Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöbedömning översiktsplan - ett processverktyg

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol.

En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Betydande miljöpåverkan

I en översiktsplan anges normalt förutsättningar för sådana verksamheter eller åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempel på sådana verksamheter eller åtgärder är tätortsbebyggelse och anläggande av industriområden, hamnar, vägar, järnvägar, permanenta campingplatser och vissa typer av anläggningar för friluftsliv. Därför ska översiktsplanen i de allra flesta fall genomgå en strategisk miljöbedömning. Ordet miljöbedömning i miljöbalken är ett samlingsnamn för såväl strategiska som specifika miljöbedömningar. Miljöbedömning av planer, till exempel en översiktsplan, är en strategisk miljöbedömning.

2 §
  En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om
   1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
   2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är
      a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,
      b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt
9 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614),
      c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900),
      d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,
      e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
      f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
      g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),
      h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller
      i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. Förordning (2020:694).

Miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken

Den 1 januari 2018 började ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken gälla. Det innebar en del förändringar för strategiska miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. Syftet med ändringen var att skapa ett tydligare och mer ändamålsenligt regelverk.

För mål och ärenden gällande planer som har påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen.

Skillnaden mellan nya och gamla 6 kap miljöbalken

När behövs en strategisk miljöbedömning

I Miljöbedömningsförordningen anges att en betydande miljöpåverkan alltid ska antas när översiktsplanen anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv (se nästa stycke). Det innebär att en översiktsplan i princip alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning alltid ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras.

I 2 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att en översiktsplan ska antas ha betydande miljöpåverkan om:

 • genomförandet av planen eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd inom Natura 2000-område
 • den anger förutsättningar för kommande tillstånd för:
  • ett urval miljöfarliga verksamheter som anges i 6 § Miljöbedömningsförordningen eller
  • de verksamheter och åtgärder som räknas upp i bilaga till Miljöbedömningsförordningen.

Till de verksamheter och åtgärder som räknas upp i Miljöbedömningsförordningens bilaga hör bland annat:

 • anläggning av industriområden
 • projekt för tätortsbebyggelse inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser
 • byggande av vägar, järn- och spårvägar, hamnar, omlastningsstationer mm
 • kust- och havsanläggningar för att bekämpa erosion och till skydd mot havet
 • verksamheter för turism och fritid
 • anläggningar för bortskaffande av avfall.

Det finns ett fåtal fall då en strategisk miljöbedömning av en översiktsplan inte behöver göras. Till exempel finns undantag för översiktsplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.

3 §
  En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Skyldigheten gäller inte
   1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, och
   2. finansiella eller budgetära planer och program. Lag (2017:955) .

Planeringsstrategin utgör inte en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning.

Miljöbedömning - en process

Strategisk miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av översiktsplanen. Det handlar alltså inte enbart om att ta fram ett dokument, en miljökonsekvensbeskrivning, utan det handlar om ett kontinuerligt och integrerat arbete kring miljöaspekter vid framtagandet och antagandet av översiktsplanen. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 93)

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

En strategisk miljöbedömning innehåller flera steg:

 • Identifiera vilka miljöeffekter som kan antas vara relevanta.
 • Avgränsningssamråd med länsstyrelsen och kommuner som kan antas bli berörda om hur omfattningen och detaljeringsgraden av miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.
 • Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
 • Lämna möjlighet för allmänheten och andra att ge synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till översiktsplan.
 • Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan översiktsplanen antas.

9 §
  Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen
   1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas
(avgränsningssamråd),
   2. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,
   3. ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
   4. ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. Lag (2017:955) .

9 §
  Inom ramen för samrådet enligt 8 § ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2020:76) .

9 a §
  Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 8 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap.
9 och 10 §§ miljöbalken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen. Lag (2020:76) .

Om miljökonsekvensbeskrivningen

Miljöbedömning i flera steg

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en process. I ett inledande skede fattas ofta ett antal inriktningsbeslut av mer strategisk karaktär. Det kan till exempel röra planeringsvolymer, principer för bebyggelsens lokalisering, huvudsakliga utbyggnadsriktningar med mera. I ett senare skede konkretiseras detta ofta i ställningstaganden kring enskilda områden.

Arbetet med miljöbedömningen behöver ingå i denna process. I det inledande skedet analyseras olika lokaliseringsprinciper utifrån olika aspekter som till exempel transportbehov, risk för påverkan på känsliga natur- och kulturområden och översvämningsrisker mm. I ett senare skede när förslaget till översiktsplan har konkretiserats kan miljökonsekvensbeskrivningen göras mer detaljerad utifrån den markanvändning som föreslås i förslaget till översiktsplan.

Av det skälet kan det vara lämpligt att dela upp avgränsningssamrådet på flera samråd. Det är ofta först när arbetet börjar konkretiseras i ställningstaganden kring enskilda områden som det blir möjligt att ta ställning till hur omfattande och vilken detaljeringsgrad miljöbedömningen behöver ha i förhållande till dessa områden. Samråd om översiktsplanen ska uppfylla kraven på avgränsningssamråd enligt miljöbalken. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 228)

Miljöbedömningar, prop. 2016/17:200 (på Sveriges riksdags webbplats)

9 §
  Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen
   1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas
(avgränsningssamråd),
   2. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,
   3. ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
   4. ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. Lag (2017:955) .

10 §
  Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Lag (2017:955) .

Samråda om avgränsning av MKB

Identifiera vad som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

För att miljökonsekvensbeskrivningen inte ska bli onödigt omfattande så bör den begränsas till de miljökonsekvenser som verkligen kan antas ge en betydande miljöpåverkan. Det skapar också utrymme för nödvändig fördjupning av de väsentliga aspekterna. I inledningsskedet av miljöbedömningen bör kommunen därför analysera vad i planförslaget eller ändringsförslaget som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta.

En miljökonsekvensbeskrivnings omfattning och detaljeringsgrad ska också vara rimlig med hänsyn till översiktsplanens innehåll och detaljeringsgrad. Hänsyn ska också tas till att vissa frågor kan bedömas bättre i den efterföljande detaljplaneringen.

12 §
  Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till
   1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
   2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
   3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
   4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
   5. allmänhetens intresse. Lag (2017:955) .

Integrera miljöbedömningen i översiktsplaneprocessen

I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en miljöbedömning ska gå till. Det ska hållas samråd och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter. På motsvarande sätt är översiktsplaneprocessen reglerad i plan- och bygglagen, PBL. De bägge processerna kan i hög grad integreras och lagstiftaren ställer krav på att så ska ske. Till exempel ska miljöbalkens krav på att allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen samordnas med det samråd om förslag till översiktsplan som ska hållas enligt PBL. På så sätt undviks dubbla processer och onödigt merarbete.

9 §
  Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen
   1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas
(avgränsningssamråd),
   2. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,
   3. ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
   4. ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. Lag (2017:955) .

10 §
  Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Lag (2017:955) .

Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen

Att ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen innebär att kommunen i arbetet med att ta fram översiktsplanen aktivt måste ta ställning till resultaten av miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning som i huvudsak har upprättats efter det att planen har färdigställts kan därmed inte anses uppfylla lagens intentioner på miljöbedömning. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 68)

Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116 (på Sveriges riksdags webbplats)

9 §
  Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen
   1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas
(avgränsningssamråd),
   2. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,
   3. ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
   4. ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. Lag (2017:955) .

Film: Exempel - hållbarhetsbedömning

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film: Hållbarhetsbedömning

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen