På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ingripandebesked

Ett ingripandebesked innebär att byggnadsnämnden utreder och ger ett skriftligt besked om det har vidtagits någon åtgärd som motiverar ett ingripande avseende ett byggnadsverk. Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk.

Vad är ett ingripandebesked

Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked från byggnadsnämnden om det har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen. Ingripandebesked ska inte blandas ihop med de beslut som byggnadsnämnden kan ta i ett tillsynsärende. Ingripandebesked syftar till att ge besked i förväg om att tillsyn kan komma att ske i framtiden. Beskedet ska alltså bara avse behovet eller förekomsten av eventuella ingripanden. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 490)

För att bedöma om en åtgärd strider mot plan- och bygglagstiftningen behöver byggnadsnämnden göra en utredning. Det innebär att nämnden i de allra flesta fall behöver besöka platsen för att få tillräckligt underlag för ingripandebeskedet.

Vad är nyttan med ett ingripandebesked

Om en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen inte har följts kan byggnadsnämnden ingripa. Ingripande kan ske genom föreläggande eller förbud. Ett ingripande kan vara aktuellt även i fråga om åtgärder som har vidtagits med bygglov men till exempel i strid med något villkor i bygglovet. Dessa ingripanden kan gälla andra än den som har utfört den olovliga åtgärden, exempelvis en ny ägare. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 490)

Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk. Det är inte alltid säljaren berättar eller är medveten om det har utförts en åtgärd som kan leda till ingripande. Ett ingripande kan få både praktiska och ekonomiska konsekvenser för köparen. Köparen kan bli tvungen att ta bort det olovliga eller vidta andra åtgärder som till exempel att ändra det uppförda eller betala vite eller byggsanktionsavgift. Även andra än en köpare kan ha nytta av ett ingripandebesked, exempelvis en kreditgivare.

Vem kan begära ett ingripandebesked

Vem som helst kan begära att få ett ingripandebesked och den som begär det behöver inte vara rättsligt berörd. (prop. 1985/86:1 sid. 768)

För vad kan ingripandebesked begäras

Ingripandebeskedet kan begäras för alla byggnadsverk, det vill säga både byggnader och andra anläggningar. Byggnadsverket kan vara placerat antingen på en fastighet med äganderätt eller med tomträtt. Det kan även vara placerat på en arrendetomt.

Vilka åtgärder kan ett ingripandebesked avse

Exempel på åtgärder som har vidtagits kan vara att byggherren gjort något som kräver bygglov, rivningslov eller anmälan utan att ansöka om lov eller göra en anmälan. Ett ingripande kan vara aktuellt även i fråga om åtgärder som har vidtagits med bygglov men till exempel i strid med något villkor i bygglovet. Andra exempel kan vara att byggherren inte har haft startbesked före byggstart eller att byggnadsverket har tagits i bruk utan slutbesked. Det kan även handla om byggnadsverk i ovårdat skick, vilket kan leda till ingripande. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 490)

Ingripandebeskedet är inte bindande

Ett ingripandebesked är inte bindande för byggnadsnämnden. Trots att kommunen har lämnat ett felaktigt besked om att det inte har vidtagits någon åtgärd, som föranleder ett ingripande, har kommunen möjlighet att senare besluta om ett ingripande. Skulle ett ingripandebesked vara felaktigt och kommunen sedan ingriper, och någon därmed lider skada, kan detta innebära skadeståndsskyldighet för kommunen enligt skadeståndslagen. (jfr prop. 1975/76:164 sid. 247-248)

Ingripandebesked går längre än upplysningsplikten

I byggnadsnämndens uppgifter ingår att lämna upplysningar som rör nämndens verksamhet. Om någon begär det, ska byggnadsnämnden ge skriftliga upplysningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Skyldigheten för nämnden att lämna skriftligt ingripandebesked går längre än den allmänna upplysningsplikten. Ett ingripandebesked är ett formellt myndighetsbeslut som endast kan fås på begäran. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 768)

Avgift och överklagande

Kommunen får ta ut en avgift för ingripandebesked. Ingripandebesked får inte överklagas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej