På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöbedömning översiktsplan - ett processverktyg

Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

I en översiktsplan anges normalt förutsättningar för sådana verksamheter eller åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempel på sådana verksamheter eller åtgärder är tätortsbebyggelse och anläggande av industriområden, hamnar, vägar, järnvägar, permanenta campingplatser och vissa typer av anläggningar för friluftsliv. Därför ska översiktsplanen i de allra flesta fall genomgå en strategisk miljöbedömning. Ordet miljöbedömning i miljöbalken är ett samlingsnamn för såväl strategiska som specifika miljöbedömningar. Miljöbedömning av planer, till exempel en översiktsplan, är en strategisk miljöbedömning.

Ny lagstiftning om miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken

Den 1 januari 2018 började ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken gälla. Det innebär en del förändringar för strategiska miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. Syftet med ändringen var att skapa ett tydligare och mer ändamålsenligt regelverk.

För mål och ärenden gällande planer som har påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen.

Läs mer om vad som gäller 6 kap miljöbalken här

När behövs en strategisk miljöbedömning

I Miljöbedömningsförordningen anges att en betydande miljöpåverkan alltid ska antas när översiktsplanen anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv (se nästa stycke). Det innebär att en översiktsplan i princip alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning alltid ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras.

I 2 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att en översiktsplan ska antas ha betydande miljöpåverkan om:

 • genomförandet av planen eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd inom Natura 2000-område
 • den anger förutsättningar för kommande tillstånd för:
  • ett urval miljöfarliga verksamheter som anges i 6 § Miljöbedömningsförordningen eller
  • de verksamheter och åtgärder som räknas upp i bilaga till Miljöbedömningsförordningen.

Till de verksamheter och åtgärder som räknas upp i Miljöbedömningsförordningens bilaga hör bland annat:

 • anläggning av industriområden
 • projekt för tätortsbebyggelse inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser
 • byggande av vägar, järn- och spårvägar, hamnar, omlastningsstationer mm
 • kust- och havsanläggningar för att bekämpa erosion och till skydd mot havet
 • verksamheter för turism och fritid
 • anläggningar för bortskaffande av avfall.

Det finns ett fåtal fall då en strategisk miljöbedömning av en översiktsplan inte behöver göras. Till exempel finns undantag för översiktsplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.

Planeringsstrategin utgör inte en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning.

Miljöbedömning - en process

Strategisk miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av översiktsplanen. Det handlar alltså inte enbart om att ta fram ett dokument, en miljökonsekvensbeskrivning, utan det handlar om ett kontinuerligt och integrerat arbete kring miljöaspekter vid framtagandet och antagandet av översiktsplanen. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 93)

En strategisk miljöbedömning innehåller flera steg:

 • Identifiera vilka miljöeffekter som kan antas vara relevanta.
 • Avgränsningssamråd med länsstyrelsen och kommuner som kan antas bli berörda om hur omfattningen och detaljeringsgraden av miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.
 • Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
 • Lämna möjlighet för allmänheten och andra att ge synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till översiktsplan.
 • Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan översiktsplanen antas.

.

Läs mer om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll här

Miljöbedömning i flera steg

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en process. I ett inledande skede fattas ofta ett antal inriktningsbeslut av mer strategisk karaktär. Det kan till exempel röra planeringsvolymer, principer för bebyggelsens lokalisering, huvudsakliga utbyggnadsriktningar med mera. I ett senare skede konkretiseras detta ofta i ställningstaganden kring enskilda områden.

Arbetet med miljöbedömningen behöver ingå i denna process. I det inledande skedet analyseras olika lokaliseringsprinciper utifrån olika aspekter som till exempel transportbehov, risk för påverkan på känsliga natur- och kulturområden och översvämningsrisker mm. I ett senare skede när förslaget till översiktsplan har konkretiserats kan miljökonsekvensbeskrivningen göras mer detaljerad utifrån den markanvändning som föreslås i förslaget till översiktsplan.

Av det skälet kan det vara lämpligt att dela upp avgränsningssamrådet på flera samråd. Det är ofta först när arbetet börjar konkretiseras i ställningstaganden kring enskilda områden som det blir möjligt att ta ställning till hur omfattande och vilken detaljeringsgrad miljöbedömningen behöver ha i förhållande till dessa områden. Samråd om översiktsplanen ska uppfylla kraven på avgränsningssamråd enligt miljöbalken. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 228)

Läs mer om avgränsningssamråd här

Identifiera vad som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

För att miljökonsekvensbeskrivningen inte ska bli onödigt omfattande så bör den begränsas till de miljökonsekvenser som verkligen kan antas ge en betydande miljöpåverkan. Det skapar också utrymme för nödvändig fördjupning av de väsentliga aspekterna. I inledningsskedet av miljöbedömningen bör kommunen därför analysera vad i planförslaget eller ändringsförslaget som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta.

En miljökonsekvensbeskrivnings omfattning och detaljeringsgrad ska också vara rimlig med hänsyn till översiktsplanens innehåll och detaljeringsgrad. Hänsyn ska också tas till att vissa frågor kan bedömas bättre i den efterföljande detaljplaneringen.

Integrera miljöbedömningen i översiktsplaneprocessen

I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en miljöbedömning ska gå till. Det ska hållas samråd och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter. På motsvarande sätt är översiktsplaneprocessen reglerad i plan- och bygglagen, PBL. De bägge processerna kan i hög grad integreras och lagstiftaren ställer krav på att så ska ske. Till exempel ska miljöbalkens krav på att allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen samordnas med det samråd om förslag till översiktsplan som ska hållas enligt PBL. På så sätt undviks dubbla processer och onödigt merarbete.

Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen

Att ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen innebär att kommunen i arbetet med att ta fram översiktsplanen aktivt måste ta ställning till resultaten av miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning som i huvudsak har upprättats efter det att planen har färdigställts kan därmed inte anses uppfylla lagens intentioner på miljöbedömning. (jfr prop. 2003/04:116 sid. 68)

Sidansvarig: Webbredaktionen