På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn

Granskad:
Bild som beskriver kväveoxidernas andel av utsläppen.
Illustration: Boverket

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av kväveoxider på cirka 29 tusen ton kväveoxider, vilket motsvarar 15 procent av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider 2018. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp ligger på cirka 24 tusen ton. De totala utsläppen låg på 53 tusen ton kväveoxider.

Kväveoxider bildas vid all typ av förbränning vid hög temperatur, oberoende av bränslets kemiska sammansättning. De utsläppta kväveoxiderna (NOx) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) men i atmosfären omvandlas kvävemonoxid snabbt till kvävedioxid. Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från trafik, främst person­ och lastbilar, men även andra källor kan ge betydande bidrag till halterna av kvävedioxid, till exempel energianvändning, energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart.

Nedfallet av kväveföreningar orsakar försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Förhöjda halter av kvävedioxid kan också ge negativa effekter på hälsan. Dagar när luften har förhöjda halter av kvävedioxid kan till exempel förvärra för personer med astma eller lungproblem. Nyare data pekar även på negativa hälsoeffekter, bland annat hos barn, vid längre tids exponering för kvävedioxid i halter som ofta förekommer i tätorter.

Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på hälsa och miljö.

Tidsserie 2008-2018

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn 2008-2018
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Under 2018 var de totala utsläppen av kväveoxider från bygg­ och fastighetssektorn cirka 53 tusen ton om man inkluderar utsläpp från importerade varor. Av dessa släpptes cirka 29 tusen ton ut i Sverige, vilket motsvarar cirka 15 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av kväveoxider. Utsläpp från import uppgick till 24 tusen ton.Jämfört med 2017 uppvisas en liten ökning av utsläppen, vilket främst beror på en ökning av utsläpp från import. Samtidigt ökade sysselsättning och förädlingsvärde i bygg- och fastighetssektorn båda med 3 procent år 2018 jämfört med 2017.

Bygg­ och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider har beräknats utifrån ett underlag från SCB.Beräkningen för denna indikator skiljer sig i år jämfört tidigare år på grund av att skattningen av utsläpp från importerade varor och tjänster tar hänsyn till andra länders produktionssätt. Tidigare år skattades utsläpp av kväveoxider från import som om produktionen hade skett i Sverige.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher 2008-2018
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Sett till vilken delbransch som bidrar är det främst byggverksamhet som står för cirka 50 procent  av de totala utsläppen. Utsläppsnivån har varit relativt oförändrad inom alla delbranscher över hela tidsserien.

Sammansatt tidsserie 1993–2007 och 2008–2018

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn 1993–2007 och 2008–2018.
*Brott i tidsserien på grund av förändringar i nationalräkenskaperna samt ny näringsgrensindelning. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Bygg­ och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider (NOx) varierade perioden 1993–2007 mellan 55 tusen ton som högst (1994) och 40 tusen ton som lägst (1999). I genomsnitt var utsläppen cirka 48 tusen ton per år.

Exklusive uppvärmning var utsläppen från bygg­ och fastighetssektorn mellan 23 tusen och 35 tusen ton per år.

Notera att utsläppen från importerade varor och tjänster ingår i hela tidsserien för kväveoxider till skillnad från i den sammansatta serien för växthusgaser som endast redovisar inhemska utsläpp. Fram till 2007 har  utsläpp av kväveoxider beräknats som om de importerade produkterna producerades i Sverige. Mellan 2008 och 2018 har utsläppen från import skattats med en metod som tar hänsyn till andra länders produktionssätt. Detta är ytterligare en anledning till tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008.

Brott i tidsserien innebär att man måste vara försiktig i analysen av utvecklingen över hela perioden 1993–2018.

Branschindelningen ändrades 2008

Boverkets miljöindikatorer finns framtagna för åren 1993–2018. Det finns dock ett brott i serien på grund av ett byte av näringsgrensindelning (SNI) i national­ och miljöräkenskaperna. Från 2008 och framåt gäller standarden SNI 2007. Samtidigt förbättrades statistiken för byggbranschen i nationalräkenskaperna. För perioden 1993–2007 används den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002. Data redovisas därför i två olika tidsserier.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen