På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen ger råd, information och underlag

Granskad: 

Länsstyrelsen ger råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Två centrala delar i Länsstyrelsens arbete är arbetet med bostadsmarknadsenkäten och den regionala bostadsmarknadsanalysen, men insatser sker även på flera andra sätt.

Bostadsmarknadsenkäten (BME)

Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) fungerar som ett regionalt underlag för kommunernas planering i samtliga län. Flera länsstyrelser gör kommunbesök i samband med insamlandet av uppgifterna i bostadsmarknadsenkäten.

På träffarna ger länsstyrelsen vägledning i hur enkäten ska fyllas i och man diskuterar tolkningar av frågorna och hur resultaten kan användas. Länsstyrelsens roll när det gäller kvalitetssäkringen av bostadsmarknadsenkäten är mycket viktig. Genom att diskutera länets samlade uppgifter kan kommunerna se sitt arbete i relation till övriga kommuner i länet.

Regionala bostadsmarknadsanalyser (BMA)

Länens regionala bostadsmarknadsanalyser (BMA) syftar till att vara ett regionalt underlag för kommuner och andra aktörer på bostadsmarknaden i deras arbete med bostadsförsörjningen och annat strategiskt arbete. Länsstyrelsen ska enligt förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2011:1160) analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport. Rapporterna ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år.

I bostadsmarknadsanalyserna ska länsstyrelserna redovisa hur de lever upp till kraven i bostadsförsörjningslagen när det gäller att ge sina kommuner råd, information och underlag för planering av bostadsförsörjningen.

Bostadsmarknadsanalyserna är ett betydelsefullt kunskapsunderlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen. Många länsstyrelser trycker upp kortfattade versioner, populärversioner, för att underlätta bred spridning av rapporterna till olika aktörer på bostadsmarknaden. Dessutom informeras om analyserna på länsstyrelsernas webbplatser, i sociala medier samt i samband med bostadsseminarier. Analyserna får också allt större plats i nyhetsbevakningen såsom dagspress och regionala tv-nyheter.

Länsstyrelserna har en viktig roll

Länsstyrelserna har en viktig roll som en regional arena för utbyte av erfarenheter, och kan bidra med statistik och prognoser samt annat material som underlag och inspiration till sina kommuner. Länsstyrelserna kan ge kommunerna råd och vägledning i deras arbete med bostadsförsörjningen samt underlätta kommunernas mellankommunala och regionala samverkan. I flera län har länsstyrelserna tillsammans med övriga regionala aktörer och kommunerna i länet skapat olika forum för att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna.

Konferenser, seminarium och kommunbesök

Kommunernas intresse för och arbetet med bostadsförsörjningen har ökat på senare år. För att underlätta i deras arbete, utbyta erfarenheter och diskutera bostadsfrågor, bjuder länsstyrelserna in till olika seminarier och konferenser. Länsstyrelserna stödjer på olika sätt också kommunerna i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Årligen genomför länsstyrelserna ett stort antal kommunbesök. Vid dessa tillfällen diskuteras aktuella frågor kring kommunernas pågående planering och bostadsförsörjning. Flera länsstyrelser gör kommunbesök i samband med insamlandet av uppgifterna i bostadsmarknadsenkäten. Antalet kommuner i länen varierar stort, vilket kan påverka möjligheterna att samla eller besöka sina kommuner. Geografiska avstånd och resurser är också faktorer som spelar roll när det gäller möjligheten att göra kommunbesök.

Plansamråd

Arbetet med bostadsförsörjningen bedrivs också i form av samråd med kommunerna om deras samhällsplanering när översiktsplaner och detaljplaneprogram upprättas. I dessa samråd är frågor som är kopplade till boendemiljöer och byggande ett självklart inslag. Det kan exempelvis handla om att visa på vikten av att analysera befolkningsutvecklingen på lång sikt för att bedöma olika gruppers behov av bostäder.

Yttrande över planer och riktlinjer för bostadsförsörjningen

Vid yttranden över kommunernas översiktsplaner ger länsstyrelsen synpunkter på kopplingen till bostadsförsörjningen. Vid planering av bostadsförsörjningen ska kommunerna samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig.

Planeringsunderlag

Flera länsstyrelser stöttar kommunerna i deras planering genom att producera och tillhandahålla planeringsunderlag. Här hänvisas bland annat till bostadsmarknadsenkäten och de regionala bostadsmarknadsanalyserna. GIS-underlag uppdateras efterhand hos olika länsstyrelser för att kommunerna ska ha tillgång till aktuella planeringsunderlag.

Hänvisning till användbara rapporter och pågående uppdrag

Länsstyrelserna redovisar i sina rapporter diverse uppdrag som är på gång; utredningar och regeringsuppdrag för Länsstyrelsen och Boverket med anknytning till bostadsmarknaden som kan vara användbara för kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen.

Utökat uppdrag avseende bostadsförsörjningen

På senare år har länsstyrelserna fått utökade uppdrag när det gäller bostadsförsörjningsfrågor. I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019, uppdrag 24, anges att länsstyrelserna ska verka för behovet av bostäder. Länsstyrelserna ska i sin årsredovisning redovisa hur de har verkat för att behovet av bostäder tillgodoses, vad det strategiska arbetet bidragit till och vilka utmaningar som finns. Länsstyrelserna ska även fortsatt verka för att behovet av bostäder tillgodoses enligt förordningen med länsstyrelseinstruktion.

Exempel på Länsstyrelsens arbete

Nedan följer exempel på hur några länsstyrelser arbetar för att stötta kommunerna i arbetet med bostadsförsörjningen.

  • Jönköping: Kontinuerlig dialog genomförs med länets kommuner i samband med konferenser och samrådsmöten. Länsstyrelsen anordnade en konferens om bostadsmarknaden i april 2019 som riktade sig till länets kommuner och kommunala bostadsbolag.
  • Blekinge: Länsstyrelsen har sedan 2017 arbetat med det egeninitierade projektet "Bygga mer i Blekinge". Det är ett gemensamt arbete med kommunerna och ett antal företag i fastighets- och byggbranschen som är verksamma i länet i syfte att bidra till en ökad, och bredare, produktion av bostäder i länet.  Processen har bland annat innehållit workshops, rundabordssamtal och branschseminarium, vilket har resulterat i ett antal gemensamma intentioner och åtaganden.
  • Skåne: Länsstyrelsen gör kommunbesök och uppföljning via "Läget i länet". Ingår i Skånskt bostadsnätverk som under 2018 genomförde två stora konferenser. Regeringsuppdraget att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden slutrapporterades i januari 2018.
  • Värmland: Internt hos Länsstyrelsen har en särskild samverkan skapats 2018 genom en gemensam arbetsgrupp kring boende och sociala faktorer. Detta då bostadsförsörjningsfrågan går att koppla till flera andra av Länsstyrelsens uppdrag som integration, brottsförebyggande arbete, mänskliga rättigheter, funktionshinderpolitik, ANDT (tillsyn och förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, tobak och droger), mäns våld mot kvinnor med mera. Detta samarbete syftar till att nyttja varandras kontaktnät och fora för att sprida information om bostadsfrågan i en social men också miljömässig och ekonomisk kontext i länet. En gemensam bostadskonferens kommer att hållas under 2020.
  • Västra Götaland: Länsstyrelsen gör kommunbesök och deltar i nätverksträffar, seminariearrangemang och externa och interna samverkansprojekt. Länsstyrelsen anordnade en bostadskonferens i mars 2019. Under en dag samlades nationella, regionala och kommunala aktörer såsom representanter från Boverket, Sveriges Allmännytta, Länsstyrelsen, kommunala bostadsbolag och kommuner för föreläsningar och nätverkande om bostadsbyggande, bostadsförsörjning och hemlöshet.
  • Örebro: Länsstyrelsen i Örebro, enheten för Social hållbarhet, har täta kontakter med länets kommuner och följer upp arbetet med mottagande av de kommunanvisade nyanlända. Ett exempel är att bjuda in till dialogmöten och träffar för erfarenhetsutbyte.
  • Västmanland: Länsstyrelsen anordnar bostadsseminarier varje år med olika teman. De riktar sig till olika målgrupper inom kommunerna och övriga inom branschen. Temat för 2019 års bostadsseminarium var ”Hur möter vi grupper med svårigheter på bostadsmarknaden?”.
  • Gävleborg: I Gävleborgs län har under 2018 två externa nätverksträffar genomförts där nätverkets medlemmar (kommuntjänstemän) fått möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av föreläsningar samt diskutera möjligheterna till samordning av kommunernas bostadsförsörjningsarbete. Teman för dessa nätverksträffar har varit marknadsförutsättningar samt särskilda gruppers bostadsbehov.
  • Norrbotten: Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna startat upp ett nätverk för översiktsplanefrågor där det också finns utrymme att lyfta olika frågor som har betydelse i kommunernas strategiska planering. Länsstyrelsen upplever att fler kommuner efterfrågar rådgivning och kunskaper kring bostadsförsörjning.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen