Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Internationellt arbete

Granskad:

Harmoniseras de nordiska byggreglerna? Stöder Boverket det svenska EU-samarbetet? Främjar vi export av smarta stadslösningar och hållbart byggande?

Boverkets internationella samarbete

Boverket arbetar aktivt med nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete. Nordiska ministerrådets samarbete för att främja byggregelharmonisering för en mer gemensam nordisk byggmarknad liksom förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 är exempel på prioriterade frågor.

Vårt nordiska samarbete

De nordiska bygg- och bostadsministrarna verkar för en mer gemensam nordisk byggmarknad genom harmonisering av regler. De främjar även samarbete om ramar för ökat cirkulärt och klimatvänligt byggande, utsläppsfria byggarbetsplatser och digitalisering av byggprocessen. En styrgrupp med två representanter för varje nordiskt land vägleder samarbetet. I denna ingår Boverkets generaldirektör. Boverket följer arbetet i en nordisk referensgrupp och deltar i de nordiska arbetsgrupper som samarbetar kring livscykelanalyser och klimatdeklarationer samt ventilation.

Boverket deltar som ordförande för Nordiska ministerrådets tematiska arbetsgrupp för grön och inkluderande stadsutveckling inom ramen för regionalt utvecklingssamarbete. Denna arbetsgrupp påbörjade arbetet under våren 2021 genom att ta fram ett handlingsprogram där tre projekt lyfts fram: nordisk överblick och jämförelse av nationella stöd och verktyg till kommunernas arbete med hållbar stadsutveckling; planering för socialt inkluderande stadsutveckling; effekterna av distansarbete och multilokalitet för städers utveckling och attraktivitet.

På bostadssidan studerar Boverket bland annat utvecklingen av bostadsmarknaden i de nordiska länderna.

De nordiska plan-, bygg- och bostadsmyndigheterna träffas en gång årligen för att informera varandra om utveckling och pågående arbeten. Dessa möten äger rum under augusti och september 2023.

Boverket under Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023

Enligt Boverkets instruktion ska vi stödja det svenska EU-samarbetet. Detta sker i nära dialog med Regeringskansliet. Två viktiga byggrelaterade EU-samarbeten rör pågående revidering av Energiprestandadirektivet för byggnader och pågående revidering av Byggproduktförordningen (CPR) och därtill relaterat regelverk (CPR Acquis). Inom båda dessa områden deltar Boverket med sakkunnig expertis som stöd till Regeringskansliets personal, som under Sveriges ordförandeskapsperiod leder förhandlingarna i ministerrådet. Regeringen har även gett Boverket och tankesmedjan MOVIUM vid Sveriges lantbruksuniversitet ett särskilt regeringsuppdrag att den 14-15 juni 2023 arrangera en EU-konferens i Malmö på temat ”Den gröna staden”.

Övrigt internationellt

Under våren 2023 har Boverket hållit digitalt möte med georgiska planmyndigheten för att inspirera till demokratisk fysisk planering – Georgien är kandidatland till EU och intresserar sig därför för att utveckla sitt inhemska planväsende. Boverket har också tagit emot Vietnams nationella bostadskommitté, som besöker Sverige och Spanien för att få inspiration till utveckling av den egna bostadsmarknaden. Nära förestående är tre besök från USA, delegationer som är intresserade av svensk träbyggnadsteknik, prefab-byggande, klimat- och energifrågor i byggsektorn samt bostadssociala frågor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen