På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Certifierade sakkunniga

För att kunna genomföra en bygg-, mark- eller rivningsåtgärd kan byggherren ta hjälp av funktionskontrollanter och sakkunniga. Om byggherrens organisation saknar kunskap inom vissa specifika områden kan kommunen ställa krav på att viss kontroll ska ske av en certifierad sakkunnig.

I plan- och bygglagen, PBL, finns en möjlighet att förstärka kunskapen i byggherrens organisation inom vissa områden med funktionskontrollanter och sakkunniga. Dessa personer ska vara certifierade av ett godkänt företag, ett så kallat ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringar enligt PBL finns inom områdena:

  • brandskydd,
  • energi,
  • ventilation,
  • kulturvärden och
  • tillgänglighet.

När behövs det en certifierad sakkunnig?

Om byggnadsnämnden bedömer att en eller flera kontroller inte på ett betryggande sätt kan ske inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, kan nämnden besluta att kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig.

När byggnadsnämnden prövar behovet av att en åtgärd eller ett byggnadsverk kontrolleras av en certifierad sakkunnig, ska nämnden ta särskild hänsyn till den risk för allvarliga personskador som uppkommer om åtgärden eller byggnadsverket inte uppfyller föreskrivna krav.

Byggnadsnämnden ska i startbeskedet fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, med uppgift om vem eller vilka som är certifierade sakkunniga.

Om byggnadsnämnden i något skede av bygg- eller rivningsåtgärderna bedömer att en viss kontroll inte på ett betryggande sätt kan ske inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, får nämnden besluta om kompletterande villkor och där bestämma att kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig. Förutsättningarna för ett sådant beslut är att kontroll utförd av en certifierad sakkunnig behövs för att uppfylla föreskrivna krav och att behovet inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Certifierade sakkunniga finns inte på alla områden

Det finns inte certifieringar för alla områden eller tekniska egenskapskrav som omfattas av PBL. Det innebär att byggnadsnämnden inte alltid kommer att kunna kräva att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig, även om byggherrens egenkontroll inte bedöms vara tillräcklig.

Om byggnadsnämnden anser att det finns behov av att anlita certifierade sakkunniga som kan utföra sakkunnigkontroll, men det inte finns tillgång till certifierade sakkunniga på det aktuella ämnesområdet eller för det tekniska egenskapskravet, bör byggnadsnämnden istället föra en dialog med byggherren om hur egenkontrollen kan förstärkas. Om byggnadsnämnden anser att egenkontrollen inte är tillräcklig ska byggnadsnämnden besluta att inte ge startbesked.

Certifierade sakkunnigas uppgifter

Den offentligrättsliga rollen som certifierad sakkunnig är mycket begränsad och omfattar endast:

  • kontroll som enligt kontrollplanen eller beslut om kompletterande villkor ska utföras av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser, och
  • utredning om behovet av underhållsåtgärder om det brister i underhållet av ett byggnadsverk.

Den sakkunnige ska vara certifierad och kunna styrka sin sakkunnighet med ett certifikat.

Byggnadsnämnden ska godta utlåtanden från certifierade sakkunniga.

Utredning om behovet av underhållsåtgärder

I fråga om behovet av underhållsåtgärder ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.

Det finns ingen certifiering som specifikt avser utredning om behovet av underhållsåtgärder. Boverkets bedömning är att byggnadsnämnden kan ge uppdraget till en eller flera sakkunniga som innehar certifiering inom det eller de områden som ligger närmast orsaken till behovet. Den som är certifierad sakkunnig kan sedan inom ramen för sitt uppdrag ta hjälp av andra sakkunniga, även i fråga om områden eller tekniska egenskapskrav där det inte finns certifieringar.

Projekteringshandling är inte ett utlåtande som nämnden ska godta

Den som är certifierad sakkunnig kan också utföra andra arbetsuppgifter och tjänster i projektet, såsom att ta fram projekteringshandlingar, men dessa uppgifter utförs i sådana fall inte inom ramen för personens roll som certifierad sakkunnig. Det är viktigt att skilja den offentligrättsliga funktionen som certifierad sakkunnig från andra arbetsuppgifter i projektet. Det krävs därför att uppdraget preciseras i det civilrättsliga avtalet mellan byggherren och den person som är certifierad sakkunnig.

Om byggherren lämnar in projekteringshandlingar som är utförda av en person som också är certifierad sakkunnig, har sådana handlingar inte per automatik större vikt än om handlingen hade varit utförd av någon som inte är certifierad. Däremot kan det påvisa att det finns rätt kompetens i byggherrens organisation och borga för trovärdiga lösningar, vilket i sin tur kan underlätta byggnadsnämndens bedömning om huruvida åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt PBL.

Men en projekteringshandling som är utförd av en certifierad sakkunnig är inte ett utlåtande som byggnadsnämnden ska godta. Byggnadsnämnden kan därför inte heller, med hänvisning till att handlingen är framtagen av en person som också är certifierad sakkunnig, låta bli att bedöma en sådan handling inför beslut om startbesked.

Certifiering av sakkunniga

Sakkunniga får certifieras av ett organ som har ackrediterats av myndigheten Swedac. Boverket har hittills utfärdat föreskrifter för certifiering av sakkunniga kontrollanter. Föreskrifterna beskriver mer i detalj vilken kunskap och erfarenhet som personen ska ha.  Ta del av föreskrifterna under rubriken Boverkets författningssamling under Relaterad information.

Certifieringarna är personliga och är giltiga i fem år.

Om en certifierad sakkunnig missköter sig

Om en certifierad sakkunnig har uppvisat uppenbar olämplighet för uppgiften eller erhållit certifiering på felaktiga grunder, får det organ som utfärdat certifieringen återkalla denna. Olämplighet kan bestå i att man i kontrollen har utfärdat felaktiga eller falska intyg, eller att man varit oskicklig i arbetet.

Till skillnad från vad som gäller när en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter, framgår det inte av PBL någon skyldighet för byggherren att underrätta byggnadsnämnden om en certifierad sakkunnig inte har fullgjort sina skyldigheter. Det framgår inte heller att nämnden ska underrätta det certifieringsorgan som meddelat behörigheten. Därmed finns ingen uttryckligen lagstadgad skyldighet att meddela certifieringsorganet om byggnadsnämnden bedömer att en certifierad sakkunnig är uppenbart olämplighet för uppgiften eller misstänker att den sakkunnige har erhållit sin certifiering på felaktiga grunder.

Boverkets bedömning är emellertid att medan det i fråga om en certifierad sakkunnig saknas en meddelandeskyldighet mellan byggherren och byggnadsnämnden, liksom mellan nämnden och certifieringsorganet, finns det inget som hindrar att byggherren, byggnadsnämnden eller någon annan aktör rapporterar den som är certifierad sakkunnig till certifieringsorganet. Certifieringsorganet har då möjlighet att ta ställning till om certifikatet ska återkallas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej