Anpassningar i sökandens permanentbostad

Bostadsanpassningsbidrag kan bara beviljas för anpassningar i sökandens permanentbostad eller vid så kallat periodiskt boende. Bidrag lämnas inte om sökanden bor i en bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i socialtjänstlagen eller LSS. Detta kan du läsa om på denna webbsida.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 3 §

Bidrag lämnas för att anpassa sökandens permanentbostad. Bidrag kan också beviljas vid så kallat periodiskt boende. Vad som avses med sådant boende kan läsa om under menyrubriken "Periodiskt boende".

Permanentbostad

En permanentbostad är en bostad som är avsedd för stadigvarande boende. Bostäder som bara används korta avgränsade perioder, till exempel fritidshus, räknas inte som permanentbostäder. Men om en sökande faktiskt bor permanent i vad som ursprungligen uppförts som ett fritidshus får detta  anses vara sökandens permanentbostad.

Även om en person med funktionsnedsättning endast tidvis kan vistas i sin permanentbostad i samband med permission från sjukhus eller någon annan institution kan bidrag lämnas för anpassning av den egna bostaden.

Referat

Här följer ett referat av en dom där en kammarrätt kom fram till att sökanden skulle anses ha sin permanentbostad där hon vistades sammanlagt cirka åtta månader om året och var folkbokförd.  

Rättsfall om hus där sökanden bodde 8 månader om året

En kvinna i 70-årsåldern ansökte om bostadsanpassningsbidrag till en dusch i boendeplanet i huset där hon bodde på helgerna och under sommarhalvåret och dit barnen då brukade komma. Övrig tid bodde hon hos sin dotter. Huset ägdes av sonen. Det fanns en dusch i källaren.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att huset inte var att betrakta som kvinnans permanentbostad.

Länsrätten
Inte heller länsrätten ansåg att bidrag borde beviljas.

Kammarrätten
I överklagandet till kammarrätten anförde kvinnan bland annat följande. Huset hon vill anpassa är hennes permanentbostad. Att hon tidvis av bland annat bekvämlighetsskäl vistas hos sin dotter torde sakna all betydelse i sammanhanget. Hon är hos dottern endast tillfälligtvis och har varken faktiskt eller formellt flyttat från huset. Hon har varit folkbokförd på fastigheten i cirka 50 år.

Kammarrätten ansåg att huset som skulle anpassas var att betrakta som kvinnans permanentbostad. Detta eftersom hon vistades i huset under sammanlagt cirka åtta månader per år och var folkbokförd på fastigheten där huset låg. Det fanns därför inte skäl för att avslå ansökan på den grund som kommunen angett.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2005-11-09, målnummer 2524-04.

Om sökanden flyttat när domstol prövar målet

I ett mål om bostadsanpassningsbidrag hade sökanden efter förvaltningsrättens dom flyttat från bostaden där åtgärden  utförts. Kammarrätten prövade målet ändå med motiveringen att sökanden hade haft en kostnad för den utförda åtgärden. (Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-01-17, målnummer 2508-16.)

Inget bidrag för anpassningar i bostäder som beviljats enligt Socialtjänstlagen eller LSS

Om sökanden bor i en bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,  eller enligt socialtjänstlagen (2001:453) kan sökanden inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för anpassningar där.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 6 §

De bostäder som 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag tar upp är:

  • särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd,
  • bostäder med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, 
  • boende i familjehem, 
  • bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
  • samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Det saknar betydelse hur boendet är utformat, till exempel om det rör sig om en gruppbostad eller om den beviljade bostaden är en lägenhet i ett vanligt hyreshus. Avgörande är att bostaden beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller LSS. (Proposition 2017/18:80 sid. 71.)

Syftet med att undanta dessa bostäder

Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår även att syftet med att undanta den här typen av bostäder är att personer som beviljas en bostad efter särskild behovsprövning utifrån sin funktionsnedsättning ska kunna utgå från att vårdgivaren säkerställer att bostaden blir ändamålsenlig. Det spelar ingen roll om vårdgivaren är en kommun eller ett privat företag. Biståndsbedömningen syftar till att boendet är ändamålsenligt och därför är det enligt propositionen inte rimligt att den enskilde efter att ha beviljats en bostad enligt socialtjänstlagen eller LSS ska behöva ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Vissa slag av bostadsanpassningar skulle kunna ses som investeringar för vårdgivaren, och där kan lämpligheten i att anpassningarna ska finansieras av kommunen ifrågasättas. (Proposition 2017/18:80 sid. 33.)

Nya behov?

En sökande som bor i en bostad som beviljats enligt någon av de bestämmelser i LSS eller Socialtjänstlagen som räknas upp i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag ska inte heller beviljas bidrag för anpassningar för att möta nya behov, alltså sådana behov som inte fanns när bostaden beviljades utan som uppkommit senare. I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag konstateras att det inte görs någon skillnad mellan de anpassningsbehov som fanns vid inflyttningen och senare uppkomna behov beroende på nya funktionsnedsättningar. (Proposition 2017/18:80 sid. 71.)

Fungerande boende

Hur ska då personen med funktionsnedsättning få ett fungerande boende om behovet förändras? 

I propositionen skriver regeringen att om personen genom åldrande eller av någon annan orsak förvärvar funktionsnedsättningar efter att ha beviljats en särskild boendeform så har vårdgivaren ansvaret för att göra individuella anpassningar av boendet. Regeringen anser att vårdgivaren vid de situationerna bör diskutera med den enhet som beviljat insatsen enligt socialtjänstlagen eller LSS om hur de nya behoven kan tillgodoses på bästa sätt. (Proposition 2017/18:80 sid. 33.) Regeringen skriver vidare i propositionen att det då i stället får övervägas om bostaden ska anpassas genom vårdgivarens försorg, genom bistånd enligt socialtjänstlagen eller om personen bör flytta till ett annat särskilt boende som kan tillgodose de nya behoven. (Proposition 2017/18:80 sid. 71.)

Lokaler, sjukhus och liknande 

Lokaler, till exempel daghem och skolor, kan inte anpassas med bostadsanpassningsbidrag. Inte heller sjukhus eller andra anläggningar för sjukvård eller rehabilitering omfattas av bidraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej