Marklov

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 11-13 §§

När marklov krävs inom detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 11 §

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning. Bergschaktning fordrar sprängning innan schaktningsarbetet kan börja. Sprängning kan därför i vissa fall ingå som ett led i schaktningen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 707)

Varken av lagstiftningen eller av förarbetena framgår vad som avses med en avsevärd ändring av höjdläget vare sig i höjd eller i omfattning. Det finns heller inga rättsfall som ger vägledning. Det är lämpligt att kommunen beslutar om riktlinjer för detta. Många kommuner bedömer att en avsevärd ändring av markens höjdläge är en halv meter.

En fråga som ofta diskuteras i praktiken är vad förändringar av markens höjdläge ska relateras till, när man ska fastställa om förändringen är avsevärd. Det ligger närmast till hands att utgå från den del av tomten där schaktningen eller fyllningen ska utföras och inte till hela tomtens höjdläge. (jfr Didón m.fl. (maj 2011). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 9:11-13)

Att anlägga en gata eller en park är åtgärder på allmänna platser som kan kräva marklov. Andra exempel är att bygga upp skyddsvallar mot bullerstörningar från trafiken, att plana ut för en bollplan eller att göra andra liknande åtgärder. Dessa åtgärder vidtas ofta av en kommunal förvaltning, till exempel tekniska förvaltningen, eller en statlig myndighet som Trafikverket. Marklov krävs oavsett vem som utför åtgärden. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 301)

När marklov inte krävs inom detaljplan

Om det i detaljplanen är bestämt ett visst höjdläge för markytan krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den angivna nivån.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 11 §

Kommunen kan i en detaljplan minska marklovsplikten genom att införa en planbestämmelse som säger att det inte krävs marklov för schaktning eller fyllning. En sådan bestämmelse kan gälla för delar av planområdet eller för hela planområdet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 15 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 11 §

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten som det har beviljats bygglov för kräver inte marklov eftersom förändringar av marknivån ska prövas i bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan. Prövningen görs då bland annat mot plan- och bygglagens bestämmelser om hur tomter ska ordnas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 707 f.) 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9 §

Byggnadshöjden räknas från den planerade marknivån så som den redovisas på bygglovshandlingarna. Därför är det viktigt att eventuella schaktningar och fyllningar granskas och godkänns i bygglovet. Den markhöjd som anges på de fastställda bygglovshandlingarna måste följas. Om markhöjden ändras kan exempelvis byggnadshöjden påverkas. Detta kan leda till att byggnaden inte överensstämmer med bygglovet eller detaljplanen och då blir byggnaden olovlig. (RÅ 1991 ref. 94)

Marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplan

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 708) 

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 15 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 12 §

När marklov krävs inom områdesbestämmelser

I områdesbestämmelser kan kommunen införa bestämmelser om att marklov krävs för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Det får enbart ske inom ett område som är avsett för bebyggelse eller ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 13 §

Anläggningar som kan kräva ett skydds- eller säkerhetsområde är:

  • anläggningar för totalförsvaret, exempelvis befästningar, ammunitionsförråd, radio- och radarstationer eller teleanläggningar,
  • statliga flygplatser och andra flygplatser för allmänt bruk,
  • kärnreaktorer och andra kärnenergianläggningar,
  • andra anläggningar som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, exempelvis vindkraftverk eller miljöfarliga anläggningar.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 708) 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 13 §

Åtgärder för totalförsvaret

Åtgärder på anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga kräver inte marklov. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 15 §

Frivillig ansökan om marklov

Även om marklov inte krävs för en åtgärd så har man rätt att få en ansökan prövad om man vill det. En frivillig ansökan kan man göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 14 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej