På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag när sökanden flyttat till ett en- eller tvåbostadshus som sökanden själv låtit uppföra

Granskad: 

Om sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus lämnas bidrag enbart för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i den här typen av hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

9 §
  Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

De särskilda villkoren för bostadsanpassningsbidrag när sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus framgår av 9 § andra och tredje stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag. Dessa villkor gäller utöver lagens övriga krav.

Åtgärder

Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att anordning eller inredning som brukar väljas oavsett om någon boende har en funktionsnedsättning inte bör berättiga till bidrag. I prövningen bör enligt regeringen även hänsyn tas till var en anordning installeras. Ett exempel är en dörrautomatik som inte sällan förekommer vid garageportar, men som är mycket ovanlig till en villaentré eller en altandörr. Som en följd av detta ska inte bidrag lämnas till dörrautomatik vid garageport, men däremot för dörrautomatik vid villaentré och altandörr. Bidrag kan också lämnas för till exempel specialtoaletter, stomiskåp och höj- och sänkbar inredning, exempelvis höj- och sänkbart kök. (Proposition 2017/18:80 sid. 38-39 och 74.)

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag anges skjutdörrar, inbyggnadsugn, hårdgörning av mark och extra byggnadsarea som exempel på åtgärder som i likhet med dörrautomatik vid garageport inte bör vara bidragsberättigande (proposition 2017/18:80 sid. 74).

Hiss

Avgörande för bidrag när sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus är alltså hur vanlig den sökta anordningen eller inredningen är i en- och tvåbostadshus. Ett undantag är dock, vilket framgår direkt av lagtexten, att bidrag inte lämnas för hiss när sökanden har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus. Detta trots att hiss ju är en mycket ovanlig anordning i en- och tvåbostadshus. 

Behov som fanns vid bytet av bostad

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag anför regeringen att det av tydlighetsskäl bör framgå av lagen att de särskilda villkoren vid byte av bostad ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden (proposition 2017/18:80 sid. 39). De särskilda villkoren för bidrag vid byte av bostad ska inte tillämpas i fråga om åtgärder som beror på anpassningsbehov som uppkommit efter bostadsbytet. Men om behovet av anpassningsåtgärder är detsamma vid bytet och ett senare ansökningstillfälle så är villkoren tillämpliga. (Proposition 2017/18:80 sid. 74-75.)

Pröva mot villkoren för "vanligt byte"

Om ansökan avser åtgärder i en annan boendeform eller ett nybyggt en- eller tvåbostadshus där sökanden själv inte varit byggherre ska prövningen göras mot bestämmelserna i lagens 9 § första stycket (proposition 2017/18:80 sid. 74). Det vill säga då ska flytten ses som det Boverket i denna handbok kallar för "vanligt byte".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen