Anlita tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt

Kommunen kan vara skyldig att anlita tolk och att göra innehållet i handlingar tillgängligt genom att översätta dem eller genom punktskrift eller talsyntes.

Förvaltningslag (2017:900) 13 §

Om sökanden inte behärskar svenska

Av förvaltningslagen framgår att kommunen ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att sökanden ska kunna ta till vara sin rätt trots att han eller hon inte behärskar svenska.

Det kan enligt propositionen till förvaltningslagen handla om att sökanden ska  kunna förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. Det kan också handla om tolkning eller översättning för att kommunen ska kunna beakta  relevant material vid prövningen av ärendet, oavsett om materialet tillförs av sökanden själv eller av någon annan. (Proposition 2016/17:180 sid. 299.)

Det är ytterst kommunen som avgör om och i vilken utsträckning det finns  behov av tolk eller översättning i det enskilda ärendet. Behovskriteriet ger utrymme för kommunen att i vissa fall avstå från tolkning eller översättning. I propositionen till förvaltningslagen nämns som ett tänkbart exempel  ärenden av mindre vikt för sökanden, där kostnaderna för åtgärden framstår som oproportionerliga i förhållande till den enskildes möjligheter att ändå ta till vara sin rätt. (Proposition 2016/17:180 sid. 299.)

Om sökanden har svårt att se, höra eller tala

Av förvaltningslagen framgår även att kommunen ska använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala, om det behövs för att sökanden ska kunna ta till vara sin rätt. Det kan till exempel vara fråga om att göra innehållet i handlingar tillgängligt genom att använda punktskrift eller talsyntes (proposition 2016/17:180 sid. 299).

Minoritetsspråk

Här ska också nämnas att enskilda har rätt att använda finska, meänkieli  respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med vissa kommuner. I 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk kan du se i vilka kommuner som detta gäller.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 1-21 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej