Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategin arkitektur och byggande i Örebro kommun

Granskad:

Med öppna frågor och resonemang bygger Arkitektur och byggande i Örebro kommun kunskap och ger konkret stöd i arbetet med att utveckla kommunens städer, orter, byar och landsbygder.

Öppna frågor och resonemang

Strategin för arkitektur och byggande beskriver hur staden, kommunens tätorter, byar och bebyggelse i det fria landskapet bör utvecklas och utgör en konkretisering av översiktsplanen. Stadens och landsbygdens karaktärsdrag och utveckling beskrivs utifrån olika typer av stadsdelar och orter. Byggnadernas, de publika platsernas, gatornas och naturområdenas funktion och gestaltning och samspelet dem emellan diskuteras. Det som gestaltas och byggas ska stärka de kvaliteter som redan finns i stadskärnan, stadsdelarna, orterna och landsbygderna, men också tillföra nya värden.

Det här dokumentet rymmer numera landsbygden som inte det gamla dokumentet täckte. Det är något som vi sett ett behov av, att diskutera stad och land i samma dokument.

Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro

Arkitektur och byggande i Örebro kommun kopplas tydligt till översiktsplanen genom att strategin inleds med en kortfattad beskrivning av översiktsplanens övergripande mål och utmaningar. Genom resonemang kring öppna frågor som ”Är tätt alltid rätt?” och ”Är växandet på obebyggd mark alltid en utglesning?” fungerar strategin som ett kunskapshöjande dokument utan att ge alla svar.

Tre sätt att åstadkomma det sammanhållna Örebro

För att möta de utmaningar som översiktsplanen lyfter fram behöver det som gestaltas och byggs bidra till en mer sammanhängande och tätare kommun, enligt strategin. Det behöver bidra till en kommun som kan hantera klimatförändringar och skapa den närhet och tillgänglighet som ger förutsättningar för ett välfungerande vardagsliv i alla delar av livet. Ett växande, tätare och sammanhållet Örebro kan åstadkommas främst på tre övergripande sätt:

  • Genom kompletteringar i befintliga orter och stadsdelar.
  • Genom att omvandla större områden.
  • Genom nya stadsdelar, utbyggnadsområden i orterna och byar i strategiska lägen.

Strategin lyfter olika sätt att genom dessa övergripande

stadsbyggnadsgrepp göra kommunen mer sammanhållen. Förändringen av staden förväntas vara störst i sex utvecklingsområden som omfattar både befintliga och nya stadsdelar. Utvecklingen på landsbygden förväntas ske både i tätorterna, i nya byar och i det fria landskapet.

Det är ett dokument där vi går in och beskriver alla stadsdelstyper och den utveckling som vi ser framför oss där. Där blir dokumentet väldigt konkret och mer geografiskt kopplat.

Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro.

Fyra olika teman för arkitekturen

Strategin för arkitektur och byggande i Örebro kommun lyfter fram behovet av god vardagsarkitektur, men också kraftfulla märkesbyggnader. Den lyfter fram vikten av lokal förankring – platsens och landskapets betydelse, liksom den nya och befintliga bebyggelsen. Detta gör den inom fyra olika teman:

  • Husen och kvarteren.
  • Det publika rummet.
  • Stadens utveckling.
  • Landsbygdens utveckling.

Genom att resonera kring olika arkitektoniska frågor som man har att hantera vid olika beslut i kommunen, ska strategin fungera som ett konkret stöd i handläggningen. Det handlar om diskussioner kring stadsbyggnadsperspektiv såväl som landsbygdsperspektiv, byggnadens del i en helhet såväl som material, färg och form. Strategin kopplar tydligt till plan- och bygglagen, PBL, och vilket stöd som finns att hämta där.

Arkitektur på landsbygden

När det gäller utvecklingen av landsbygden konstateras att en dryg femtedel av kommunens invånare bor på platser utanför centralorten. Precis som den täta staden präglas landsbygden av olika typer av bebyggelse och offentliga miljöer från olika tidsperioder. Kulturvärden liksom kvaliteter och karaktär i landskapet och den befintliga bebyggelsen ska vara utgångspunkter när ny bebyggelse planeras. Bostäder ska planeras och byggas i närheten av befintlig samhällsservice för att garantera underlag för denna. Strategin lyfter gestaltningsfrågor som behöver lyftas såväl vid utvecklingen av mindre orter, som nya byar och fritt byggande i landskapet.

Kommunens verktyg

Strategin beskriver även kommunens olika verktyg för att styra kvaliteten i byggandet. Bland annat presenteras förutom de vanliga planeringsverktygen även Örebromodellen. Denna utgör kommunens främsta verktyg för att styra arkitektonisk kvalitet på kommunalt ägd mark under hela planerings- och markanvisningsprocessen fram till byggstart. Det beskrivs också hur kommunen kan agera när det gäller privatägd mark.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen