fastighetens gränser framgår av en karta eller av markeringar i terrängen. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Definitionen av tomt i PBL har ingen direkt koppling till fastighetsindelningen. En tomt kan sammanfalla med en fastighet men en tomt kan även vara en del av en fastighet. En tomt kan även sträcka sig över flera fastigheter. Det kan även finnas flera tomter på en och samma fastighet. Till skillnad från fastighet är det alltid en bedömning vad som är en tomt enligt definitionen i PBL. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk - lång, fastighet. Hämtad 2018-06-18)

Exempel på tomters förhållande till fastighet

En tomt kan utgöra samma markområde som en fastighet. Det är exempelvis vanligt för bostadshus i tätbebyggt område.

En tomt kan även utgöra endast en del av en fastighet. Det är exempelvis vanligt för bostadshus på jord- eller skogsbruksfastigheter eller andra stora fastigheter.

Det kan finnas flera tomter på en och samma fastighet. Det kan exempelvis förekomma vid en radhuslänga där varje radhus har en egen tomt men radhuslängan ligger på en och samma fastighet. Ett annat exempel är fritidshus på arrendetomter.

En tomt kan sträcka sig över flera fastigheter. Oftast är inte en tomt på flera fastigheter men det kan förekomma. Det kan exempelvis vara två små fastigheter som båda används som tomt till ett bostadshus.

En tomt kan aldrig omfatta allmän plats

Enligt definitionen av tomt i PBL kan en tomt aldrig omfatta allmän plats. Allmän plats är definierat i PBL som en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för gemensamt behov. Det innebär att en byggnad som är placerad på ett område som utgör allmän plats enligt den detaljplan som gäller för området enligt definitionerna i PBL inte har någon tomt. Det kan till exempel vara en kiosk som är placerad på ett torg. Detta gäller oavsett om marken används som en allmän plats eller inte. Det innebär att om exempelvis ett enbostadshus med tillhörande mark är placerat på ett område som utgör parkmark i detaljplan har enbostadshuset ingen tomt enligt definitionerna i PBL. En sådan situation kan exempelvis uppstå om en detaljplan har antagits där det redan fanns befintlig bebyggelse och syftet med detaljplanen var att göra om en bostadstomt till en park. Även om området aldrig omvandlades till park och bostadshuset finns kvar har inte bostadshuset någon tomt enligt PBL. För att bostadshuset ska ha en tomt enligt PBL måste detaljplanen då upphävas eller ändras. Detta innebär exempelvis att om man till ett bostadshus vill sätta upp en friggebod måste detaljplanen ändras eller upphävas. Detta eftersom friggeboden måste byggas inom bostadshusets tomt.

fastighet som ligger på allmän plats, park, och därför inte är någon tomt enligt PBL
Illustration av en fastighet som ligger på allmän plats, park, och därför inte är någon tomt enligt PBL. Illustration: Boverket

En tomt är mark som är bebyggd med byggnader och marken i anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas ändamål

Nästan alla byggnader har en tomt. Det är endast byggnader på allmän plats som inte har någon tomt. Detta eftersom allmän plats aldrig kan vara utgöra en tomt enligt definitionen av tomt.

Hur stor en tomt är varierar. Vilken omfattning en tomt har beror på vilken mark som behövs för en eller flera byggnaders behov. En tomt utgör den mark som upptas av bebyggelsen och den mark som ligger i direkt anslutning till denna och används eller behövs för att bebyggelsen ska kunna användas för avsett ändamål. Det kan exempelvis vara friytor för lek och utevistelse, kommunikationsytor och plats för parkering, lossning och lastning. I vissa fall kan tomten utgöras endast av den mark som byggnaden står på, tomten är dock oftast större. Olika byggnader behöver olika stora tomter. Vilket område som en tomt omfattar måste avgöras från fall till fall. (jfr prop. 2009/2010:170 sid. 152-153)

Det är bara den marken som är avsedd för byggnadernas användning och ändamål som är tomten till byggnaderna. Om någon vid ett bostadshus använder en del av marken för ett annat ändamål än bostadsändamål, till exempel lastbilsparkering till ett åkeri, är den marken inte en del av tomten.

Tomtgräns

För att avgöra vilket område som är en eller flera byggnaders tomt kan man beakta om det finns avgränsningar med exempelvis staket eller häckar eller om terrängförhållandena i övrigt ger intryck av att markområdet kan betraktas som tomtmark. Andra exempel på avgränsningar kan vara skogskant, vägkant, strandlinje eller andra terrängförhållandena som ger intryck av att vara en avgränsning. Var tomten slutar kan även avgöras av vilken användning marken har i detaljplan. Exempelvis kan tomtgränsen vara där kvartersmark och allmän platsmark möts i detaljplan. Detta även om marken fysiskt används som tomt. Det kan även finnas andra omständigheter som kan vara avgörande för om ett markområde tillhör tomten till exempel om det består av gräsmatta eller är vildvuxet. Däremot så finns det inget stöd för att beakta ägarförhållanden. Även en byggnad på ofri grund kan ha en tomt enligt PBL.

Tomt som är mindre än fastigheten
Illustration av en tomt som är mindre än fastigheten på grund av att en del av fastigheten ligger på allmän plats, park. Illustration: Boverket

En tomt kan ha flera byggnader

Det finns ingen begränsning hur många byggnader som kan finnas på en och samma tomt. Det kan finnas exempelvis ett enbostadshus, ett garage och en förrådsbyggnad på samma tomt. Det är också möjligt att det finns flera bostadshus på en och samma tomt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej