På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn

Granskad: 
Bild som beskriver kväveoxidernas andel av utsläppen.
Illustration: Boverket

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2017 för inhemska utsläpp av kväveoxider på cirka 32 tusen ton kväveoxider, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider 2017. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp ligger på cirka 4 tusen ton. De totala utsläppen låg på 36 tusen ton kväveoxider.

Kväveoxider bildas vid all typ av förbränning vid hög temperatur, oberoende av bränslets kemiska sammansättning. De utsläppta kväveoxiderna (NOx) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) men i atmosfären omvandlas kvävemonoxid snabbt till kvävedioxid. Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från trafik, främst person- och lastbilar, men även andra källor kan ge betydande bidrag till halterna av kvävedioxid, till exempel energianvändning, energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart.

Nedfallet av kväveföreningar orsakar försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Förhöjda halter av kvävedioxid kan också ge negativa effekter på hälsan. Dagar när luften har förhöjda halter av kvävedioxid kan till exempel förvärra för personer med astma eller lungproblem. Nyare data pekar även på negativa hälsoeffekter, bland annat hos barn, vid längre tids exponering för kvävedioxid i halter som ofta förekommer i tätorter.

Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på hälsa och miljö.

Tidsserie 2008-2017

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Under 2017 var de totala utsläppen av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn cirka 36 tusen ton om man inkluderar utsläpp från importerade varor. Av dessa släpptes cirka 32 tusen ton ut i Sverige, vilket motsvarar cirka 12 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av kväveoxider.

Jämfört med 2016 uppvisas en liten ökning av utsläppen, vilket beror på en ökning av utsläpp från import. Det är främst inhemsk produktion som påverkar utsläppen av kväveoxider och dess bidrag står för cirka 89 procent av den totala nivån.

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Redovisningen skiljer sig därmed jämfört med redovisningen av utsläpp av växthusgaser, där skattningen av utsläpp från importerade varor och tjänster tar hänsyn till andra länders produktionssätt.

Boverket hoppas att på sikt kunna göra en bättre skattning av import av varor och tjänster även för fler av miljöindikatorerna. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i avsnittet "Om miljöindikatorerna".

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Sett till vilken delbransch som bidrar är det främst fastighetsförvaltning - uppvärmning samt byggverksamhet som i genomsnitt står för cirka 26 respektive 46 procent vardera av de totala utsläppen. Jämfört med föregående år är utsläppen på samma nivå för fastighetsförvaltning – uppvärmning och övrigt. Byggverksamhet ökade utsläppen något.

Sammansatt tidsserie 1993–2007 och 2008–2017

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn

Bild på totala utsläpp av kväveoxider (NOx) från bygg- och fastighetssektorn 1993–2007 och 2008–2017.
OBS! Brott i tidsserien på grund av förändringar i nationalräkenskaperna samt ny näringsgrensindelning. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av kväveoxider (NOx) varierade perioden 1993–2007 mellan 55 tusen ton som högst (1994) och 40 tusen ton som lägst (1999). I genomsnitt var utsläppen cirka 48 tusen ton per år. Exklusive uppvärmning var utsläppen från bygg- och fastighetssektorn mellan 23 tusen och 35 tusen ton per år.

Notera att utsläppen från importerade varor och tjänster ingår i hela tidsserien för kväveoxider till skillnad från i den sammansatta serien för växthusgaser som endast redovisar inhemska utsläpp. Utsläpp av kväveoxider har beräknats som om de importerade varorna producerades i Sverige. Vilket innebär att de troligen är underskattade.

Brott i tidsserien innebär att man måste vara försiktig i analysen av utvecklingen över hela perioden 1993–2017.

Branschindelningen ändrades 2008

Boverkets miljöindikatorer finns framtagna för åren 1993–2017. Det finns dock ett brott i serien på grund av ett byte av näringsgrensindelning (SNI) i national- och miljöräkenskaperna. Från 2008 och framåt gäller standarden SNI 2007. Samtidigt förbättrades statistiken för byggbranschen i nationalräkenskaperna. För perioden 1993–2007 används den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002. Data redovisas därför i två olika tidsserier.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen