Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på tillsynsområden

Granskad:

Här kan du läsa om en del områden som byggnadsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över.

Enkelt avhjälpta hinder

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. I HIN anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller bör åtgärdas. HIN gäller både publika lokaler och allmänna platser.

Byggnadsnämnden har tillsyn över att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, OVK.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om OVK följs.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

Hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas. Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut, H.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om hissar och andra motordrivna anordningar följs.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD

I lagen och förordningen om energimätning i byggnader ställs krav på individuell mätning och debitering av uppvärmning och varmvatten i vissa situationer. Kraven preciseras ytterligare i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader.

Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna följs. Tillsynen sker utifrån lagen, förordningen och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, och inte utifrån PBL.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om energimätning i byggnader

Lekplatser

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser.

Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhetslag (2004:451) (på Sveriges riksdags webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen