Internationellt arbete

Boverket är en aktör i en globaliserad värld när det gäller frågor som fysisk planering, byggande och boende.

I dagens globaliserade värld sker utvecklingen snabbt och med kopplingar lokalt-regionalt-nationellt-europeiskt-internationellt. Inte bara svensk ekonomi utan också samhällsutveckling och byggande påverkas av internationella och europeiska förhållanden. Även kunskapsutbytet inom Boverkets verksamhetsområde sker internationellt i allt högre grad. Därför strävar vi efter att tidigt förstå vad som sker i vår omvärld samt att medverka i det internationella kunskapsutbytet.

Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet har ökat i omfattning det senaste året. Det är framförallt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen samt byggregler om tillgänglighet som står på agendan. Här möter vi regelbundet nordiska kollegor i tematiska arbetsgrupper. I augusti arrangerar Boverket de nordiska byggmyndigheternas årsmöte i Uppsala. Då tar vi samlat upp en mängd aktuella frågor och problemställningar inklusive utmaningen om tillgången på prisrimliga bostäder. Länsstyrelsen i Uppsala län deltar och bidrar med ett regionalt perspektiv. Under hösten kommer det även att hållas årsmöten för de nordiska planmyndigheterna i Köpenhamn och för de nordiska bostadsmyndigheterna i Torshamn.

Team Europa

Boverket har under 2019 ökat sitt EU-samarbete för att öka möjligheterna att tidigt påverka nya förslag till förordningar, direktiv och nya initiativ till samarbete. Personal som arbetar med bygg-, bostads- och planeringsfrågor arbetar gemensamt så att frågor inte faller mellan stolarna. Vi samarbetar både med andra svenska parter och vaskar fram information från Europeiska kommissionens olika generaldirektorat. 2019 är ett händelserikt år inom EU med val till nytt parlament, ny kommissionsordförande, ny kommission, ny långtidsbudget och programperiod för de olika fonderna. 2023 ska Sverige vara ordförandeland och redan 2022 deltar Sverige i den så kallade trion, de tre länder som i tidsföljd agerar ordförande. Då kommer Boverkets personal att vara förberedd på EU-relaterade frågor inom myndighetens verksamhetsområden.

Smart City Sweden

Vi och ytterligare ett flertal myndigheter stödjer Energimyndigheten i regeringsuppdraget om att främja svensk export för miljövänliga och hållbara smarta städer. Boverkets fokus ligger på stadsutveckling inklusive sociala frågor, fysisk planering, klimatanpassning och bostadsbyggande inklusive användning av modern träbyggnadsteknik. Vår myndighet medverkar med experter när utländska besökare kommer till Sverige för att studera goda lösningar som gjorts i olika stadsdelar och byggnader. En internationellt riktad webbplats håller på att byggas upp gemensamt för alla aktörer inom regeringsuppdraget, och här bidrar Boverket med goda exempel.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej