Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Formulera tydliga ställningstaganden

Granskad:

Översiktsplanen ska ge vägledning för efterföljande planering och lovprövning. Det underlättar efterföljande planering och prövning om ställningstagandena i planen är motiverade, lätta att hitta och uttryckta på ett enkelt och tydligt språk.

Tydliga ställningstaganden ger vägledning

Översiktsplanen ska vara ett stöd i det dagliga arbetet i kommunen och hos andra myndigheter. Väl motiverade och tydliga ställningstaganden om lämplig mark- och vattenanvändning är av väsentlig betydelse för hur mycket vägledning översiktsplanen ger för efterföljande planering, lov- och tillståndsprövning. I ställningstagandena redovisas även eventuella konflikter mellan olika intressen. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 84)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Anpassa översiktsplanen till användaren

Kommunen bör vid formuleringen av sina ställningstaganden utgå från användarna av planen och vilket stöd de behöver i sina ärenden. Översiktsplanen används även av andra än kommuner och myndigheter, som till exempel näringslivet och allmänheten som inte har samma förkunskaper. Förutom att ställningstaganden ska vara motiverade och ge vägledning för efterföljande beslut är det lämpligt att ställningstagandena är lätta att hitta i planen och är uttryckta med ett enkelt och tydligt språk.

Återkoppla till vision och mål

Ställningstaganden som återkopplar till vision och mål i planen kan ge en bättre uppfattning om kommunens viljeinriktning. Det kan bidra till att kommunen även kan hantera oförutsedda förändringsanspråk och sätta dem i ett helhetsperspektiv.

Skilj på ställningstagande och planeringsunderlag

Det är angeläget att det i översiktsplanen framgår vilket planeringsunderlag som ställningstagandena grundas på för att motiven för översiktsplanens utformning ska tydligt framgå. Samtidigt är det viktigt att kommunen skiljer på vad som är ställningstaganden och vad som utgör underlag. Planen ska inte överlastas med information eftersom det riskerar att göra den oöverskådlig och svår att förstå. I stället kan det vara en fördel att utelämna detaljer om berörda förhållanden och hänvisa till var uppgifterna finns. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 83)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Redovisa på karta om möjligt

Ställningstaganden om allmänna intressen som är bundna till en viss plats och har en geografisk avgränsning kan redovisas på en eller flera kartor. Om intresset istället omfattar hela kommunen är det tillräckligt att redovisa ställningstagandet i text. Motsvarande gäller för de intressen som inte är knutna till en geografisk plats men som kommunen ska beakta och tillgodose i sin planläggning som till exempel sociala förhållanden. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 84)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Formulera ställningstaganden i ÖP-modellen

Boverket har utvecklat en modell för hur geografisk planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt. Här nedan följer en beskrivning av de attributfält i databasen som är relevanta för översiktsplanens ställningstaganden.

ÖP-modell 2.1

Aspekten Utvecklingsinriktning

Ställningstagande och konsekvenser

Kommunens/regionens ställningstagande för den valda utvecklingsinriktningen ska alltid anges och skrivas i löpande fritext. Ställningstagandet bör ge tydlig vägledning för eventuella fördjupningar av översiktsplanen, för detaljplanering samt för prövning av bygglov och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning. Här beskriver kommunen/regionen exempelvis vilka kvaliteter man vill uppnå i ett område. I den mån det går att ange för den valda utvecklingsinriktningen ska det också beskrivas vilka konsekvenser som ställningstagandet kan medföra.

Aspekten Mark- och vattenanvändning

Pågående/Utvecklad/Ändrad användning

Något av följande tre alternativ ska anges:

Pågående användning Inga förändringar planeras utan fortsatt pågående användning gäller.
Utvecklad användning Utvecklar och förstärker utifrån den användning som redan finns på platsen, till exempel förtätar ett område med fler bostäder eller får ett större utbud av servicefunktioner.
Ändrad användning     Vid nyexploatering av ett område eller omvandling av ett bebyggt område, till exempel från hamn till bostäder.

Ställningstagande och konsekvenser

Ställningstagande för markområdet eller vattenområdet ska alltid anges och skrivas i löpande fritext. Ställningstagandet bör visa vilka avvägningar som gjorts och ge tydlig vägledning för eventuella fördjupningar av översiktsplanen, för detaljplanering samt för prövning av bygglov och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning. Här beskrivs exempelvis vilka kvaliteter man vill uppnå i ett område. I den mån det går att ange för ett enskilt mark- eller vattenområde ska det också beskrivas vilka konsekvenser som ställningstagandet kan medföra.

Hänsyn

Här beskrivs i fritext de hänsyn som har tagits vid ställningstagandet och vilket planeringsunderlag som använts. Här kan också beskrivas vad som ska tas hänsyn till vid detaljplanering samt vid prövning av bygglov och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning. Det kan exempelvis handla om att ta hänsyn till att området är ett vattenskyddsområde, att särskild hänsyn ska tas till kulturmiljön, att området är utsatt för buller etcetera.

Mellankommunal och regional samverkan

I den mån det förekommer mellankommunal eller regional samverkan för en användning och det kan beskrivas för ett enskilt mark- eller vattenområde ska det anges. Det kan till exempel handla om att kommuner tillsammans ska stärka kollektivtrafiksatsningar, arbeta för ett friluftsområde, bilda ett naturreservat etcetera.

Aspekten Riksintresse, LIS och andra värden

Ställningstagande och konsekvenser

Kommunens/regionens ställningstagande för respektive intresse ska alltid anges och skrivas i löpande fritext. Ställningstagandet bör ge tydlig vägledning för detaljplanering samt för prövning av bygglov och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning. Här beskriver kommunen/regionen exempelvis vilka kvaliteter man vill uppnå i ett område. I den mån det går att ange för ett enskilt mark- eller vattenområde ska det också beskrivas vilka konsekvenser som ställningstagandet kan medföra.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen