Boverkets föreskrifter om takmonterade persontransportanordningar

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för takmonterade persontransportanordningar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Takmonterade persontransportanordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som takmonterade anordningar som manövreras av passageraren. Taklyftar i form av patientlyftar omfattas inte då de inte manövreras av passageraren.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 1 kap, 4 §

Generell information om krav och regler för motordrivna anordningar finns i Boverkets föreskrifter. Länk finns i "Relaterad information".

Utförande och installation

För takmonterade persontransportanordningar gäller att de ska vara utförda och installerade så att de ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För att uppfylla detta ska de vara installerade och utförda i enlighet med

  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)
  • Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3).

Takmonterade persontransportanordningar där en rullstol används för att lyfta personer får bara installeras i privat miljö. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 2 kap. 1 §, första stycket.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 1 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 15 §

Takmonterade persontransportanordningar omfattas av krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) och EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

Ändring eller utbyte av viss del

Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen ska uppfylla samma krav som för en ny motordriven transportanordning.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 1 §

Åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs det revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 2 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 25 §

Kontroll

Takmonterade persontransportanordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan om de inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Första besiktning

Första besiktning ska göras innan anordningar får tas i bruk om installationen inte ingår i bestyrkandet mot maskindirektivet.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 6-8 §§

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 28 §

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska alltid utföras för takmonterade persontransportanordningar med ett besiktningsintervall på två år.

Lista med besiktningsintervall för i taket monterade persontransportanordningar
Återkommande besiktning 2 år

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en motordriven anordning ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras innan anordningen tas i bruk igen. Boverkets föreskrifter anger exempel på ändringar som har väsentlig betydelse för säkerheten.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 25 §

Lista med exempel på ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten

Undantag från kontroll

För takmonterade persontransportanordningar gäller undantag från krav på kontroll enbart första besiktning. Helt undantagna från krav på första besiktning är motordrivna anordningar som är bestyrkta och CE-märkta mot maskindirektivet och där installationen ingår i bestyrkandet.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 28 §

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en takmonterad persontransportanordning ska se till att den bland annat sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. I första hand bör instruktionerna som tillhör anordningen följas. Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 1-2 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej