Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond

Granskad:
Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EUs regionala utvecklingsfond, logotyp.
Bild: Jenny Lilja/Boverket

Boverket har tillsammans med elva myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer beviljats finansiering för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom hållbara städer och samhällen. Samarbetet mellan myndigheterna görs i projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond och ska bidra till gemensamt lärande och vara kitt mellan EU, nationell, regional och lokal nivå.

Tillväxtverket har beviljat tolv av myndigheterna som ingår i Rådet för hållbara städer (Boverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Länsstyrelserna, Formas, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet och ArkDes) finansiering för att mer operativt och behovsanpassat kunna stödja kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen. Syftet är också att lära av varandra och utbyta erfarenheter av olika insatser mellan lokal, regional och nationell nivå.

EU-flaggan blå med ring av gula stjärnor. Text Medfinansieras av Europeiska Unionen

EU-finansieringen kommer från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och avser Nationella regionalfondsprogrammet för hållbar urban utveckling 2021-2027.

Nationella regionalfonds­programmet (på Tillväxtverkets webbplats)

Samarbetet bidrar även till att förstärka andra pågående myndighetsgemensamma insatser inom hållbara städer, exempelvis genomförandet av myndighetsåtaganden inom Klimatkontrakt 2030 och Sveriges insatser i New European Bauhaus.

Ytterligare exempel på pågående insatser är European Urban Initiative som finansieras av Europeiska unionen och som stöder städer av alla storlekar med innovativa åtgärder, kapacitets- och kunskapsuppbyggnad, samt policyutveckling och kommunikation om hållbar stadsutveckling. Likaså det nationella forskningsprogrammet för hållbar samhällsbyggnad som Formas har i uppdrag att vara värdmyndighet för. Programmet kan ge värdefulla kunskap och inspel till stödmottagande projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet.

Vilka samhällsutmaningar och behov ska arbetet bidra till att lösa?

Såväl på nationell som på EU-nivå finns flera initiativ, uppdrag och finansiella stöd för att stötta kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen. Kommuner och regioner som arbetar med frågorna upplever dock svårigheter att få en överblick och öka sin kunskap om de initiativ och stöd som finns. Styrningen mot en omställning till mer hållbara städer upplevs som otydlig, med fragmenterade ansvarsstrukturer och roller på statlig nivå. Det saknas även samordning mellan initiativen så att synergier kan tas tillvara och så att erfarenheter och kunskap sprids mellan olika initiativ, samt mellan nationell och regional/lokal nivå. För en snabbare omställningstakt och ökad måluppfyllelse finns behov att koordinera, mobilisera och samverka mellan olika nivåer i ett gemensamt förändringsarbete. 

Det nationella regionalfondsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de stora utmaningar vårt samhälle står inför. En bättre samverkan mellan myndigheterna, samt mellan statlig, regional och lokal nivå ska bidra till flera mål inom Agenda 2030. I första hand till mål 11. Hållbara städer och samhällen, men även till mål 7. Hållbar energi för alla, mål 10. Minskad ojämlikhet, mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, mål 13. Bekämpa klimatförändringarna samt mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Hur ska arbetet gå till?

Genom att samordna olika initiativ och utbyta erfarenheter med varandra och med de deltagande kommunerna och regionerna, kommer myndigheterna att kunna erbjuda ett samordnat kunskaps- och processtöd utifrån lokala och regionala förutsättningar. Detta ska bland annat bidra till att stärka städernas innovations- och utvecklingskapacitet, utveckla samverkan mellan olika aktörer, att implementera och skala upp hållbara lösningar i städer och samhällen. Myndigheterna kommer också att ge en överblick av finansieringsmöjligheter och utveckla system för ökad samordning av finansiella stöd. Genom samordningen kommer myndigheterna dessutom att utveckla sin förmåga att hantera komplexa samhällsutmaningar och sina strukturer för att koordinera och samordna olika uppdrag och insatser, samt utveckla ett mer behovsanpassat stöd.

Primär målgrupp är de kommuner och regioner som medverkar i genomförandet av det nationella regionalfondsprogrammet för hållbar urban utveckling. Material som tas fram av myndigheterna kommer att finnas fritt tillgängligt på Rådet för hållbara städers webbplats Hållbar stad.

Hållbar stads webbplats

Öppna evenemang och olika former av lärande- och spridningsaktiviteter kommer att arrangeras för alla aktörer som på olika sätt bidrar till hållbar stads- och samhällsutveckling.

Boverket projektleder uppdraget och alla myndigheter bidrar i samarbetet genom medfinansiering av egen tid.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen