Utsläpp av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn

Bild som beskriver kväveoxidernas andel av utsläppen.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2015 för inhemska utsläpp av kväveoxider på cirka 27,3 tusen ton kväveoxider, vilket motsvarar 11 procent av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider 2015. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp ligger på cirka 11,6 tusen ton.

Kväveoxider bildas vid all typ av förbränning vid hög temperatur, oberoende av bränslets kemiska sammansättning. De utsläppta kväveoxiderna (NOx) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2)men i atmosfären omvandlas kvävemonoxid snabbt till kvävedioxid. Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från trafik, främst person- och lastbilar, men även andra källor kan ge betydande bidrag till halterna av kvävedioxid, till exempel energianvändning, energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart.

Nedfallet av kväveföreningar orsakar försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Förhöjda halter av kvävedioxid kan också ge negativa effekter på hälsa. Dagar när luften har förhöjda halter av kvävedioxid kan till exempel förvärra för personer med astma eller lungproblem. Nyare data pekar även på negativa hälsoeffekter, bland annat hos barn, vid längre tids exponering för kvävedioxid i halter som ofta förekommer i tätorter.

Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på hälsa och miljö.

Tidsserie 2008-2015

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Under 2015 var de totala utsläppen av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn cirka 38,9 tusen ton om man inkluderar utsläpp från importerade varor. Av dessa släpptes cirka 27,3 tusen ton ut i Sverige, vilket motsvarar cirka 11 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av kväveoxider.

Bygg- och fastighetssektorns totala utsläpp av kväveoxider uppgick under perioden i genomsnitt till 43 tusen ton. Jämfört med 2014 uppvisas en minskning av utsläppen. Det är främst inhemsk produktion som påverkar utsläppen av kväveoxider och dess bidrag står för ca 70 procent av den totala nivån.

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Redovisningen skiljer sig därmed jämfört med redovisningen av utsläpp av växthusgaser, där skattningen av utsläpp från importerade varor och tjänster tar hänsyn till andra länders produktionssätt.

Boverket hoppas att på sikt kunna göra en bättre skattning av import av varor och tjänster även för fler av miljöindikatorerna. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Sett till vilken bransch som bidrar mest är det främst fastighetsförvaltning-uppvärmning samt byggverksamhet som i genomsnitt står för cirka 38 procent vardera av de totala utsläppen. Jämfört med föregående år minskade utsläppen något från fastighetsförvaltningen-övrigt men även från byggverksamheten. Utsläppen från fastighetsförvaltning-uppvärmning ökade.

Sammansatt tidsserie 1993–2007 och 2008–2014

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn 1993–2007 och 2008–2014
OBS! Brott i tidsserien på grund av förändringar i nationalräkenskaperna. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider (NOx) varierade perioden 1993–2007 mellan 55 tusen ton som högst (1994) och 40 tusen ton som lägst (1999). I genomsnitt var utsläppen cirka 48 tusen ton per år. Exklusive uppvärmning var utsläppen från bygg- och fastighetssektorn mellan 23 tusen och 35 tusen ton per år.

Notera att utsläppen från importerade varor och tjänster ingår i hela tidsserien för kväveoxider till skillnad från i den sammansatta serien för växthusgaser som endast redovisar inhemska utsläpp. Utsläpp av kväveoxider har beräknats som om de importerade varorna producerades i Sverige. Vilket innebär att de troligen är underskattade.

Brott i tidsserien innebär att man måste vara försiktig i analysen av utvecklingen över hela perioden 1993–2014.

Branschindelningen ändrades 2008

Boverkets miljöindikatorer finns framtagna för åren 1993–2014. Det finns dock ett brott i serien på grund av ett byte av näringsgrensindelning (SNI) i national- och miljöräkenskaperna. Från 2008 och framåt gäller standarden SNI 2007. Samtidigt förbättrades statistiken för byggbranschen i nationalräkenskaperna. För perioden 1993–2007 används den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002. Data redovisas därför i två olika tidsserier.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej