Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationella mål för planering

Granskad:

De nationella målen för planeringen anges i budgetpropositionen som regeringen lämnar till riksdagen. Mål och ekonomiska styrmedel kompletterar andra mer regulativa sätt att påverka utvecklingen inom olika sektorsområden.

Enligt plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Liknande krav finns också på regionplanen som även den ska redovisa hur hänsyn har tagits till nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet.

Boverket gjorde 2011 en sammanställning av de då aktuella nationella målen som kunde anses ha koppling till fysisk samhällsplanering. Sammanställningen uppdaterades sedan under 2015 och under 2020. En länk till den senaste sammanställningen hittar du på PBL kunskapsbanken under Relaterad information.

Läs mer på följande sidor om hur Boverket arbetar för att uppnå miljömålen, målen för funktionshinderspolitiken och jämställdhet i samhällsplaneringen.

Miljömålsarbete

Barn på en lekplats. Foto:

Boverkets arbete med att genomföra åtgärder som bidrar till att öka takten i arbetet med att nå kvalitetsmålen och generationsmålet.

Jämställdhet i samhällsplaneringen

En grupp människor som arbetar med en modell av en stadsdel. Foto: Anna Callius

Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, där resurser fördelas och där normer formas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla verksamheter.

Funktionshinderspolitiken

Illustration på ett frågetecken som blir punkter som avslutas med ett utropstecken

Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Boverket har ett särskilt sektorsansvar och arbetar med ökad kunskap och dialog på flera teman kopplat till myndighetens grunduppdrag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen