Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkerställ ekosystemtjänster i detaljplan

Granskad:

När avvägningar har gjorts under detaljplaneläggningen behöver förutsättningar för ekosystemtjänster säkerställas med hjälp av plankartan och planbestämmelser. Den här sidan ger en översikt av vad man behöver beakta i samband med säkerställanden och efterföljande sidor listar lämpliga bestämmelser för att säkerställa ekosystemtjänster på allmän plats respektive kvartersmark.

Genomförandedel 5 av 6

Att säkerställa ekosystemtjänster i detaljplan

När man med hjälp av planeringsunderlagen och efter avvägningen mellan olika intressen har tagit fram en detaljplan, säkerställs mark- och vattenområdens användning och bebyggelsemiljöns utformning i plankartan med hjälp av planbestämmelser. Planbestämmelser är juridiskt bindande och måste ha lagstöd enligt 4 kap. i PBL. Det måste finnas starka miljöskäl för att ha bestämmelser som begränsar den enskilde nyttjande av sin fastighet. Detta hindrar inte kommunen att på egna fastigheter ha höga ambitioner vad avser ekosystemtjänster vid genomförande och förvaltning.

Det finns möjligheter att skapa förutsättningar för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster med hjälp av lämpliga planbestämmelser. Bestämmelserna ska dock inte vara mera detaljerade än vad som behövs för att tillgodose planens syften. Tillämpningen av bestämmelser sker under beaktandet av lokala förutsättningar, avvägningen mellan olika intressen samt ställningstaganden i översiktsplanen eller andra relevanta planer. Syftet med planbestämmelserna behöver motiveras väl i planbeskrivningen, där det framgår planens förutsättningar och behoven av ekosystemtjänster.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Allmän plats viktig för ekosystemtjänster

Viktiga områden för ekosystemtjänster behöver främst avsättas som allmän plats. För allmän plats kan förutsättningar för ekosystemtjänster säkerställas genom bestämmelser för markanvändning och egenskapsbestämmelser för utformning av allmän plats.

5 §
  I en detaljplan ska kommunen
   1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden,
   2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och
   3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

8 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma
   1. hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas, och
   2. hur allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap ska användas och utformas. Lag (2014:900) .

30 §
  En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som avses i 18 § andra stycket redovisas på en särskild plankarta. Lag (2015:668) .

Planbestämmelser för ekosystemtjänster på allmän plats

Begränsade möjligheter på kvartersmark

På kvartersmark är möjligheterna begränsade för att säkerställa ekosystemtjänster med hjälp av planbestämmelser. Det går till exempel inte att ställa konkreta krav på planteringar eller en viss grönytefaktor. Istället kan markanvändningen och bestämmelser tillämpas så att de möjliggör anläggandet av en ändamålsenlig grönstruktur för att tillhandahålla ekosystemtjänster på kvartersmark.

Här kan det bland annat regleras:

  • bebyggandets omfattning och placering
  • markens genomsläpplighet, till exempel för att möjliggöra lokalt omhändertagandet av dagvatten
  • bevarandet av viss befintlig vegetation, till exempel träd
  • höjdsättning av marken

10 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om markytans utformning och höjdläge.

11 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma
   1. bebyggandets omfattning över och under markytan,
   2. byggnaders användning, och
   3. andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek.

13 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma
   1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,
   2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och
   3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.

16 §
  I en detaljplan får kommunen
   1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter,
   2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap. 6 §
tredje stycket och 8 kap. 17 och 18 §§,
   3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 §,
   4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och
   5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav. Lag (2014:900) .

Planbestämmelser för ekosystemtjänster på kvartersmark

Grönytefaktor i detaljplan

Det kan finnas en vilja att reglera en viss grönytefaktor i detaljplanen, alltså andelen ekologisk effektiva grönytor i förhållandet till hårdgjorda ytor. Grönytefaktorn kan inte regleras med en särskild planbestämmelse. Däremot kan det i detaljplanen med hjälp av planbestämmelser skapas förutsättningar för att uppnå grönytefaktorn under genomförandet. Detta kan möjliggöras genom en kombination av olika planbestämmelser, till exempel genom att reglera andelen av allmän plats- och kvartersmark, placering av byggnader och olika begränsningar av byggrätten.

Grönytefaktor – räkna med ekosystemtjänster

Planbeskrivningen har en viktig roll

Planbeskrivningen är ett viktigt kompletterande dokument till plankartan med planbestämmelser, som redovisar de överväganden som har legat till grund för planens utformning. Plankartans förutsättningar för att bevara, utveckla eller skapa ekosystemtjänster förtydligas i planbeskrivningens genomförandedel. Detta kan till exempel göras med en illustration om hur de gröna och blå strukturerna är tänkta att utformas och fungera.

31 §
  En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras
(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen.

33 §
  Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av
   1. planeringsförutsättningarna,
   2. planens syfte,
   3. hur planen är avsedd att genomföras,
   4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser,
   5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. om något av de underlag som avses i 5 kap. 8 § har tagits fram av en enskild, vilket underlag det i så fall är och vem som har tagit fram det.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2021:752) .

33 a §
  Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller
   1. vid bostadsbyggnadens fasad, och
   2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

33 b §
  Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4. Lag (2021:785) .

Planens avgränsning

En detaljplan kan endast reglera markanvändningen inom planens geografiska avgränsning. Det går inte att hänvisa till viktiga ekosystemtjänster som ska bevaras, utvecklas eller skapas utanför planområdet. Till exempel om dagvatten ska tas omhand lokalt genom en damm så kan planens avgränsning behöva anpassas därefter, och mark för infiltration och fördröjning säkerställas på allmän plats.

Ställ inte krav på kommande utredningar i detaljplanen

Det finns inget lagstöd för att i detaljplan kräva senare utredningar som till exempel skötselplan, gestaltningsplan, dagvattenutredningar eller ekosystemtjänstutredningar. Är dessa viktiga för detaljplanens genomförande, måste de göras under detaljplaneläggningen och underlagens resultat motiveras i planbeskrivningen.

Anläggandet av grönytor för ekosystemtjänster på kvartersmark får inte heller i detaljplanen villkoras med krav på civilrättsliga avtal. Det finns exempel där kommuner i detaljplan har ställt krav för detaljplanens genomförande angående grönytefaktor i exploaterings- eller markanvisningsavtal. Detta är i princip enbart möjligt i rent civilrättsliga avtal mellan två parter utan koppling till genomförandet av detaljplan. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 220).

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webbplats)

Villkor i detaljplan

I detaljplan får villkor för lov endast införas för det som räknas upp under 4 kap 14 § PBL. Avseende ekosystemtjänster kan detta vara till exempel naturbaserade lösningar för skydds- eller säkerhetsåtgärder och åtgärder mot omgivningsbuller.

14 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att
   1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd,
   2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller fått den ändrade användning som anges i planen,
   3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats,
   4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten,
   5. åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. Lag (2014:902) .

Naturbaserade åtgärder mot omgivningsbuller (på Chalmers webbplats)

Naturbaserade lösningar för erosionsskydd (på Statens geotekniska instituts webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen