På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Retroaktiva krav

I ett redan uppfört byggnadsverk behöver i regel bara de krav vara uppfyllda som fanns i de regler om byggande som gällde när byggnadsverket uppfördes eller ändrades. På ett fåtal områden gäller dock bestämmelser som införts senare, det ställs då så kallade retroaktiva krav. I denna vägledning beskrivs de retroaktiva krav som finns i reglerna om byggande.

Utgångspunkten är att det ställs krav enligt reglerna om byggande när man uppför byggnadsverk eller när man ändrar byggnadsverk inklusive ändrad användning av byggnadsverk.

På ett fåtal områden ställs det krav på ett redan uppfört byggnadsverk som inte ändras. Det ställs då krav med retroaktiv verkan, så kallade retroaktiva krav. Retroaktiva krav benämns ibland förbättringskrav. Det är ovanligt med retroaktiva krav i reglerna om byggande.

I sammanhanget kan nämnas att det däremot finns
regler om krav på underhåll av byggnadsverk.

Här kan du läsa mer om underhåll 

De retroaktiva krav som finns i reglerna om byggande gäller sju olika områden: tillgänglighet och användbarhet, taksäkerhet, godtagbara arbetsförhållanden vid avfallshämtning, portar, hissar, laddningspunkt för elfordon och system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning . De retroaktiva kraven om tillgänglighet finns för att göra det möjligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda vissa befintliga miljöer. De retroaktiva kraven på taksäkerhet, godtagbara arbetsförhållanden vid avfallshämtning, portar och hissar finns för att uppfylla rimliga säkerhetskrav vid användning. Det retroaktiva kravet om laddningspunkt för elfordon finns för att förbättra laddinfrastrukturen. Det retroaktiva kravet om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning är avsett att leda till energibesparingar på sikt.

De retroaktiva kraven är följande:

 • åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
 • handikappanpassa utrymmen för resande i kollektivtrafik i byggnader
 • förse byggnader med takskyddsanordningar
 • utrusta byggnader med anordningar som skäligen kan krävas för att göra att det blir godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall
 • utföra portar och liknande anordningar i byggnader så att risk för olycksfall inte uppkommer
 • förse hissar avsedda för persontransporter med korgdörrar eller annat lämpligt skydd om byggnaden huvudsakligen innehåller arbetslokaler
 • förse hissar avsedda för persontransporter med varningsskylt för risken att klämmas av föremål om byggnaden huvudsakligen inte innehåller arbetslokaler och saknar korgdörr eller annat lämpligt skydd
 • vidta åtgärder som är nödvändiga för att höja säkerheten vid användning av en hiss
 • installera laddningspunkt för elfordon

 • installera system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

De retroaktiva kraven finns i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och förordningen om handikappanpassning av vissa byggnader.

Boverket har gett ut föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS innehåller inte regler om retroaktiva krav.

Kommunen har tillsyn över att de retroaktiva kraven uppfylls. De retroaktiva kraven ska behandlas inom ramen för lov eller anmälan hos kommunen endast om uppfyllandet av kravet medför att det blir en lov- eller anmälanpliktig ändring.

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska åtgärdas. Det gäller enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Kraven på åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder preciseras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN.

Här kan du läsa mer om enkelt avhjälpta hinder

Handikappanpassning av utrymmen för resande i kollektivtrafik i byggnader

Det finns krav på tillgänglighet i utrymmen för resande i kollektivtrafik i redan uppförda byggnader. Det gäller byggnader som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilka byggnadslov har beviljats före detta datum.

Med tillgänglighet menas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Med kollektivtrafik avses sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning.

Reglerna om tillgänglighet i 8 kap. plan- och bygglagen, PBL och 3 kap. plan- och byggförordningen ska tillämpas. Utrymmena ska anordnas så att de uppfyller skäliga anspråk på handikappanpassning.

Takskyddsanordningar

De retroaktiva kraven om taksäkerhet gäller byggnader som har uppförts eller omfattas av bygglov före den 1 juli 1960. Det är krav på att ha anordningar för att stiga upp på byggnadens tak och till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från tak. De retroaktiva kraven är uppfyllda om byggnaden har sådana anordningar som skäligen kunde krävas av en ny byggnad den 1 juli 1960.

Här hittar du äldre regler om byggande från 1 juli 1960

Anordningar för godtagbara arbetsförhållanden vid hämtning av avfall

De retroaktiva kraven om godtagbara arbetsförhållanden gäller byggnader som har uppförts eller omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1977. Det är krav på att ha de anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden. De retroaktiva kraven är uppfyllda om byggnaden har sådana anordningar som skäligen kunde krävas av en ny byggnad den 1 juli 1977.

Här hittar du äldre regler om byggande från 1 juli 1977

Portar och liknande anordningar

De retroaktiva kraven om portar och liknande anordningar gäller byggnader som har uppförts eller omfattas av en bygglovsansökan före den 1 juli 1974. Det är krav på att portar eller liknande anordningar är utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer. De retroaktiva kraven är uppfyllda om portar och anordningar som skäligen kunde krävas av en ny port eller anordning den 1 juli 1974.

Här hittar du äldre regler om byggande från 1 juli 1974

Hissar

Det finns två olika slags retroaktiva krav kopplat till hissar i byggnader. Det ena kravet gäller krav på hissar som är avsedda för persontransport. Det andra kravet gäller krav på alla hissar.

De retroaktiva kraven för hissar som är avsedda för persontransport är olika beroende om det är en byggnad som huvudsakligen innehåller arbetslokaler eller inte.

Här kan du läsa mer om förbättringsförslag på befintliga hissar

Kravet på alla slags installerade hissar gäller att i skälig utsträckning vidta de åtgärder som är nödvändiga för att höja säkerheten vid användningen av en hiss. Detta är en speciell reglering eftersom senaste tidpunkt för att uppfylla detta krav är när hissen genomgår en större ändring eller en väsentlig del i hissen byts ut. Det vill säga att tidpunkt för när kravet ställs är kopplat till när fysisk ändring av hissen görs.

Laddningspunkt för elfordon

Det ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 1 januari 2025. 

 • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.
 • För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.

System för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

Det finns ett retroaktivt krav på installation av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Ett sådant system ska bland annat kunna övervaka, registrera och analysera energianvändningen och informera om möjligheter till förbättrad energieffektivitet. Kravet gäller byggnader som har ett uppvärmningssystem, kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem, luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt över 290 kilowatt.

Det retroaktiva kravet ska vara uppfyllt senast den 1 januari 2025.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej