På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anpassningar i sökandens permanentbostad

Granskad:

Bostadsanpassningsbidrag kan bara beviljas för anpassningar i sökandens permanentbostad eller för anpassningar vid så kallat periodiskt boende. Bidrag lämnas inte om bostaden har beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör någon av de kategorier som räknas upp i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Sökandens permanentbostad eller annan persons bostad vid periodiskt boende

3 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

Bidrag lämnas för att anpassa sökandens permanentbostad. Bidrag kan också beviljas vid så kallat periodiskt boende. Vad som avses med sådant boende kan du läsa om under menyrubriken "Periodiskt boende".

Permanentbostad

En permanentbostad är en bostad som är avsedd för stadigvarande boende. Bostäder som bara används korta avgränsade perioder, till exempel fritidshus, räknas inte som permanentbostäder. Men om en sökande faktiskt bor permanent i vad som ursprungligen uppförts som ett fritidshus får detta  anses vara sökandens permanentbostad.

Även om en person med funktionsnedsättning endast tidvis kan vistas i sin permanentbostad i samband med permission från sjukhus eller någon annan institution kan bidrag lämnas för anpassning av den egna bostaden.

Referat om var sökanden skulle anses ha sin permanentbostad

Här följer ett referat av en dom där Kammarrätten i Sundsvall kom fram till att sökanden skulle anses ha sin permanentbostad där hon vistades sammanlagt cirka åtta månader om året och var folkbokförd.  

Rättsfall om hus där sökanden bodde 8 månader om året

En kvinna i 70-årsåldern ansökte om bostadsanpassningsbidrag till en dusch i boendeplanet i huset där hon bodde på helgerna och under sommarhalvåret och dit barnen då brukade komma. Övrig tid bodde hon hos sin dotter. Huset ägdes av sonen. Det fanns en dusch i källaren.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att huset inte var att betrakta som kvinnans permanentbostad.

Länsrätten
Inte heller länsrätten ansåg att bidrag borde beviljas.

Kammarrätten
I överklagandet till kammarrätten anförde kvinnan bland annat följande. Huset hon vill anpassa är hennes permanentbostad. Att hon tidvis av bland annat bekvämlighetsskäl vistas hos sin dotter torde sakna all betydelse i sammanhanget. Hon är hos dottern endast tillfälligtvis och har varken faktiskt eller formellt flyttat från huset. Hon har varit folkbokförd på fastigheten i cirka 50 år.

Kammarrätten ansåg att huset som skulle anpassas var att betrakta som kvinnans permanentbostad. Detta eftersom hon vistades i huset under sammanlagt cirka åtta månader per år och var folkbokförd på fastigheten där huset låg. Det fanns därför inte skäl för att avslå ansökan på den grund som kommunen angett.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2005-11-09, målnummer 2524-04.

Om sökanden flyttat när domstol prövar målet

I ett mål om bostadsanpassningsbidrag hade sökanden efter förvaltningsrättens dom flyttat från den bostaden där anpassningsåtgärden utförts. Kammarrätten prövade målet ändå med motiveringen att sökanden hade haft en kostnad för den utförda åtgärden. (Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-01-17, målnummer 2508-16.)

Inget bidrag till vissa bostäder som beviljats enligt socialtjänstlagen eller LSS

Bidrag lämnas inte om sökanden bor i en bostad som har beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör någon av de kategorier som pekas ut i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om detta under menyrubriken "Vissa särskilda boendeformer".

Inget bidrag till lokaler, sjukhus och liknande 

Lokaler, till exempel daghem och skolor, kan inte anpassas med bostadsanpassningsbidrag. Inte heller sjukhus eller andra anläggningar för sjukvård eller rehabilitering omfattas av bidraget.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen