Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underrättelse

Granskad:

Inför granskningen ska kommunen i en underrättelse på kommunens anslagstavla informera om förslaget till detaljplan. Kommunen ska även meddela innehållet i underrättelsen till de som berörs av planförslaget.

Underrättelse inför granskning

Processen vid standardförfarande och utökat förfarande. Illustration: Boverket

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå:

 • att kommunen tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva en detaljplan,
 • vilket område som detaljplanen avser,
 • planens huvudsakliga innehåll,
 • om förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen,
 • om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
 • om samråd enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska ske med ett annat land,
 • när, var och på vilket sätt planförslaget med tillhörande underlag finns tillgängliga för granskning och hur lång granskningstiden är,
 • att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
 • till vem inom kommunen synpunkter på förslaget ska lämnas,
 • tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant kommer att anordnas, och
 • att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

18 §
  När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § första stycket 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant planförslag som avses i 7 § första stycket 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Lag (2021:785) .

18 a §
  Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Granskningstiden ska vara minst tre veckor.

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra ärendet som avses i 7 a §. Lag (2020:76) .

19 §
  En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå
   1. att kommunen har tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva en detaljplan,
   2. vilket område detaljplanen avser och planens huvudsakliga innehåll,
   3. om förslaget avviker från översiktsplanen,
   4. om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
   5. om samråd ska ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken,
   6. när, var och på vilket sätt förslaget och det underlag som kommunen ska tillhandahålla enligt detta kapitel finns tillgängliga för granskning och hur lång granskningstiden är,
   7. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
   8. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas,
   9. tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant möte kommer att anordnas, och
   10. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Lag (2021:785) .

Senast samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan ska kommunen skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till:

 • kända sakägare,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster,
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget, och
 • länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget ingår de som har lämnat synpunkter under samrådet eller som anmält intresse av att få ta del av underrättelsen. Det kan till exempel vara enskilda personer, företag, myndigheter och sammanslutningar. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 237)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Enligt plan- och bygglagens förarbeten behöver kommunen endast skicka meddelande om underrättelsen till enskilda om de uppgett identifierbart namn och adress. Det innebär att underrättelsen endast behöver skickas om avsändaren går att utläsa och lokalisera. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 89)

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webbplats)

Kommunen ska utöver underrättelsen även skicka planförslaget samt samrådsredogörelsen, om en sådan sammanställts, till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

20 §
  Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på kommunens anslagstavla skicka
   1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och
   2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Lag (2014:900) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen