Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn

Granskad:
Illustration: Boverket/SCB

Bygg-­ och fastighetssektorn svarade 2020 för inhemska utsläpp på cirka 27 tusen ton kväveoxider, vilket motsvarar 19 procent av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider 2020. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp av kväveoxider utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp ligger på 20 tusen ton. De totala utsläppen låg på 47 tusen ton kväveoxider.

Kväveoxider bildas vid all typ av förbränning vid hög temperatur, oberoende av bränslets kemiska sammansättning. De utsläppta kväveoxiderna (NOx) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) men i atmosfären omvandlas kvävemonoxid snabbt till kvävedioxid. Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från trafik, främst person­ och lastbilar, men även andra källor kan ge betydande bidrag till halterna av kvävedioxid, till exempel energianvändning, energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart.

Nedfallet av kväveföreningar orsakar försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Förhöjda halter av kvävedioxid kan också ge negativa effekter på hälsan. Dagar när luften har förhöjda halter av kvävedioxid kan till exempel förvärra för personer med astma eller lungproblem. Nyare data pekar även på negativa hälsoeffekter, bland annat hos barn, vid längre tids exponering för kvävedioxid i halter som ofta förekommer i tätorter.

Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på hälsa och miljö.

Tidsserie 2008-2020

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Under 2020 var de totala utsläppen av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn cirka 47 tusen ton om man inkluderar utsläpp från importerade varor. Av dessa släpptes cirka 27 tusen ton ut i Sverige, vilket motsvarar cirka 19 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av kväveoxider. Utsläpp från import uppgick till 20 tusen ton. Jämfört med 2019 uppvisas en minskning av utsläppen med 6 procent i 2020. Utsläpp minskar i 2020 jämfört med 2019 både från import och produktion in Sverige. Utsläpp i 2020 är 15 procent mindre än i 2008.

Sysselsättningen kopplad till bygg- och fastighetssektorn ökade med 0,6 procent i 2020 jämfört med 2019. Förädlingsvärdet i sektorn och dess värdekedja ökade med knappt 1 procent under samma period.

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Utsläppsberäkningen från importerade varor och tjänster för denna indikator tar hänsyn till andra länders produktionssätt.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Sett till vilken delbransch som bidrar är det främst fastighetsförvaltning (inklusive renovering, om- och tillbyggnad och övrig fastighetsförvaltning) som står för över 50 procent av de totala utsläppen. År 2020 var utsläpp av kväveoxider från fastighetsförvaltning (inklusive renovering, om- och tillbyggnad och övrig fastighetsförvaltning) 17 procent lägre än i 2019. Nybyggnad står för en liten andel av totalen för hela tidsserien, men har varierat relativt mycket under tiden också.

Sammansatt tidsserie 1993–2007 och 2008–2020

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

*Brott i tidsserien på grund av förändringar i nationalräkenskaperna samt ny näringsgrensindelning. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Bygg och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider (NOx­) varierade perioden 1993–2007 mellan 55 tusen ton som högst (1994) och 40 tusen ton som lägst (1999). I genomsnitt var utsläppen cirka 48 tusen ton per år. Exklusive uppvärmning var utsläppen från bygg­ och fastighetssektorn mellan 23 tusen och 35 tusen ton per år.

Notera att utsläppen från importerade varor och tjänster ingår i hela tidsserien för kväveoxider till skillnad från i den sammansatta serien för växthusgaser som endast redovisar inhemska utsläpp. Fram till 2007 har utsläpp av kväveoxider beräknats som om de importerade produkterna producerades i Sverige. Mellan 2008 och 2020 har utsläppen från import skattats med en metod som tar hänsyn till andra länders produktionssätt. Detta är ytterligare en anledning till tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008.

Brott i tidsserien innebär att man måste vara försiktig i analysen av utvecklingen över hela perioden 1993–2020.

Branschindelningen ändrades 2008

Boverkets miljöindikatorer finns framtagna för åren 1993–2020. Det finns dock ett brott i serien på grund av ett byte av näringsgrensindelning (SNI) i national­- och miljöräkenskaperna. Från 2008 och framåt gäller standarden SNI 2007. Samtidigt förbättrades statistiken för byggbranschen i nationalräkenskaperna. För perioden 1993–2007 används den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002. Data redovisas därför i två olika tidsserier.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen