Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkert glas i byggnader

Granskad:

Stora glasytor i byggnader kan vara vackert, men samtidigt också farligt när olyckan är framme. Här får du veta vilka regler som gäller så att du kan minska olycksrisken och öka säkerheten för glas i byggnader.

Om glas i Boverkets byggregler (BBR)

Regler för hur glas i byggnader kan placeras och utföras säkert finns i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 8:35 Glas i byggnader, som är föreskrifter till plan- och bygglagen. Där står bland annat att oskyddade glasytor som är placerade så att personer kan komma i kontakt med dem ska utformas så att risken för personskador begränsas. För bostäder gäller regeln för fönster och fönsterdörrar där glaset är placerat lägre än 0,6 meter över golv, eller mark om det avser utsidan, till exempel vid uteplats eller balkong.

Större glasytor markeras

Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade, enligt avsnitt 8:351 Skydd mot sammanstötning.

Fallolyckor

Enligt avsnitt 8:352, Skydd mot fall genom glas, ska glasytor utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där det är risk för fallskador, till exempel vid lågt sittande fönster i fasader eller vid räcken med eller av glas. I bostäder gäller kravet för glas som sitter lägre än 0,6 meter över golv. Det anses finnas risk för fallskador där fallhöjden är mer än 2,0 meter.

Skärskador

Enligt avsnitt 8:353, Skydd mot skärskador, ska glasytor utformas så att risken för skärskador begränsas. Skärskador vid fall genom glas i byggnader kan ge upphov till mycket allvarliga skador för den som råkar ut för det. Där det är risk för olyckor ska glaset därför vara härdat eller laminerat säkerhetsglas enligt angivna standarder. I enskilda bostäder gäller kravet för glas som sitter lägre än 0,6 meter över golv eller mark vid till exempel uteplats, entré, balkonger eller i räcken.

Krav på nya byggnader och ombyggnad eller annan ändring

Nuvarande regler om glas i byggnader gäller alla byggnader där bygganmälan eller ändringar i byggnaden har gjorts den 1 juli 2009 eller senare.

Vid ändring, till exempel fönsterbyte, montering av ny fönsterdörr eller inglasning av balkong eller altan, gäller samma krav som vid nybyggnad, om det inte finns särskilda skäl att avvika från kraven.

Äldre byggnader

För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de byggdes eller senast ändrades. Före 1 juli 2009 godkändes fyra millimeter tjockt planglas i bostäder, om glasbredden var högst 1,0 meter och tjockare glas godkändes om bredden var större. Vid enbart underhåll, till exempel byte av en trasig glasruta, gäller samma utförande som för äldre byggnader. Men om glaset ändå ska bytas finns inget som hindrar att fastighetsägaren samtidigt passar på att förbättra säkerheten enligt gällande nybyggnadskrav, där det är lämpligt.

Om du vill förbättra säkerheten i äldre byggnader kan du kontakta en glasmästare och be om kostnadsförslag för byte till härdat eller laminerat säkerhetsglas. Du kan också komplettera med lämpligt skydd framför glaset. Det kan vara svårt att avgöra om en äldre glasruta är säkerhetsglas eller inte, om den inte är märkt. Äldre säkerhetsglas kan också vara av lägre kvalitet. Glas i bostäder från före 2009 är som regel inte härdat säkerhetsglas utan vanligtvis 4 mm tjockt planglas (vanligt glas). Är man orolig kan det därför vara enklare att byta enstaka glasrutor till lämpligt säkerhetsglas enligt nuvarande krav i byggreglerna.

Andra aktuella lagar

Konsumenttjänstlagen (1985:716)

Enligt konsumenttjänstlagen som gäller tjänster som näringsidkare utför åt en konsument, och som avser arbete på fast egendom eller byggnader med mera, ska tjänsten utföras fackmässigt (4 §), vilket bland annat betyder att den ska uppfylla gällande regelverk, särskilt vad gäller krav på säkerhet (5 §).

Köplagen (1990:932)

Enligt köplagen som gäller köp av lösa saker ska varan vara avsedd för det avsedda ändamålet. Det gäller för till exempel byggvaror, som en näringsidkare säljer till en konsument, eller som näringsidkaren tillverkar för en konsument, Om varan avviker från vad köparen kan förutsätta, till exempel när det gäller bygg- eller säkerhetsregler, ska varan anses felaktig (16 §).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen