Översiktsplanering vid kust och hav

Anspråken på Sveriges kust- och havsområden ökar, vilket ställer krav på ett större helhetsperspektiv i den fysiska planeringen på alla nivåer. I planeringsprocessen identifieras och analyseras synergier och konflikter mellan olika intressen för att uppnå en hållbar utveckling av mark- och vattenområden.

Intresset ökar för att använda kust- och havsområden för fiske, sjöfart, havsbaserad energi, eldistribution, bostäder och besöksnäring med mera. Det kräver i sin tur att avvägningar görs mellan olika intressen och insatser vidtas för att skydda havet som långsiktig resurs. Ekosystemen behöver fungera för att kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas, så som exempelvis produktion av livsmedel, rekreation och upplevelser.

Planering av kust- och havsområden kräver ett helhetsperspektiv där kopplingen mellan land och hav tydliggörs. Verksamheter, transportleder, kultur- och naturmiljöer med mera långt inåt land kan ha starka kopplingar mot havet. Planering av havsområden innebär också en planering i 3-dimmensioner; på bottnen, i vattnet och i luftrummet.

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. På följande sidor kan du läsa mer om det kommunala ansvaret för havsplaneringen och kopplingen till den nationella havsplanering som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Vi har även sammanställt ett kunskapsunderlag om kust- och havsanknutna intressen och näringar och hur dessa kan beaktas i översiktsplaneringen av kust- och havsområden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej