Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel Uddevalla kommun

Granskad:

Uddevalla kommun bjöd in till workshop med grannkommuner och länsstyrelsen i avgränsningssamrådet för miljöbedömningen. Det gjorde att mellankommunala och regionala aspekter av miljöbedömningen kunde lyftas tidigt i processen. Kommunen fick mycket information och kunskap men även relationerna mellan kommunerna stärktes.

Avgränsningssamrådet

I framtagandet av sin nya översiktsplan har Uddevalla kommun använt avgränsningssamrådet i miljöbedömningen för att få in mellankommunala aspekter och perspektiv tidigt i processen. Det är ett exempel på ett arbetssätt som kan utgöra en del av den mellankommunala samordningen.

Avgränsningssamrådet med länsstyrelsen kombinerades med en workshop med alla grannkommuner och konsulter. På så sätt fullgjorde kommunen också sin skyldighet att höra berörda kommuner i avgränsningssamrådet. På workshopen fick alla kommuner, och länsstyrelsen utifrån sin regionala överblick, lyfta fram frågeställningar och identifiera geografiska områden eller sakfrågor som behövde hanteras mellan kommunerna.

Fokus på workshopen var att diskutera vilka infrastrukturstråk som behövdes ur ett mellankommunalt och regionalt perspektiv. Man utgick från fyra olika kategorier av infrastruktur, den grå (anläggningar), den gröna, den blå och den röda (sociala).

Infrastrukturstråken kopplades även till målen i Agenda 2030, genom att försöka se vilka konsekvenser de olika infrastrukturstråken kunde ha i förhållande till de globala målen.

Förslaget till översiktsplan ska ut på samråd under vintern 2020/21.

Framgångsfaktorer

Kommunerna och länsstyrelsen beskriver detta som ett bra initiativ. Genom att utnyttja avgränsningssamrådet kunde frågorna lyftas tidigt i processen. Workshop var ett bra arbetssätt för att identifiera och arbeta med mellankommunala frågor. Uddevalla kommuns uppfattning är att de fick med sig mycket användbar kunskap. Det stärkte även relationen mellan de som deltog och underlättade kontakten med grannkommunerna i fortsatta planeringsfrågor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen