På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationellt och regionalt

Granskad:

Den nationella och regionala nivån ger viktiga förutsättningar för den kommunala planeringen av dricksvattenförsörjningen. Det handlar exempelvis om riksintressen, regionplaner och regionala vattenförsörjningsplaner.

Områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som beslutar om riksintresseanspråk för områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning. Dessa områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Till varje utpekat område finns en värdebeskrivning för anläggningen med information om motiv till utpekandet, markanspråk, åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen samt en beskrivning av den vattentäkt som är knuten till anläggningen och de risker och hot inom tillrinningsområdet som kan påverka vattentäkten. Länsstyrelsen i respektive län kan ge närmare information om värdebeskrivningen för utpekade områden.

8 §
  Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Läs mer om områden av riksintresse för anläggningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats i Relaterad information.

Här kan du kan du läsa mer om riksintressen och riksintresseanspråk

Regionens ansvar

På regional nivå fyller regionplanen en viktig funktion för att utveckla mellankommunala och mellanregionala lösningar kopplat till dricksvatten.

Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län för att hantera kommunövergripande frågor som exempelvis infrastruktur, klimat och regional bostadsförsörjning. Regionplanen kan innehålla strategier och ställningstaganden om vattenförsörjning som kommunen behöver förhålla sig till.

1 §
  Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. Regionen ansvarar för denna planering.

Regionen ska
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska planeringen som regeringen begär. Lag (2020:76) .

I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Även den regionala utvecklingsstrategin kan behandla frågor om vattenförsörjning.

8 §
  En region ska samverka med
   1. länets kommuner, och
   2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2019:944) .

Regionen har ansvar för att det finns reservvatten för sjukhusens försörjningssäkerhet. Påverkansrisker för reservvattentäkter för sjukhusens behov kan behöva beaktas vid den fysiska planeringen. Du kan läsa mer om regler kring regionens ansvar för försörjningssäkerhet i lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser, se länk i ”Relaterad information”.

Regionala vattenförsörjningsplaner

Alla Sveriges länsstyrelser och vissa regioner har tagit fram, eller arbetar med att ta fram, en regional vattenförsörjningsplan. Den regionala vattenförsörjningsplanen tillför underlag som är användbart vid kommunens planering. En tidig dialog med länsstyrelsen om status för den regionala vattenförsörjningsplanen är värdefullt, som stöd för inriktning av kommunens fortsatta analyser av lokala förhållanden. 

Dricksvattenskydd inom vattenförvaltningen

EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att förbättra och skydda vattenmiljön och främja en hållbar vattenanvändning.

Syftet med EU:s ramdirektiv för vatten

Direktivet ska bland annat bidra till att det finns tillräcklig tillgång på ytvatten och grundvatten av god kvalitet som behövs för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning. Det ska också säkerställas att det finns erforderligt skydd för dricksvattenresurser för att undvika försämring av resursens kvalitet. Ett av direktivets syften är att minska den nivå av vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten. Alla dricksvattenresurser av en viss storlek ska finnas med i ett register över skyddade områden.

Vatten som används för uttag av dricksvatten behandlas i artikel 7 i EU:s ramdirektiv för vatten, se ”Relaterad information”.

EU-direktiv är inte direkt tillämpliga, utan ska införlivas i nationell lagstiftning. I Sverige har ramdirektivet för vatten införts genom bestämmelser främst i vattenförvaltningsförordningen och miljöbalken.

Enligt vattenförvaltningsförordningen är fem länsstyrelser utsedda att vara regionala vattenmyndigheter i varsitt distrikt och har ansvar för att upprätta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna kan bidra med viktigt underlag vid fysisk planering. Åtgärdsprogrammen ska bland annat innehålla åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden eller för att på annat sätt skydda dricksvattentäkter. Läs mer om bestämmelser kring svensk vattenförvaltning i vattenförvaltningsförordningen, se länk i ”Relaterad information”.

Miljökvalitetsnormer för vatten

För alla vattenförekomster såsom större sjöar, vattendrag och grundvatten finns fastställda miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna beskriver vilken vattenkvalitet som ska uppnås för en specifik vattenförekomst och vid vilken tidpunkt det ska vara gjort. För grundvatten finns också normer med avseende på kvantitet. Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen anser att miljökvalitetsnormerna ska följas.

Läs mer om vattenförvaltning på Vattenmyndigheternas webbplats i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen