Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem har ansvar för att reglerna uppfylls?

Granskad:

Leverantörer av dricksvatten

Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om hanteringen ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte. Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning

 • som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
 • som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet som ansvarar för dess kvalitet fram till den punkt där det levereras till kund. Kvaliteten på vattnet bedöms mot gränsvärden för

 • mikrobiologiska parametrar,
 • kemiska parametrar,
 • radioaktiva parametrar samt
 • lukt och smak.

Vid vilken punkt gränsvärdena ska iakttas beror på hur dricksvattnet distribueras eller används.

 • För utgående dricksvatten från ett vattenverk ska gränsvärdena iakttas efter avslutad beredning innan det distribueras.
 • För dricksvatten som tillhandahålls från en distributionsanläggning ska gränsvärdena iakttas vid den punkt i en fastighet eller en anläggning där det tappas ur de kranar som normalt används för dricksvatten.
 • För dricksvatten som tillhandahålls från tankar ska gränsvärdena iakttas vid den punkt där det tappas från tanken.
 • För dricksvatten som används i ett livsmedelsproducerande företag ska gränsvärdena iakttas vid den punkt inom företaget där det används.
 • För dricksvatten som tappas på flaskor eller behållare som är avsedda för försäljning ska gränsvärdena iakttas vid den punkt där det tappas på flaska eller behållare.

Det är den som tillhandahåller dricksvattnet som har skyldigheten att se till att gränsvärdena inte överskrids vid den punkt där leveransen sker.

Byggherre och fastighetsägare

Även om det dricksvatten som levereras till en fastighets förbindelsepunkt uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter kan vattenkvaliteten försämras av de installationer för dricksvatten som finns på en fastighet eller i en byggnad. Byggherren och fastighetsägaren är ansvariga för att välja lämpliga material och produkter till vatteninstallationerna från förbindelsepunkt till kran så att byggnaden uppfyller Boverkets byggregler.

Med byggherren avses den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Det är oftast fastighetsägaren som är byggherre, men inte alltid.

Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

Alla som utför byggnadsarbeten för egen räkning måste se till att de krav som gäller för åtgärden uppfylls. Det innebär att även hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, som själva köper och monterar kranar eller andra tappvatteninstallationer i sina lägenheter, ansvarar för att lämpliga produkter väljs.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen