Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintressen i havsplaneringen

Granskad:

Det ska finnas en havsplan för vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen får också meddela föreskrifter om vissa förbud och begränsningar som behövs för att uppnå syftet med planerna.

10 §
  För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav utanför de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet med planen. Lag (2017:1274) .

Förslag till havsplaner tas fram av Havs- och vattenmyndigheten. Länk till Havsplaneringsförordningen hittar du i "Relaterad information".

De närmare bestämmelserna om hur arbetet ska gå till och vad planerna ska innehålla finns i havsplaneringsförordningen. Enligt förordningen ska förslagen till havsplaner bestå av bland annat en karta som redovisar grunddragen för användningen av havsområdena, de områden som är av riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. Förslaget till havsplan ska vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Förslagen till havsplaner ska också bestå av en planbeskrivning. I planbeskrivningen ska anges bland annat hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas.

Förslagen till havsplaner ska tas fram i samverkan med riksintressemyndigheterna, Boverket, Jordbruksverket och berörda länsstyrelser. Havs- och vattenmyndigheten ska verka för samarbete med andra EU-länder i frågor som rör havsplanering och även med länder utanför EU när det är lämpligt. 

5 §
  Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram förslag till havsplaner enligt 2-4 §§ och i förslagsarbetet samverka med
   1. Boverket,
   2. Statens jordbruksverk,
   3. de myndigheter som räknas upp i 2 § andra stycket förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, och
   4. berörda länsstyrelser.

11 §
  Havs- och vattenmyndigheten ska verka för samarbete med andra EU-länder i frågor som rör havsplanering och verka för att förslagen till havsplaner samordnas med den havsplanering av angränsande områden som genomförs av andra EU-länder.

12 §
  Havs- och vattenmyndigheten ska, när det är lämpligt, verka för samarbete med länder utanför EU i frågor som rör havsplanering.

Det första förslaget till havsplaner överlämnades i december 2020 av Havs- och vattenmyndigheten till regeringen. Ett nytt förslag till havsplaner ska tas fram minst vart åttonde år. Läs mer om havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbsida via länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen