Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag när sökanden flyttat till ett en- eller tvåbostadshus som han eller hon själv låtit uppföra

Granskad:

Om sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus kan bidrag endast beviljas för mer speciella åtgärder som var nödvändiga vid bostadsbytet. Bidrag lämnas enbart för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus för att någon av de boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Bidraget är begränsat till mer speciella åtgärder vid nybyggnad 

De särskilda villkoren för bostadsanpassningsbidrag när sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus framgår av 9 § andra och tredje stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag. Villkoren tillkommer utöver lagens övriga krav. 

9 §
  Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

Har sökanden själv låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus så kan bidrag bara beviljas för mer speciella åtgärder. Bidrag lämnas då enbart för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning (9 § andra stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag). Som framgår längre ner i denna artikel gäller den här begränsningen bara om åtgärderna var nödvändiga vid bostadsbytet. Ansökningar om bidrag för åtgärder där behovet uppkommit först efter bostadsbytet ska inte prövas enligt 9 §.

Hur bedömer man vad som normalt bara används eller förekommer hos personer med funktionsnedsättning?

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag skriver regeringen att en anordning eller inredning som brukar väljas oavsett om någon boende har en funktionsnedsättning inte bör berättiga till bidrag. Hänsyn bör även tas till var en anordning installeras. Ett exempel är en dörrautomatik som inte sällan förekommer vid garageportar, men som är mycket ovanlig till en villaentré eller en altandörr. Regeringen lämnar även ett antal exempel på åtgärder som ska eller inte ska vara bidragsberättigande när sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus. (Proposition 2017/18:80 sid. 38-39 och 74.) 

Propositionens exempel på bidragsberättigande åtgärder när sökanden är byggherre

I propositionen lämnas följande exempel på åtgärder som är bidragsberättigande när sökanden är byggherre:

  • en dörrautomatik vid villaentré och altandörr. 
  • specialtoaletter.
  • stomiskåp.
  • höj- och sänkbar inredning, exempelvis höj- och sänkbart kök. 

Propositionens exempel på åtgärder som inte är bidragsberättigande när sökanden är byggherre

I propositionen lämnas följande exempel på åtgärder som inte är bidragsberättigande när sökanden är byggherre:

  • dörrautomatik vid garageport
  • skjutdörrar
  • inbyggnadsugn
  • hårdgörning av mark
  • extra byggnadsarea 

Inget bidrag till hiss 

Avgörande för bidrag när sökanden själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus är alltså hur vanlig den sökta anordningen eller inredningen är i en- och tvåbostadshus. Ett undantag är dock att bidrag inte ska lämnas för en hiss när sökanden har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus. Detta trots att hiss ju är en mycket ovanlig anordning i en- och tvåbostadshus. Att en hiss inte är bidragsberättigande när sökanden låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus framgår direkt av lagtexten i 9 § andra stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag.

9 § tillämpas om åtgärderna var nödvändiga vid bostadsbytet

De särskilda villkoren för byte av bostad är bara tillämplig på sådana åtgärder som var nödvändiga vid bostadsbytet (9 § tredje stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag). Ansökningar om bidrag för åtgärder som inte var nödvändiga vid bostadsbytet ska bara prövas utifrån lagens övriga bestämmelser och alltså inte enligt 9 §.

I propositionen anges att det av tydlighetsskäl bör framgå av lagen att de särskilda villkoren vid byte av bostad ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden. De särskilda villkoren för bidrag vid byte av bostad ska inte tillämpas i fråga om åtgärder som beror på anpassningsbehov som uppkommit efter bostadsbytet. Men om behovet av anpassningsåtgärder är detsamma vid bytet och ett senare ansökningstillfälle så är villkoren tillämpliga. (Proposition 2017/18:80 sid. 39 och 74-75.)

Övriga nybyggnadsfall ses som "vanligt byte"

Om ansökan avser åtgärder i en annan boendeform eller ett nybyggt en- eller tvåbostadshus där sökanden själv inte varit byggherre ska prövningen göras mot bestämmelserna i lagens 9 § första stycket (proposition 2017/18:80 sid. 74).

Om ansökan till exempel gäller en nybyggd bostadsrättslägenhet ska den alltså prövas enligt 9 § första stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det vill säga som ett "vanligt byte". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen