Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ESTER – verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster

Granskad:

ESTER 2.0 är ett verktyg i Excel för ekosystemtjänstanalys att använda i tidiga skeden av ett projekt eller ett planarbete. Du får gärna använda ESTER i ditt projekt, som kan handla om planering, byggande eller förvaltning. På den här sidan beskriver vi verktyget. Här kan du också ladda ned verktyget och en manual för hur ESTER kan användas och resultaten tolkas.

Om ESTER 2.0

ESTER 2.0 är ett enkelt verktyg som fördjupar kunskapen om ett avgränsat projektområdes ekosystemtjänster. Du behöver inte ha specifik kompetens om ekosystemtjänster, biologi, ekologi, planering eller juridik för att utföra en analys. Däremot kommer resultatet att bli mer precist ju större förkunskapen är eftersom tolkningen av frågeställningarna då oftast blir bättre.

Syftet med ESTER 2.0 är att hjälpa användaren att identifiera och jämföra ekosystemtjänster inom ett planområde eller på en tomt före och efter en planerad åtgärd. ESTER 2.0 är en utvecklad version av ESTER 1.1. 

ESTER synliggör ekosystemtjänsterna

Nyttan med ESTER 2.0 är att projektets ekosystemtjänster inventeras och utvärderas, samt att påverkan på ekosystemtjänsterna synliggörs i projektet.

Steg för steg hjälper ESTER 2.0 användaren att gå igenom 22 ekosystemtjänster som är viktiga för en hållbar bebyggelseutveckling. Ekosystemtjänsterna ryms inom fyra olika kategorier stödjande (inklusive biologisk mångfald), reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster.

Bild som illustrerar frågorna i Excelfilen för ESTER-verktyget.
Bilden visar frågorna till tjänsten Ekologiskt samspel i verktyget som finns under fliken ”Verktyg”. Rullistan visar svarsalternativ, frågor med grå text finns även i andra ekosystemtjänster och röda markeringar i celler visar att här finns en pop-up som ger mer information om frågan. Bild: Boverket

Var och när kan man använda ESTER

ESTER kan användas när:

 • ett område som ska översiktligt planeras, detaljplaneläggas eller är föremål för en åtgärdsvalsstudie inom ett infrastrukturprojekt
 • naturmark, kvartersmark eller allmän plats ska bebyggas
 • en befintlig tomt eller ett område, där någon typ av förändring ska ske, eller där det behövs en analys av ekosystemtjänster för att ta fram nya mål och en skötselplan.

Användningsområden för ESTER

ESTER kan användas i flera olika sammanhang. Förutom att synliggöra och analysera ekosystemtjänster fungerar ESTER mycket bra som:

 • dialogverktyg för att kommunicera ekosystemtjänster,
 • visualiseringsverktyg för att visa påverkan på ekosystemtjänster,
 • behovsbedömning för en mer detaljerad ekosystemtjänstanalys.

ESTER kan ge en övergripande bild av påverkan, men behöver i regel kompletteras med andra undersökningar och underlag.

Några tips inför användningen
 • Använd ESTER tidigt i projektet. 
 • Var gärna flera personer med olika kompetenser när ni svarar på frågorna och fyller i verktyget. 
 • I första fliken i verktyget finns instruktioner. 
 • Leta upp information, till exempel på Boverkets PBL Kunskapsbank när ni behöver mer kunskap för att kunna svara på en fråga. 
 • Svara så långt möjligt på frågorna. 
 • Analysera resultatet under fliken "Redovisning".
Stapeldiagram som visar hur varje ekosystemtjänst kan påverkas av ett alternativ.
Diagrammet visar hur varje ekosystemtjänst påverkas av ett utformningsalternativ samt hur stor tillgången på ekosystemtjänsten är från början. Bild: Boverket

Skillnaden mellan ESTER 2.0 och tidigare version

Följande utveckling skiljer ESTER 2.0 från den tidigare versionen:

 • En manual har tagits fram.
 • Syftet och värdet av ESTER 2.0 har lyfts fram i handledningen.
 • Det framgår tydligare hur ESTER 2.0 kan användas i projektområdet, till exempel förklaras hur undersökningens geografiska avgränsning kan göras.
 • Det framgår tydligare vilken förkunskap om projektet som behövs för att uppnå bästa resultat.
 • Frågeställningarna har utökats och förtydligats, förklaringar har lagts till begreppsdefinitioner.
 • Resultatredovisningen har vidareutvecklats och nya stapeldiagram ger utökade möjligheter att illustrera och tolka resultatet.
 • ESTER 2.0 har blivit tekniskt stabilare i en Excelversion som fungerar för så många som möjligt.

Vi på Boverket är intresserade av dina synpunkter på ESTER 2.0. Använd gärna användarenkäten som finns under Relaterad information.

Havs- och vattenmyndighetens verktyg för bedömning av ekosystemtjänster vid vatten

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett verktyg för analys av vattenrelaterade ekosystemtjänster. Verktyget heter VEsta och har fokus på de ekosystemtjänster som vi får från sjöar, vattendrag och hav. VEsta kan till exempel användas när en brygga ska anläggas, när byggnader eller verksamheter ska anläggas nära vatten eller vid förändrad markanvändning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen