Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En regional och kommunövergripande klimatsmart struktur

Granskad:

En aspekt på klimatsmart struktur är att den är resultatet av en mellanregional och mellankommunal samverkan som bygger på analyser av arbetsmarknad och persontransportbehov i en definierad, funktionell region.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Dialog med kommunens medlemmar, näringsliv och ideella föreningar är en betydelsefull utgångspunkt för att analysera efterfrågan på utbud och beteendemönster.
  • Definiera den funktionella regionen. Studera pendlingsmönster.
  • Definiera behovet av utveckling av kommunikationsstråk i den funktionella regionen till exempel i form av tåg och bussar.
  • För dialog med näringslivet för att följa tendenser och analysera behov för etablering.
  • Klargöra vilka orter eller noder i ett regionalt och kommunalt perspektiv som behöver förstärkas med förutsättningar för en ökad funktionsblandning och närhet till service.
  • Visa tydligt principer i översiktsplanen som ska gälla för funktionsblandning och närhet.

Vad är klimatsmart struktur?

En klimatsmart struktur är en struktur som främjar ett beteende som leder till en minskad klimatpåverkan. De fysiska strukturerna bör ses som ett ramverk för mänskligt agerande som kan främja eller motverka ett klimatsmart beteende.

Lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice lägger grunden för hur människor kan göra klimatsmarta val i sin vardag. Men hur mycket var och en av oss påverkar klimatet har också att göra med saker som invanda beteenden, vilka valmöjligheter vi har när det gäller arbetsmarknad och om vi bor i glesbygd eller centralt. Andra faktorer som påverkar är kön, ålder och inkomst.

En klimatsmart struktur har en fysisk miljö med hög attraktionskraft och närhet till ett brett utbud av samhällsfunktioner.

Kommunexemplet "Uppsala".

Lokalisering vid kollektivtrafiknoder

I mindre orter, som är beroende av sitt omland och av större tätorter, är ett högt transportberoende ofrånkomligt. Om dessa tätorter ligger utmed kollektivtrafikstråk har invånarna goda förutsättningar att utveckla ett hållbart och klimatsmart resande. Detta förutsätter närhet till en effektiv och attraktiv resekedja där de lokala resorna kan ske med cykel eller till fots.

En lokalisering av bostäder och arbetsplatser i närheten av kollektivtrafiknoder gör det lättare att på ett klimatsmart sätt pendla till och från arbetet och det ger dessutom ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken. Det är viktigt att varje region och kommun utgår från sina egna förutsättningar för att uppnå goda resultat. För att nå en samhällsutveckling med minskad klimatpåverkan är en fungerande regional infrastruktur avgörande.

I "Relaterad information" finns en länk till Region Skånes planerings-verktyg "Planera klimatsmart – fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan". Här finns också en länk till SKR:s skrift Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik.

Den funktionella regionen

Lokal arbetsmarknad, transportinfrastruktur och bostadsmarknad har inga kommunala gränser. Den funktionella regionen definieras av hur kommuninvånarna från olika kommuner och administrativa regioner arbetspendlar och var de väljer att bo. Den funktionella regionen är föränderlig beroende på hur bostads- och arbetsmarknaden utvecklas.

Planera för en region som är funktionell

För att kommuner ska kunna planera för ett samhälle som medverkar till att klimatmålen nås så behövs ett mellankommunalt samarbete. En samordnad planering och en regional helhetsbild kan skapa större säkerhet på arbets- och bostadsmarknaden. Ur transportsynpunkt finns det också fördelar med en flerkärnig utveckling på den regionala nivån. Den regionala tillgängligheten, det vill säga närheten och enkelheten, att nå ett regionalt centrum är en viktig faktor för att uppnå klimatsmarthet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen