Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reglerande ekosystemtjänster

Granskad:

Reglerande ekosystemtjänster är mer specifika tjänster som natursystemen tillhandahåller. Denna grupp innefattar alla de tjänster som produceras via naturens egen reglering av kritiska processer, genom att till exempel rena luft och vatten, reglera lokalt och globalt klimat, förhindra översvämningar och jorderosion, och pollinera grödor och vilda växter.

2.1 Reglerande av lokalklimat

Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd.

2.2 Erosionsskydd

Illustration: The New Division/Boverket

Växternas rötter på land och i vatten binder jord och sediment. Blad och grenar skyddar jorden från att sköljas bort.

2.3 Skydd mot extremväder

Illustration: The New Division/Boverket

Grönska och natur förebygger och skyddar mot extremväder som storm, höga vågor, översvämning, skyfall, skred och torka.

2.4 Luftrening

Illustration: The New Division/Boverket

Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar.

2.5 Reglering av buller

Illustration: The New Division/Boverket

Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar buller och skapar lugnare miljöer för människor och djur.

2.6 Rening och reglering av vatten

Illustration: The New Division/Boverket

Våtmarker, grönområden och andra ekosystem fördröjer, filtrerar och renar vatten från föroreningar samt förebygger översvämningar, erosion och torka.

2.7 Pollinering

Illustration: The New Division/Boverket

Insekter pollinerar blommande växter som utvecklar frukt, bär och frö för växtens fortplantning och för produktion av mat till människor och djur.

2.8 Reglering av skadedjur och skadeväxter

Illustration: The New Division/Boverket

Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden skadedjur, skadeväxter och sjukdomsbärare.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen