Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanering vid kust och hav

Granskad:

Anspråken på att utnyttja Sveriges kust- och havsområden ökar. Kustkommunerna ansvarar för översiktsplaneringen på land och vid kusten samt för territorialhavet och behöver där ta hänsyn till många olika intressen. På denna sida ger Boverket vägledning och stöd för kommunernas arbete.

Det ökade intresset för att använda kust- och havsområden för fiske, sjöfart, havsbaserad energi, eldistribution, bostäder och besöksnäring kräver fler avvägningar mellan skilda intressen samt insatser för att skydda havet som långsiktig resurs. Havets ekosystem måste fungera för att ge de ekosystemtjänster vi behöver, så som livsmedelsproduktion, rekreation och naturupplevelser.

Planering av kust- och havsområden kräver ett helhetsperspektiv på relationen mellan hav och land. Många verksamheter, transportleder, kultur- och naturmiljöer som är belägna långt inåt land kan ha starka kopplingar till havet. Planering av havsområden innebär också att planera i tre dimensioner; på havsbottnen, i vattnet och i luftrummet.

I vägledningen kan du läsa mer om det kommunala ansvaret för havsplaneringen och kopplingen till den nationella havsplanering som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Här finns också sammanställda kunskapsunderlag om kust- och havsanknutna intressen och näringar och hur dessa kan beaktas i översiktsplaneringen av kust- och havsområden. Vägledningen tar även upp vanliga konflikter och möjliga synergier mellan olika intressen i planeringen vid kust och hav.

Vid planläggning, och i andra ärenden enligt plan- och bygglagen, ska miljökvalitetsnormerna, MKN, följas. 

Vattenrelaterade miljökvalitetsnormer

Hantera MKN för vatten i översiktsplaneringen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen