På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar innehåller krav och regler för utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Exempel på motordrivna anordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter är:

 • Hissar
 • Linbaneanläggningar
 • Motordrivna portar och liknande anordningar
 • Rulltrappor och rullramper
 • Takmonterade persontransportanordningar
 • Anordningar för avfall

Preciseringar och undantag för vilka anordningar som omfattas av föreskrifterna finns beskrivna i särskilda avsnitt. Även det utrymme och den utrustning som krävs för att en anordning ska kunna drivas, skötas, underhållas och kontrolleras hör till den motordrivna anordningen.

Det finns även andra föreskrifter som kan vara tillämpliga för motordrivna anordningar, se "På andra webbplatser" under "Relaterad information".

Lista med andra tillämpliga föreskrifter

Utförande och installation

För att en anordning ska få användas ska den vara utförd och installerad så att den ger ett tillfredställande skydd för användarens säkerhet och hälsa. Detta gäller också vid skötsel, underhåll och tillsyn. Specifika krav för olika typer av anordningar fins beskrivna i särskilda avsnitt. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 2 kap 1 §, första stycket.

Ändring eller utbyte av viss del

Kraven i föreskrifterna gäller även om man utför en ändring eller byter ut en viss del av en anordning. Den ändrade eller utbytbara delen ska då uppfylla samma krav som för en ny anordning. Vissa ändringar eller byten av delar kan även medföra följdkrav som måste uppfyllas i samband med att ändringsarbetet eller utbytet görs. Se Hissföreskrifterna (2011:12) 2 kap. 1 §, andra stycket.

Mindre avsteg från föreskrifternas krav vid ändringen eller utbytet av viss del i anordningen kan vara möjliga i vissa fall om den motordrivna anordningen ändå ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. Möjligheten för avsteg från föreskrifterna gäller om det antingen:

 • medför oskäliga kostnader på grund av byggnadsverkets eller den motordrivna anordningens förutsättningar, eller
 • är olämpligt av varsamhetsskäl med hänsyn till byggnadsverkets särdrag och värden att följa kraven.

Genomförda åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs en revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Kontroll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning ska se till att den kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall. Kontrollen delas i tre typer:

 • Första besiktning
 • Återkommande besiktning
 • Revisionsbesiktning

En lista över ackrediterade kontrollorgan som får utföra besiktning enligt Boverkets föreskrifter finns på Swedacs webbplats, se "På andra webbplatser" under "Relaterad information".

Kontrollorganen tar vid besiktningen ställning till hur allvarliga eventuella brister är.

Om en anordning efter kontroll har kvarstående brister som utgör omedelbar risk för hälsa och säkerhet, eller om kontroll inte har utförts i rätt tid, medför det ett automatiskt användningsförbud.

Brister som inte var för sig eller genom samverkan med andra brister bedöms utgöra omedelbar risk för säkerhet och hälsa ska åtgärdas snarast. För återkommande besiktning gäller en fast tidsgräns på en månad. Kontroll av att det är gjort görs vid nästa besiktning.

Första besiktning

Första besiktning ska göras innan anordningen tas i bruk om den inte omfattas av något av undantagen från kontrollen. Vid en första besiktning kontrolleras om en motordriven anordning uppfyller kraven på skydd för hälsa och säkerhet.

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska göras i god tid före utgången av innevarande besiktningsintervall så länge en motordriven anordning är i bruk, om den inte omfattas av undantag från kontrollen. Det är ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen som ska se till att besiktningen görs.

Intervallen för återkommande besiktning är olika för olika typer av motordrivna anordningar.

Byggnadsnämnden har möjlighet att bestämma längre besiktningsintervall i enskilda fall samt bevilja anstånd från kontroll i högst sex månader om det finns särskilda skäl.

Besiktningsintervallet räknas från den föregående besiktningen och ska finnas angivet på den besiktningsskylt som kontrollorganet tar fram. Ägaren ansvarar för att den senaste besiktningsskylten finns uppsatt på en väl synlig plats på anordningen.

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en motordriven anordning har ändrats på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras i nödvändig omfattning innan anordningen tas i bruk igen.

Undantag från kontroll

Undantag från hela eller delar av första besiktningen gäller för anordningar som enligt ett bestyrkande överensstämmer med ställda krav. Detta gäller till exempel bestyrkande mot EU:s hissdirektiv (2014/33/EU) och EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

Om bestyrkandet omfattar installationen, och försäkran om överensstämmelse är utfärdad efter att anordningen har installerats, behöver det inte göras någon första besiktning. Därutöver finns det specifika undantagsregler för vissa produktgrupper.

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning i ett byggnadsverk ska se till att den bland annat sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för hälsa och säkerhet. I första hand bör instruktionerna som tillhör anordningen följas. Om dessa saknas eller inte är aktuella finns det vägledning i föreskrifterna för framtagning eller uppdatering av instruktionerna. Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

Förbättringskrav på befintliga motordrivna anordningar

Boverkets föreskrifter innehåller vissa förbättringskrav som ska vara uppfyllda för att höja säkerheten på befintliga motordrivna anordningar. Förbättringskrav finns för:

 • hissar med hisskorg
 • linbaneanläggningar

Av föreskrifterna framgår det vilka anordningar som kraven gäller för, vad som ska göras och när det ska vara gjort.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej