Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grönstruktur - en del av en ändamålsenlig struktur

Granskad:

Vatten och grönområden fyller många viktiga funktioner i den byggda miljön. Det är angeläget att tätorternas parker och grönområden bildar en ändamålsenlig struktur och utformas för både människors och naturens behov. Genom grönplanering och grönplan kan värden, funktioner och ekosystemtjänster tas tillvara och utvecklas.

Grönstrukturens ekosystemtjänster

Det finns stora värden i parker, grönområden och natur i och runt den byggda miljön. Enligt PBL ska planering och andra beslut enligt lagen främja en ändamålsenlig struktur av bland annat grönområden – en grönstruktur. (2 kap. 3 § PBL) Grönstrukturens olika funktioner behöver stärkas och utvecklas. Funktioner som vi idag kallar för ekosystemtjänster.

I PBL lyfts kulturella ekosystemtjänster som tillgång till parker och grönområden för hälsa och rekreation samt grönskan som en del av vår kulturmiljö. Även grönområdens betydelse för reglerande tjänster lyfts fram, till exempel för att hantera störningar och ge tjänster som luftrening, förbättra lokalklimat och hantera dagvatten. Här finns också de stödjande tjänsterna där de ekologiska funktionerna i grönstrukturen och biologisk mångfald beskrivs. (jfr prop. 1994/95:230 s. 30-38 samt s.79-83)

Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Proposition 1994/95:230 (På Sveriges riksdags webbplats)

Parker och grönområden är viktiga platser för rekreation, fysisk aktivitet och social samvaro. De är också viktiga kulturmiljöer och för biologisk mångfald samt har stor betydelse för klimatanpassning. Rebecka Rynefelt/Scandinav

På senare år förekommer också begreppet grön infrastruktur. Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta en rad olika utmaningar som samhället står inför. Förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och folkhälsa är utmaningar där grönområden kan göra stor skillnad på ett mångfunktionellt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Genom att aktivt arbeta med grönplanering kan hänsyn tas till klimataspekter såväl som till landskapets och bebyggelsens natur- och kulturvärden.

Grönplanen synliggör grönstrukturens värden

Genom grönplanen kan grönstrukturens många värden, funktioner och ekosystemtjänster synliggöras och analyseras samt behov av utveckling och bevarande kan identifieras. Kommunen kan i grönplanen fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och riktlinjer för arbetet med grönplaneringen. Grönplanen är också ett viktigt underlag för översiktsplanen och fysisk planering i stort. Grönplanens underlag, strukturbilder och förslag på åtgärder ger arbetet med grönplanering en tydlig riktning där grönstrukturens värden bättre tas tillvara och integreras i fysisk planering, byggande och förvaltning.

Grönplanen är ett styrdokument för kommunens arbete med grönplanering. Grönplanen är oftast ett fristående dokument som kan tas fram inför eller parallellt med arbetet med översiktsplanen. Vissa kommuner väljer att ta fram grönplanen som en ändring av översiktsplanen genom tematiskt tillägg enligt PBL.

Boverkets vägledningar om ekosystemtjänster och grönplanering

Boverket har tagit fram vägledningen Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning och utvecklad metod. Här kan du läsa mer om vad ekosystemtjänster är och hur de kan tas tillvara och integreras i översiktsplaneringen.

Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod - PBL kunskapsbanken - Boverket

Tillsammans med Naturvårdsverket har Boverket tagit fram en vägledning för grönplanering och hur man kan ta fram en grönplan. Här kan du läsa mer om grönplaneringen i sitt sammanhang, nyttan med grönplaneringen och hur en grönplan kan tas fram.

Grönplanera! En vägledning för kommunal grönplanering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen