På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändamålsenlig struktur och estetisk utformning

Granskad:

Graden av hållbarhet i den bebyggda miljön beror till stor del på hur olika funktioner i bebyggelsestrukturen relateras till varandra och att det som byggs har en långsiktig och hållbar utformning. Här kan du läsa om hur en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning som allmänt intresse i PBL 2 kap. 3 § p 1 kan hanteras i den översiktliga planeringen. I det här avsnittet hittar du även exempel på nationella mål, planer och program som kan kopplas till denna del av bestämmelsen samt förslag på planeringsunderlag som kan ge stöd i arbetet.

Ändamålsenlig struktur

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Det är den sammanvävda strukturen av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder som ska vara ändamålsenlig. Ändamålsenlig struktur i översiktsplanen kan bland annat handla om hur bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser lokaliseras i förhållande till varandra, hur tät och sammanhållen bebyggelsen är samt vilken ortsstruktur regionen har. Eftersom struktur till stor del består av relationer och samband är givetvis infrastrukturen central i sammanhanget. En ändamålsenlig struktur ger till exempel förutsättningar för att bebyggelse och anläggningar lokaliseras så att transportbehov minimeras. Det kan även innebära att den tekniska infrastrukturen anpassas till och utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till miljökraven och naturens kretslopp. Lokalisering och utformning av tätorternas grönområden med gröna stråk som knyter ihop bebyggelsen är också angeläget att planera för.

Estetiskt tilltalande utformning

En estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder handlar om att ta hänsyn till landskapets och bebyggelsens karaktär och ta ställning till hur exempelvis ny bebyggelse ska förhålla sig till dessa. I den översiktliga planeringen kan det till exempel vara fråga om skala, rumsbildning och hur ny bebyggelse samspelar med omgivningen. I översiktsplanen bör kommunen formulera övergripande mål för hur kravet på en estetiskt tilltalande bebyggelsemiljö ska tillgodoses vid genomförandet av planen. Planeringsunderlag som är bra att ta fram kan vara program som beskriver olika områdens karaktärsdrag och bebyggelsemönster med mera.

Exempel på planeringsunderlag

Grönstrukturprogram
Landskapskaraktärisering eller landskapsanalys
Kulturmiljöprogram
Trafikstrategier
Cykelprogram
Bevarande- och utvecklingsplan för bebyggelse
Stadsmiljöprogram
Arkitekturpolicy
Ortsanalys

Film

Film om ändamålsenlig struktur och estetisk utformning. Filmen är cirka 3 minuter lång och hämtad från utbildningen Ny på jobbet som översiktsplanerare.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen